倪虹洁个人资料,倪虹洁身高,倪虹洁图片

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-07-31 08:42:01 责编: 人气:

hóngjiérénliào,hóngjiéshēngāo,hóngjiépiàn

zhōngwénmíng:hóngjié

guàn:jiāng· chángshú

chūshēng:1978nián6yuè9

shēngxiāo:

xīngzuò:shuāngzuò

shēngāo:168cm

zhòng:48kg

xué:běn

gāozhōng:shànghǎinánzhíxiào

yuànxiào:tóngxuéjīngguǎnxuéyuànxìnguǎnzhuān

shìhǎo:kàndàoyǒumáodexiǎodòngjiùxiǎngshēnshǒu

guàn:xiàngyàngzhecáinéngshuìdezhe

zuì:huìfēidexiǎoqiáng(zhāngláng)

àideyùndòng: máoqiú tiào

àidejiē:chūn qiū

àideshípǐn:de

jiànkāngjué:chángxiào

chūdàopǐnpái:tíngměi

yuànxiào:tóngxué

dàibiǎozuòpǐn: línwàichuán 
tíngměi广guǎnggào

bǎiID:huīmāomāo

<rb>倪</rb><rt>ní</rt><rb>虹</rb><rt>hóng</rt><rb>洁</rb><rt>jié</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>资</rb><rt>zī</rt><rb>料</rb><rt>liào</rt>,<rb>倪</rb><rt>ní</rt><rb>虹</rb><rt>hóng</rt><rb>洁</rb><rt>jié</rt><rb>身</rb><rt>shēn</rt><rb>高</rb><rt>gāo</rt>,<rb>倪</rb><rt>ní</rt><rb>虹</rb><rt>hóng</rt><rb>洁</rb><rt>jié</rt><rb>图</rb><rt>tú</rt><rb>片</rb><rt>piàn</rt>

hóngjiéliào

hóngjié,zhōngguórén yīntíngměinèi广guǎnggào,bèipíngwéi quánguóshí广guǎnggàomíngxīng zhī 2001nián,hóngjiékāishǐshèdiànshìquān,dāngāngdiànshìlián jiàohóng dezhǔjiǎo cānyǎn línwàichuán  

rénjīng

shǒuchùdiàn

zàiāgāndǎoyǎndexīnpiàn fēichánglàngmàn zhōng, tíngměiláng hóngjiéwéiyǐnrénzhù,tóngxuédehóngjiébiǎoshì,广guǎnggàojiéyuánchúnshǔǒurán 

 fēichánglàngmàn shìhóngjiéchūyǎndediànyǐng,tánzhèhuàxiǎnchángxìngfèn  pāidiànyǐng,degǎnjiàofēichánghǎo,āgānshìwèihěnchūdedǎoyǎn,tóngwéi sūnxìngpèihěn suǒshìyǎndeshìgǎnqíngzhuān wēnróuéryǒuxìngdehái  tánhòudesuàn,hóngjiébiǎoshì: jiānèigōngdetóngniánqiān,chūwàidehuà,háihuìmenqiānyuē zuòwéimendexíngxiàngdàiyánrén,měizhōudōuyàoquánguózuòchǎnpǐntuījièhuódòng dàn广guǎnggàodexiànxìnghěn,25suìhòu便biànhěnnánzhǎnle shìhuānyóu huānānjìngderén,suīráncáodehuánjìng使shǐhěnshìyīng,dànpāigěiliúxiàduōměihǎodehuí xiànzàihěnmáodùn,shuōhǎojiāngláishìfǒuhuìzàiyǐngshìjièzhǎn  

duìdeshēnghuó,hóngjiéshuōdào: píngshíshìliànjiāderén,zhīyàozàiwàitiānjiùhuìxiǎngjiā huānxiǎodòng,àihǎotiào ,àikànzhēntànxiǎoshuō  cǎi访fǎngjiéshùshí,zhěxiàngjiāogěizhízhànzàipángdewèinánshì,qǐngbāngmángpāizhào,shuǎngkuàiyīngle jiùzàizhèwèinánshìhóngjiékāishí,hǎoxīn使shǐzhěwènledeshēnfèn 

