张佳宁个人资料,张佳宁图片,《温州一家人》穆禾禾的扮演者张佳宁

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-08-07 08:00:02 责编: 人气:

zhāngjiāníngrénliào,zhāngjiāníngpiàn, wēnzhōujiārén debànyǎnzhězhāngjiāníng

zhōngwénmíng:zhāngjiāníng

biémíng:xiǎoníng

guó:zhōngguó

mín:hàn

chūshēng:lín

chūshēng:5yuè26

shēngāo:1.68

xué:xuéběn

xīngzuò:shuāngzuò

xuèxíng:Axíng

hūnyīnzhuàngkuàng:wèihūn

huāndeyán:bái

zuìhuāndeyóu:xiàchéngyǒngshì

zuìhuāndeyǎnyuán:wángqiáng zhàohéngxuān

zuìhuāndeshǒu:wánghóng

zuòyòumíng:xiǎngkàndàocǎihóng,jiùxiānjīngfēng zuòjiàoduìdeshìqíng,jìnliàngkuānróng wéiledehòu,duōwēixiào,zuòshànshì píngchángxīnduìdàiměijiànshìqíng 

zhí:yǐngshìyǎnyuán

fěnmíngchēng:língchēng

yuànxiào:zhōngyāngxuéyuàn

dàibiǎozuòpǐn: deměihǎoshídài  defèndòu 

<rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>佳</rb><rt>jiā</rt><rb>宁</rb><rt>níng</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>资</rb><rt>zī</rt><rb>料</rb><rt>liào</rt>,<rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>佳</rb><rt>jiā</rt><rb>宁</rb><rt>níng</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>片</rb><rt>piàn</rt>,<rb class= wēnzhōujiārén debànyǎnzhězhāngjiāníng">

zhāngjiāníngliào

zhāngjiāníng,xīnshēngdàiyǎnyuán,yīnchūyǎn deměihǎoshídài zhōngpānměijiǎo,bèirénshúzhī zài defèndòu   lǎodeàiqíng   āiya děngzhōngchénggōngzàolejiānshǒuàiqíngdesòngchǔchǔ shēncánzhìjiāndeshèngxiǎo wēnróuréndepéiyōuyōuděngjiǎo,chūdàoláirénpānshēng lìngfāngmiànyīnyíngpíngxíngxiàngtiánměi shànliáng jiānqiáng,bèi广guǎngguānzhòngsuǒài 

yǐngshìxíngxiàng

āiya

diànshì luǒhūn hòu, luǒhūn zhèhuàzhídeduànbèizhòng,biéshìdōushìdetōngshàngbān, āiya de,rànggāihuàzàichéngwéiguānzhòngtǎolùndediǎn wǎngyǒuyòngxīnwēixiàoshuō: tánlepéngyǒu,dōufènshǒule,zhǔyàoyuányīn,shìjiàoméifángméichē,zhèniántóu,yuànluǒhūndetàishǎole,guǒxiàngxiǎodōngyàngdàoyōuyōuyàngdehái,huìyòngshēngláiténg  érwǎngyǒu xiǎowèi shuō: guǒshàngxīnàidehái,rěnxīnràngluǒhūn,běnrénzhèngzài,wàngdàoshǔde yōuyōu shí,jīngnénggòugěixìng  

duì luǒhūn ,zhāngjiāníngyǒudekàn: wéileàiqíng,néngjiēshòuluǒhūn,dànshìmángluǒhūn hūnqiánsuǒyǒu,hūnhòu jiùxiàngyōuyōuyàng,xuǎnxiǎodōng,yuàn méiyǒubēn,bēn ,yīnwéixīnzhīdào,xiǎodōngshìshànliángshàngjìndenánhái,xiàngxìn,xiǎodōngnénggòugěidàiláixìng  

gāngtiěniándài

 gāngtiěniándài zhāngjiāníngshàngyǎnnánchúnài2010nián12yuè23,diànshì gāngtiěniándài zàiběijīngzhàokāihuìshǒuqìngdiǎn,gāijiāng2011nián1yuè1zàiběijīng shāndōng tiānjīn nánjiāwèishìwǎnjiānhuángjīndàngquánguóshǒu huìxiànchǎng,qīngniányǎnyuánzhāngjiāníngqīngchúnliàngxiàng,suīránzhōngsuǒshìyǎndeyángménérlínxiǎofánshìyǎndejīnjīngleduànchōngmǎnnándelàngmànàiqíng,huìxiànchǎngdeliǎngrénquètiánwēnqíng,gòngtóngyǎnchàngleshēnqíngbǎn jīntiānyàojiàgěi ,huàmiànwéiměidòngrén   

