大谈金牛座老公

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-07-08 08:42:02 责编: 人气:

 dǎo 

jīnniúzuòlǎogōngjiùshìniú,shíānjìngxiàngzhīlǎoniú,jìngruòchù
shíquèhuìxiàngtóumánniú,jiùhuìpáishāndǎohǎi,lìngrénchījīng,shènshìxiàrénā~

<shìdezhuīqiú>jīnniúzuòlǎogōngshìqínláonàiderén,shēngjīngjīng,xìngwēn,shìhǎoyuángōng jīnniúlǎogōngfēichángyàoānquángǎn,zhí zhōngchéngjiāgōng,huìyǒumàoxiǎn tiàocáodexiǎng,gānyuànshēngpíngfángēngyúnkuài,hàishī guòzhèhuìshìzhí  dāibǎndemiàn!

<zhīxiàngchùzhīdào>jīnniúzuòlǎogōnghěnróngméiyǒuānquángǎn,jiùtóngzhīguī,méiyǒudeguīnánshēngcún,méiyǒuānquángǎn,jīnniúlǎogōnghuìbiàn suǒhuìhěnàiniándelǎo,jiānyàoxiàngxìnrèn,gěigòudeānquángǎn lìngwàidiǎn,jīnniúzuòlǎogōngàiměishí,yàoshǒuzhùdexīnyàoxiānshǒuzhùdewèi!jīnniúzuòshìqiánzàinánrénzhǔ,zhèdiǎnchángwéirénsuǒluè xìngwēndejīnniúlǎogōng,duìzūnyánquèxiàngdāngjiānchí,zàihái qīnmiànqián,biéwàngleràngchéngwéijiāzhīzhǔ jiàjīnniúlǎogōng,suīrányǒushíhòudāibǎn,guòmenjiùhǎoxiàngguīsàipǎodeguī,chíhuǎn,dànshìdìnghuìjiānchídàozhōngdiǎn 

<pèiduìxīngzuòshì>

jīnniúzuò chùzuò jiézuòlǎo:biéwànglezhìzàodiǎnshēnghuóqíng,yàobàn,jīnniúlǎogōnghuānměideshì 

báiyángzuò shèshǒuzuò shīzuòlǎo:yàozàibiérénmiànqiánzhǐhuī,zhèhuìfàndàodeniú!

shuāngzuò tiānchèngzuò shuǐpíngzuòlǎo:zàixiǎngshàngmennǎibìngjià,dànzàishēnghuóshàng,menshìshíjiǔwěn 

shuāngzuò tiānxiēzuò xièzuòlǎo:jiāoshìyǒngyuǎnyǒuxiàodeshù,guòyàoxuézhediǎn!