广guǎnggàozào

jīn,míngxīngpāi广guǎnggàoshìzàixúnchángguòdeshì,shìkào广guǎnggàoérchéngwéimíngxīngderénjiùzhǐshù yǒuzheyǎotiǎodeshēncái kāilǎngxìngchōngmǎnqīngchūncháodehóngjiézàiquánguó广guǎnggàopíngxuǎnzhōngguòguānzhǎnjiāng,chéngwéi2001niánzuìshòuguānzhònghuānyíngdezhōngguóshí广guǎnggàozhī hóngjié,wèishìzhōngguónèikào广guǎnggàoérpàozǒuhóngdedàibiǎorén zàidiànshìshàng,tiān使shǐbāndexiàoróngyǎotiǎodeshēncáiróuměideshēngyīnràngshùguānzhòngwéizhīqīngdǎo qīngchúnměidexíngxiàng,zhēnglexiànchǎngdeshùbǎimíngzhōuguānzhòng 

zài广guǎnggàozhōng,hóngjiézǒngshìshǎoxíngxiàngshìrén,shìzàicǎi访fǎngzhōngzhěquèzhī, xìnggǎnshǎo ,yuánláishìjīnniáncái24suìdexuéshēng róngmàojiāo shēncáiyǎotiǎodehóngjiéyuánshìshàngmíngbīnguǎndeyuán,xiànjiùtóngxuéjīngxìnguǎnzhuānsānnián chángshú shēngāo166cm,chūshēng1978nián6yuè
1999nián4yuè,mǒuchǎnpǐnxuǎn广guǎnggào,19suìdehóngjiépéipéngyǒukànnào,méixiǎngdàojìngcóngzhòngduōdeměizhōngtuōyǐngérchū,bèidìngwèiwéishǎoxíngxiàngzǒushàngleyíngpíng hòu,dānghóngjiéxiàngguānzhòngzhǎnshìdeshēn姿shí,ránbǎochílechéngshúdeshǎoxíngxiàng niánqīngqīngjiùzǒngshìyǎnshǎomiǎnràngrénjiàoyǒuxiēhàn,duì,hóngjiéxiàozheshuō: guǒshìpāi广guǎnggào,háizhīdàoyǒuzhèmechéngshúmèidemiànne  

jìnjun1yǐngshì

duō广guǎnggàoháiyàng,hóngjiéchéngmínghòukāishǐshèyǐngshìquān,yǒuzhe tǐngměi deshēncái,jiāshàngxìngkāilǎngchōngmǎnqīngchūncháo,suǒdāngránbèiyǐngshìgōngdīngshàngle niánjiùjiāméngchūyǎnlegōngāncáidediànshì zhōngxuánàn (jīnniánxiàtiānjiāngzàiquánguógōngyìng)
zàidiànshì zuìbiàn zhōngxiǎoshìniúdāo,guòleyǎnyǐn jìnguǎnzàiliǎngzhōngdōushìyǎnzhǔjiǎo,dànchūdàojiùnéngjiāngshān féngyuǎnzhēngděngmíngxīngtóngtáiyǎn,gǎnjiàoháishìhěnxìngyùnde qiánxiēshíhòuháizhèngzàinánjīngcānjiā20diànshì shī depāishè cóngláiméiyǒujiēshòuguòrènyǐngshìzhuānxùnliàndehóngjié,zàijìngtóumiànqiánquèshìdiǎnqièchǎng,huī xiànzàizuìdeyuànwàngjiùshìnéngjiēyǎnjiàohǎode yǒudiǎndejiǎo,zhìdǎoyǎndǎoshìbiékànzhòng,yīnwéirènwéirènréndōushìcóngchéngshúmànmànchéngshúláide hóngjiéshuō,méishòuguòzhuānbiǎoyǎnxùnliàn,duìláishuōbiǎoyǎnshùháishìshēngde,háiyīnggāiduōxiàngmíngjiāxué 

xiǎngshòuxiàn

rénjiànwàngdehóngjiéjīnniándepiànyuēduàn,yǒuchéngqiánděngmíngxīngjiāméngdediànshìlián shì2001 dedǎoyǎnzhǎoshàngménlái 

shuō,shíhěnhuānzhè,dànshíjiānjǐnméidàng,zhīhǎorěntòngàile háishuōdesānzàiqiàtánzhōng zhèniánchángyǒuguónèidegōngyāojiāméng,dàndōuhuíjué,hóngjiézhìjīnméiyǒujīnggōngqiānyuē shuō,duìxīnrén,wǎngwǎnggōngyàoqiúyàoqiān5 7niándeyuē,xiǎngmezhǎngshíjiānshòujiāgōng,zuòyóurén,xiǎngzuòshímejuédìng hóngjiéshuō,huānchūmén,hěnshǎoyǒu fēngkuáng dòng chúlepāipiàn xué,jiùshìduǒzàishànghǎijiāpéinǎinǎi,kànshūshímede 