kǒngshēngzhídǎo,jīnpáibiāngāomǎntáng chuǎngguāndōng zhīhòudeyòuzuò, gāngtiěniándài miáoshùlexīnzhōngguóbǎifèidàixìngdejiànguóchū yóuchénbǎoguóshìyǎndeshàngtiělóng féngyuǎnzhēngshìyǎndeyáng寿shòushānwéidàibiǎodexīnzhōngguógāngtiěchǎnjiànshèzhědeshì zhōng,zhāngjiāníngshìyǎndeyángménérlínxiǎofánshìyǎndejīnshìmendeér liǎngréncóngxiǎoqīngméizhú,zhèduànchúnzhēnàiqíngquèyīnbèideēnyuànérchōngmǎnlenán zhāngjiāníngchēngzhōngyángménérjīndegǎnqíngràngrénxiàngwǎng, menzhījiāndeàiqíngzhīyǒuniándàideréncáinéngyǒu fènjiānchí,zhǒnglàngmànràngréngǎndòng  zhāngjiāníngtǎnyányángménérshìzàoguòdezuìjiējìnběnréndejiǎo, yǒushíhòuhuìjiàoyǎnyángménérjiùxiàngyǎn  

zhōng,yǎnyuánzhāngshìyǎndegōngchéngshībiānmíngshìshídewēnróuxiǎonánrén,shìquánjiàoyǒuchéngfènderén zhāngháibàoliàochēngshìzhāngjiāníngde jiùjiù  yuánláipāishízuò,jiāníngdexìngyòushífèntǎorénhuān bìngqiědōushìxìngzhāng,zhècáiyǒulezhèshēnfèn zhídeshì,huìxiànchǎngháichūxiànlezhāngjiāníng jiùjiù zhāngtóngtáijìngzhēngpíngxuǎnqīngniánfànjiǎngxiàngde,xìng 

defèndòu

 defèndòu zhāngjiāníngjiānshǒuàiqíngyǎnjuézhǒnghǎorén

2011

nián9yuè28,33diànshì defèndòu zàizhèjiāng shànghǎi jiāng shāndōng lín nánfāngděngmiàntáishàngyìng gāiyóuyínrùnchuánméitóupāishè,zhāngduó yángshuò zhāngjiāníng wángwén liútiānzuǒděngzhǔyǎn,zhexiànshíxiàxuéshēngchūchūmáo yuǎnxiāng pīnfèndòudesuāntián zhōng,zhāngjiāníngshìyǎndesòngchǔchǔshìshǐzhōngjiānshǒuàiqíngde80hòu zàizhāngjiāníngxīnzhōng,chǔchǔwàiróunèigāng,rèndìngdeshìqíngjiùhuìzhízǒuxià,shìràngsuǒyǒunánxìngguānzhòngdōumèngxiǎngyōngyǒude juézhǒnghǎorén  

zài defèndòu zhōng,zhāngjiāníngshìyǎndehàosòngchǔchǔshìtiān使shǐxíngxiàng tiánměidesǎngyīn,chúnjìngdemiànkǒng,méiyǒubèishíxiàshèhuìrǎndexìng,guìdeàiqíngguān,dōuràngrénshēnshēndetáozuì zàiqínghòumiànzhīshēnhuànbáixuèbìngtóngshí怀huáiyùndexiāohòu,jīngguòshēn,ránxuǎnfàngérliúxiàzhàoróngshēngdehái,bìngyuánběnshǔdeàiqíngshǒutuīxiàng,yóuzhūyánshìyǎndejiāchén,zuìhòuzàiháidejiànglínxiànàihǎoshědekāile,使shǐshùguānzhòngwéizhètiān使shǐbānderénérshānránlèixià 

zhāngjiāníngshìyǎndesòngchǔchǔzhízhejiānshǒuduìàiqíngchūdexìngzhíguānzhòngnèixīn  defèndòu dechūyǐnle广guǎngguānzhòngde,shènzhìyǒuwǎngyǒuzhíyán: guǒsòngchǔchǔzhèyàngderénshìdepéngyǒujiùhǎole zhīdàoshíxiàdeshèhuìzhōnghěnnánzhǎodào,zhīwàngdepéngyǒunéngyǒusòngchǔchǔxìngdebànjiùhǎole  suīrángāiwǎngyǒuyányǒuxiēkuāzhāng,dànshìzhèzhèngchōngfènshuōmínglezhāngjiāníngzàodesòngchǔchǔdexíngxiàngshìduōmedeshēnguānzhòngnèixīn duì,zhāngjiāníngcéngtǎnyánchǔchǔjǐnshìróngshēngdeshǒutiān使shǐ,shìshēnbiānderéndeshǒutiān使shǐ, chǔchǔbìngméiyǒuzàixiànshíàiqíngzhījiānzuòxuǎn,zhīshìxuǎnlexīnzhōngsuǒxiàngwǎngdeshēnghuó   wéileàiqíngchǔchǔfàngshì,wéileshēnbiānderéndexìnghuǐdechū zhāngjiāníngmíngquèderènwéichǔchǔzuìdòngrénxīndefāngjiùshìzuòshìhuìwéibèixīnzhōngdexiǎngdeshēnghuóguānniàn 