 tíngměi nèi广guǎnggào,rénmenyǎnqiánhěnránjiùhuìchūxiànwèizài广guǎnggào穿chuānzheshùshēnnèi línglóngrén jiāoróudepiāoliàngxiǎojiě 

zhèwèixiǎojiěmíngjiàohóngjié,shì广guǎnggàojiètuōyǐngérchūdexīnxīng yīnwéichénggōngpāishèle tíngměi nèi广guǎnggào yǎngshēngtángduǒérjiāonáng děngpǐnpái广guǎnggào,érhuòle guónèinèi广guǎnggào deshūróng 

zuòwéichénggōngzhě,hóngjiéshìxìngyùnde shìxìngyùnzhīxīngquèyǒuzhexiǎngdàodexúnchángjīng yǒushuíhuìxiǎngdàozhèwèi24suìdeháiérchéngmíngzhīqián,jìngshìcāntīngdeyuánne?

jiānnán

hóngjiéchūshēngzàijiāngshěngchángshúshì,deběnshìshànghǎirén dànyīnqiānwǎnglejiāngchángshú,wéilerànghóngjiéjiēshòugènghǎodejiāo,suìshíjiùbèisònghuíleshànghǎi,nǎinǎikuàiérshēnghuó 

méiyǒushànghǎikǒudehóngjié,xiǎoshíhòuhěnnèixiàng xiǎoxuéshí,yóushìjièshēngdeshēnfèn,hóngjiézǒngjiàorénděng,rénchángchángbēiduǒzàijiāoshìdejiǎoluòkànshū,cóngtóngxuémenkuàiérwánshuǎ nǎinǎikànchūlexiǎohóngjiédexīn,便biànměitiānzàifàngxuéhuíjiāhòu,zhuīwèndāngtiānzàixuéxiàoxuélexiēshíme,xiēxiǎopéngyǒushuōlehuàděng zàinǎinǎidexià,hóngjiéjiànjiànbiànhuóle 

1994

nián,hóngjiéchūzhōng,jìnleshànghǎidesuǒzhígāozhōng,kāishǐxuébīnguǎnzhuān gāosāndeshíhòu,xuéxiàoxuéshēngdàoshèhuìshàngjìnhángzhuānshí zhèngwéiángguìdexuéfèishēnghuófèichóudehóngjié,便biànxiǎngchènzàiwàigōngzuànqián 

hóngjiédeyuànwànghěnhǎo,dànzhǎogōngzuòquèhěnnán yóuméiyǒushànghǎikǒu,jiāshànghóngjiégāozhōngyòuméi,yīn,xiēyòngréndānwèijiàowěndìng,yuànyòng zhèyàng,hóngjiémángmángbēnleshùshítiānhòu,ránméizhǎodàogōngzuò 

tiānxià,hóngjiékàndàoleshànghǎidiànyǐngzhìpiànchǎngbīnguǎnzhāopìnyuándeshì néngshìyīnwéiyòngréndeyuán,zhǎngpiāoliàng tōnghuàyòubiāozhǔndehóngjiézhèméifèishímezhōushé,jiùbèiyòngwéibīnguǎnqiántáidejiēdàixiǎojiě 

zàizhèjiābīnguǎnxīnxīngànleyuèhòu,hóngjiélǐngdàole480yuándegōngqián zhezhèxiēqián,gǎndàolecóngwèiyǒuguòdemǎnháo 

zuòwéiqiántáidejiēdàixiǎojiě,hóngjiézǒngshìmiàndàixiàoróng,nàixīnzhìjiēdàiměiwèirén jiǔ,jiùyínglerénmendehǎopíng bīnguǎndelǎozǒngjiànhóngjiégōngzuòhěn,mànmànkāishǐzhùlái,yǒuhóngjiézàibīnguǎnxiàng,háizhǔdònggēnzhāo zhè shūróng rànghóngjiéshēnbiāndexiētóngshì,bāokuòqiántáilǐngbāndexīndōupínghéngle menkāishǐliánshǒudiāonánhóngjiélái 

tiānzhōng,yīnwéi退tuìfángderéntàiduō,mángluànzhōng,hóngjiéwànglegěiwèijiāole600yuánjīnderénkāishōutiáo wǎnshàngjiézhàngshí,lǐngbāncháchūxiànjīnzhōngduōchūle600yuánqián lǐngbānsuīránzhīdàozhèshìhóngjiézàihuāngluànzhōngchūdecuò,dànkēngshēng,tōutōuzhèqiáncánglelái 

èrtiān,dāngréndàoqiántái退tuìfáng,yàoqiú退tuìháijīndeshíhòu,hóngjiécáixiàndāngshíméiyǒugěirénkāishōu dàntóutiāncházhàngshí,lǐngbānbìngméishuōduōle600yuánqiánā?zhè600yuánqiánpǎoérlene?hóngjiéxiàshǎyǎnle suīránzhīdàoshìqīngbáide,dànshuíhuìxiàngxìnne?nàidehóngjiézhīrèndǎoméi,còule600yuánqián退tuìgěilerén rénzǒuhòu,lǐngbānjièhěnhěnledùn,bìngqiěháishuō,zhè600yuánqiánshìgěidejiāoxùn 

hóngjiéxīnxīnleyuèdegōng,jiéguǒ,dàotóuláiquèliánfènqiánméiyǒuzuàndàoshǒu xiǎngdàozhè,hóngjiéwěilechūlái zhèshí,wèijiětīngdàodeshēngzǒuguòláiānwèishuō: hóngjié,méishìde,bāngwènwèn,shuōdìngyǒurénqiáncángláilene? hóngjiéduìzhèwèijiěchōngmǎnlegǎn,zhīshì,xiàngxìn,qiánhuìzhēndebèiréncánglái 

cáiguòletiān,wèijiězhēn600yuánqiánháigěile gàohóngjiéshuō,zhèshìjiùsuànguòle,hòuyàoduōzhǎngxīnyǎn yuánlái,zhèwèijiězàibīnguǎngōngzuòdeshíjiānzhǎng,yòuyǒujīngyàn,hóngjiéshuōwánshìqíngdejīngguò,jiùmíngbáilewènchūzàiér shì,zhǎodàolelǐngbān lǐngbānjiànyǒurén怀huáishàngle,shēngluòtāndehuàimíngshēng,jiùshùnshuǐtuīzhōuqiánlechūlái,háijiěshìshuō,zhīshìxiǎngxiàxiàhóngjié,qiánháishìyàoháigěide 

jīngguòzhèjiànshì,hóngjiégōngzuògèngjiāzǎile,shēngzàichūdiǎncuò 3yuèhòu,hóngjiéyīnwéigōngzuòrènzhēn,bèidiàodàolebīnguǎndegōngguāndānggōngguānxiǎojiě gōngguāndezhǔyàorènjiùshìliánxiēzhǎngde,péimenchīfàn jiǔ,menyīngchóu hóngjiésuīránhěnguànzhèyàngdegōngzuòfāngshì,dànwéileshīzhèfèngōngzuò,zhīyǒuqiángshìyīng yóujīngchánghěnwǎncáihuíjiā,denǎinǎishòulele hòu,zhīyàohóngjiéhuíláiwǎndiǎn,nǎinǎijiùyàotóugàiliǎndùn,háiyàozhexiěbǎozhèngshū 

zàidejiāowǎngzhōng,hóngjiéyuèláiyuèshēnhuìdàolezhīshíduìréndezuòyòng shì,méngleshēnzào,cóngshìcénggènggāo tiāozhànxìnggèngqiángdezhídexiǎng 

广guǎnggào

yǒulezhèxiǎnghòu,hóngjiébáitiānzàibīnguǎngōng,wǎnshàngdàoshànghǎixuéjīngguǎn méixiǎngdào,shūjìngránwéiyíngláilexīnde 

tiān,hóngjiézhèngzàixuéxiàoshàng,ránlínbāndewèitóngxuéláizhǎo,shuōxiǎngzhǎopāikuàngquánshuǐde广guǎnggàopiàn zhèwèitóngxuéháigěijièshàolejiàoxiàfēngde广guǎnggàojièpéngyǒu xiàfēnggàohóngjié,běnlái,men广guǎnggàogōngzhǎohǎolemíngzhemíngpāishèzhè广guǎnggào,dànyīnzhèmíngránshāo,suǒcāngzhījiānzhǎodàoshìderéndài céngjīnghóngjiéjiànguòmiàn,jiàohóngjiédexíngxiànghěnqīngchún,jiùxiǎngràngjiùchǎng 

hóngjiébèizhèránjiànglíndejīngdāile zhǎngzhème,píngshízhīshìzàidiànshìzhōngxīnshǎngbiéréndebiǎoyǎn,cóngwèixiǎngguòyǒutiānhuìbèibiérénkànzhōngpāi广guǎnggào  méigǎocuòba,cóngláiméishàngguòshímediànshìya? 