lǎodeàiqíng

 lǎodeàiqíng zhāngjiāníngshēncánzhìjiānwéimèngxiǎngfèndòu

zàiqīnqíngzhì lǎodeàiqíng zhōng,zhāngjiāníngbànyǎnlezhǔréngōngzhī  shēncánzhìjiāndeérxiǎo shuōzhèdejiǎo,zhāngjiāníngjièshàoshuō:zhèshìyǎncánrén pāideshíhòuyīnwéishuāngtuǐnéngdòng,suǒběnshàngzhīnéngkàobiǎoqíngláiwánchéngjiǎo,érqiězàipāishuāidǎo lóuděngchǎngjǐngshízheshíchīleshǎotóu dànshìxiǎolǎoliǎngmiànduìkùnnán zhuīqiúxìngdeyǒngbiérànggǎndòng  kànběnjiùle dāngshíjiùxiǎngdìngyàoyǎnzhèjiǎo  

zhāngjiāníngbiǎoshì:xiǎogēnzhīqiányǎnguòdejiǎozàisuǒchùhuánjìng  rénshēng děngfāngmiàndōutàiyàng dànshìshuōdàoběnzhì, xiǎoyǒudiǎnérxiàng  desòngchǔchǔ,shìwàibiǎokànláiróuruò,érnèixīnhěnjiānqiáng yóushìwéileshíxiàngèngshēngderénshēngbiāo,érgǎnmiànduìzhǒngnándeyǒng,gèngxiàngshìxiànzàidōushìwéilemèngxiǎngpīnde  

zhāngjiāníng wēnzhōujiārén 

tōngguòmiáoxiějiātíngdemìngyùnquánjǐngzhǎnxiàngǎikāifànggěizhōngguódàiláifāntiānbiànhuàdeshǐshī wēnzhōujiārén ,zuózàijīnghángleyāngshìtàoshǒuhuì zhōngzhǔchuàngshùliàngxiàng,zhōngqīngniányǎnyuánzhāngjiāníngyīnjìnzhǔyǎnde āiya   defèndòu   lǎodeàiqíng děnglián,zàichéngwéiméijiāodiǎn 

yóuzhemíngbiāngāomǎntángzhí zhemíngdǎoyǎnkǒngshēngzhídǎode,tōngguòmiáoxiěwēnzhōushāngrénjiākǒutóngdemìngyùn,quánjǐngzhǎnxiàngǎikāifàngqiánhòuzhōngguózhǎnbiànhuàdeshǐshī wēnzhōujiārén ,jiāng11yuè10zuòwéixiàng shí xiànzuòpǐndēngyāngshìtàoměiwǎnhuángjīndàng zhōngzhǔchuàngchúlezàozàijīngcháozhōngjiānrèn jìndezhōngguóshāngrénxíngxiàng,yóuqīngniánshípàiyǎnyuánzhāngjiāníng zhāngshìyǎndeduìxiàngàizàihuánggāoyuánshàngdeliànrénshéshèchūqīngniándàiduìàiqíngdeměihǎoxiǎng 

dēngshànghuánggāo,háiyuánzuìměicūn

zhāngjiāníngchūdàozhīchū,jiùzài deměihǎoshídài   xiǎoduō děngzuòpǐnzhōngshìyǎnguònóngcūnniángdejiǎo,dànzhāngjiāníngjièshào,yīnwéishìdezhòngdiǎntóng,zhīqiándejiǎobìngméiyǒuguòduōbiǎoxiànnóngcūnshēnghuó  zhèhuízàishǎn西xiāngxiàpāi<
wēnzhōujiārén>,cáizhēnzhèngdānglehuí yuánzhuāngzhèngbǎn decūn  

duìjiǎoqíng,zhāngjiāníngbìngméizuòguòduōjièshào,dànzàicǎi访fǎngzhōngzhāngjiāníngbiǎoshì:fēichánggǎnxiègāomǎntánglǎoshīzàodemedānchún shànliáng  nèixīndechúnzhēncáishìrénzuìměidemiàn xiǎngshìhěnduōshēngzhǎngzàinóngcūnchúnshànliángdeniánqīngréndesuōyǐng  