 méiguānde,dexíngxiàngzhīhuìzàidiànshìshàngxiǎnshìmiǎozhǒng,huìyǒuwènde zàishuō,huāleduōshǎoshíjiān,érqiěnéngdàoshǎochóuláo!ba  hóngjiédetóngxuégěi 

hóngjiéxiǎng,míngtiānshìxīngtiān,fǎnzhèngdāizàijiāméishì,shìjiùjuédìngshìshì huídàojiāhòu,hóngjiézhèshìgàolenǎinǎi nǎinǎibèixiàletiào,shuōpāi广guǎnggàoshìzhèngjīngshì,ràng dànzuìhòuháishìjīngzhùhóngjiédezàisānāiqiú,tónglehóngjiépāi广guǎnggào guò,nǎinǎisūnyuēsānzhāng:tuōde广guǎnggàozhǔnpāi!wǎnshàng10diǎnzhīqiánhuíjiā!

èrtiānzǎoshàng,hóngjiégēnzhexiàfēngle广guǎnggàopiànchǎng dàolepiànchǎnghòu,hóngjiécáizhīdào,zhèshìshànghǎishénbīngtiānjiāng广guǎnggàogōngpāishèdeyánzhōngkuàngquánshuǐde广guǎnggào dàoxiànchǎng,hóngjiéjiùbèiānpáijìnlehuàzhuāngjiān,huàzhuāngshīyīnhuájiànlehóngjiéhòushuō: deliǎnhěnxiǎo,guānhěnjīngzhì,hòudāng广guǎnggàodìngnéngzǒuhóng  shuōhóngjiéhǎolái 

tiānzhèngzhíhándōng,shìwàidewēnshìlíngxià,dànhóngjiéquèànzhàoyuánxiāndejiǎoběnyàoqiú,zhī穿chuānlejiànbáobáodetàoqún,réndònghúnshēnzhíduōsuō wéilenuǎn,zhītíngduòjiǎo 广guǎnggàokāipāihòu,hóngjiéméixiǎngdào,shàngjìngdemiànduìjìngtóujìngránméiyǒuháodejǐnzhānggǎn,xiàngfǎn,biǎoxiànqīngxīnrán,háojiǎoshì,hěnkuàijiùyíngledǎoyǎnmǐngōngzuòrényuándechēngzàn 

tiānhòu,xiàfēnggěilehóngjié600yuánqián,bìnggào,zhè600yuánqiánzhōngyǒu200yuánshìzhèngguībàochóu,lìngwàide400yuánshìgěihóngjiéde xiàfēngháizhǔhóngjié,hòuyàodediànhuàsuí便biàngěirén,yǒushìzhǎojiùhángle 

shímedōudǒngdehóngjiédiǎnletóu,ránér,zhīdào,zhèjiàoxiàfēngdenánrénshìyàokòngzhì guò,hóngjiéshíháidǒngmiàndemāo,dǎoshìduìpāile广guǎnggàojiùle600yuándeshōugǎndào yàozhīdào,shìqiányuèdegōngdōuzhèngláideqiánā!

hóngjiéde广guǎnggàopiànchūméiduōjiǔ,hǎinányǎngshēngtángwéizàiquánguóshìchǎng,láidàoshànghǎixúnzhǎo广guǎnggàoér 广guǎnggàodǎoyǎnmǐnzhèshíhòuyòuxiǎnglezuòguòdehóngjié,shì,jiùyòuzhǎodàolexiàfēng,ràngbāngmángliánhóngjié 

xiàfēnghěnkuàijiùliánshànglehóngjié,qǐngqiánwǎngpāishè zhè,hóngjiéwéilezàiràngnǎinǎidānxīn,jiùgàncuìmánzhenǎinǎipāishè广guǎnggào 

,běnláixiàfēngyuēhǎole10shípèngmiàn,liǎngrénpèngmiànzhīhòu,xiàfēngquèshuō,dàizhezàinánjīngshàngràoleliǎngxiǎoshíhòucáigǎnpāishèxiànchǎng jiéguǒ,děngdàohóngjiégǎndàoxiànchǎngshí,jiùtīngdàolegōngzuòrényuándelùn,menshuō: zhèháiháiméichéngmíngjiùchídàoleliǎngxiǎoshí,yàoshìhòuchūmíngleháile! 