àidedānchún,zàichéng wánměiliànrén 

zài deměihǎoshídài shìyǎndepānměijiǎo,jiùcéngjīngràngxīnshēngdàishíyǎnyuánzhāngjiāníngxiǎngyǒule dāngpānměi 

dezàn,zhīhòuzhǔyǎnde defèndòu chūhòu,yòuràngshù80hòudāngchéngshìzuìxiǎngbàndebiāogǎn tòu,zhāngjiāníngzài wēnzhōujiārén shìyǎndejiǎoyòujiāngshìfēichángyǒudàibiǎoxìngde wánměiliànrén  duìzhāngjiāníngbiǎoshì:gēnzhōumàigǒudeàiqíngfēichángjiǎndān rán  jiùshìliǎngniánqīngrénxiàngài,dōuyuànwéiduìfāngchūqiē,dōunéngzàiduìfāngshēnshàngdàoxīnlíngdewèi méishímehōnghōnglièliè,dànquèshìměirénduìàiqíngdezuìgāoxiǎng  

 wēnzhōujiārén chuàngshǐzhāngjiāníngxiǎngjīngshāng

miáoxiěwēnzhōushāngrénfèndòuchéngdeshǐshī wēnzhōujiārén zhèngzàiyāngshìtàoměiwǎnhuángjīndàng zhōngzhǔréngōngzhōushìjiādōushìzuòshēngdehǎoshǒu,zhīyǒuérzhōumàigǒudeliànrénshìwài bànyǎnzhěqīngniányǎnyuánzhāngjiāníngxiàochēng:xiànshíshēnghuó,yǒujīngshāngmèng 

tōngguòmiáoxiěwēnzhōushāncūnzǒuchūláidezhōuwànshùnjiājīngjiānxīnzhōngwánchéngjiāchuàngdeshì,diànshì wēnzhōujiārén quánjǐngzhǎnxiànlewēnzhōushāngrénmendefèndòuchéng zhōngjīngmíngdelǎozhōujiāfàngrènshāng,rànggāigāngkāijiù qiánwèi shí értòu,zhōujiāyǒu lìnglèi chéngyuán,jiùshìérzhōumàigǒudeliànrén,bànyǎnzhěqīngniányǎnyuánzhāngjiāníngjièshàoshuō:shìshēngzhǎngzàihuánggāoyuánshàngtōngtōngdenóngjiāniáng 

huánggāoshàng,xiǎngshòuzhēnxīnpíngdàn

duìzàishǎn西pāidezhāngjiāníngláishuō, wēnzhōujiārén depāishèshìfēichángbiédejīng: zhèsuànshìpāiguòzuìde,tóngshíshìrànggǎnzuìduōde  yuánláipāishèjǐngdexiǎoshāncūnshēnghuótiáojiànfēichángyǒuxiàn
zàijiāshàngyòushìdōngtiān,gànzàoquēshuǐfēngshājiùchénglejiācháng便biànfànguǒzàishānshàngpāi,zhǒngcáizhīnéngkàoshǒujiānkáng shìkànjiàncūnmínmenzàizhèyàngdehuánjìng,háinéngfēichángpíngjìngdeguòzhede:gànnónghuó jiācháng chànglǎoqiāng,zhèràngkànguànlefánhuámángdechéngshìshēnghuódezhāngjiāníngyǒulehěnduōxīndexiǎng  gōngzuòhěnxīn,dànshìkànzhelǎoxiāngmenguòdemetǎnrán,nénggēnzhepíngjìngxiàlái  

xiànshízhōng,xīnyǒujīngshāngmèng

zuòwéichénggōngchuàngdewēnzhōushāngrénsuōyǐng,zhōuwànshùnjiāwèidōushìzuòshēngdehǎoshǒu,ércóngxiǎoshēngzhǎngzàishǎn西nóngcūndezhōujiāér,juéduìsuànshìjiādelìnglèi duìdejiǎo,zhāngjiāníngjièshàoshuō:shìtōngtōngdenóngjiāniáng,méiyǒushíme hóngwěi dexiǎng,jiùshìxiǎngzhǎodàofènzhēnshídeàiqíng,fènshíshíde  gēnmàigǒudeàiqíng,shíshìměirénzàixīnzuìshēnchùdexiǎng  

zuòwéizhōngzuìméishēngtóunǎodezhōujiāchéngyuán,zhāngjiāníngxiàoyán:chúledāngyǎnyuán,shíshàngduìhěnduōhángdōuhěnyǒuxìng,xiǎngguògēnbiérénhuǒzuòxiǎomǎimài  shíxīnzhídōuyǒujīngshāngdemèng