hóngjiézhècáimíngbái,yuánláixiàfēngshìyǒudàizhezàiwàimiànrào,dejiùshìyàozàidǎoyǎnmiànqiánxiǎnshìnéngkòngzhì hóngjiéfènkànlexiàfēngyǎn,ránhòujiùhěnwěixiàngdǎoyǎnjiěshì dǎoyǎnzuìhòushuō: shímebiéshuōle,fàngqīngsōngdiǎn,dìnghuìchénggōngde! dǎoyǎnbiānshuōbiānlǐngjìnlehuàzhuāngjiān 

qiǎodeshì,zhèdehuàzhuāngshīyòushìyīnhuá,kàndàohóngjié,jiùxìngfènshuō: qiáo,shuōméicuòba,shuōdìngnénggànhǎozhèhángba!zěnmeyàng,zhèmekuàimenjiùyòuzuòle  hóngjiéxiàole guǒrán,méiyǒujiēshòuguòrènbiǎoyǎnxùnliàndehóngjié,zhènghuàzhuāngshīsuǒshuōdeyàng,zàishèxiàngqiánbiǎoxiànxiàngdāngqīngsōng,pāichūde广guǎnggàopiànxiàoguǒchūhǎo 

jiǔ,rénmenjiùzàidiànshìshàngkànjiànlerénwèidàode duǒérjiāonáng 广guǎnggào zài广guǎnggàozhōng,hóngjiéfǎnqiàodezhōng shūdefēng duānzhuāngdeshénqíng jīngzhìdejīn wēnróudehuà  dōushìmejīngdiǎn zhè广guǎnggàodechū,jǐn使shǐhěnduōrénzhùle duǒérjiāonáng ,érqiě使shǐrénmenzhùlehóngjiézhèmíng 

 duǒérjiāonáng 广guǎnggàochūhòu,jiādediànhuàjiùhuǒbàolái duōtóngxuéfēnfēnláidiànhuàxúnwèn: diànshìshàngzuòduǒér广guǎnggàodeshìma? jiùliánlǎoyǎnhūnhuādenǎinǎirěnzhùwèn: xiǎojié,zhèdiànshìdepiāoliàngniángzěnmezhèmexiàngne? hóngjiétīnglenǎinǎidewènhuàhòu,zhècáipāi广guǎnggàodeshìgàolenǎinǎi dànnǎinǎixiàngxìnyòuzǎikànlehǎobiànzhè广guǎnggào,biānkàn,biānyáotóushuō: zhèdiànshìshàngdeniánghǎokàn,zěnmenénghuìshìne? 

yǎngshēngtángduìhóngjiédechūbiǎoyǎnfēichángmǎn,广guǎnggàochūhòu,shàngjiùhóngjiéqiānxiàleliǎngniántóng menyàoqiúhóngjiéliǎngniánnèizhǔnzàijiēpāilìngwàide广guǎnggào hóngjiédāngshíbìngméiyǒuxiǎngpāi广guǎnggàowéishēng,便biànxīnrántóngle 

guò,zhè广guǎnggàogěihóngjiédeshēnghuódàiláilehěnduō便biàn yǒuxiēhuāndeguānzhòngtīngdàohóngjiédegōngzuòdānwèihòu,便biànzhǎodàobīnguǎnyàojiànmiàn,érdānwèidetóngshìyīnfēngyánfēngshuōhóngjiézhèng zàizhèyàngdehuánjìngxià,hóngjiézhēnkuàiyǒudiǎndǐngzhùle dànqìngxìngdeshì,jiùzàizhèshíhòu,míngnánqīngniántǐngshēnérchū,gěiledezhīchí 

shí,hóngjiétóngshìdepéngyǒuāhǎijīngchángláibīnguǎnwán,láièr,liǎngrénjiùrènshíle āhǎihěnguānxīnhóngjié,měidāngkāixīndeshíhòu,zǒngshìpéizhe,wéifènyōu,gěi jiànjiàn,hóngjiéàishànglezhènánháiér 

āhǎishànghǎitóngxuéjiànzhù,wéiréndūnhòushí,rènshíhóngjiéhòu,suīráncóngwèisòngguòhóngjiézhīhuāhuòxiěguòfēngqíngshū,dànzǒngshìzhehóngjié 

zàiāhǎidebāngzhùxià,hóngjiédiàolebīnguǎndegōngzuò,ménxīnxuélái jiǔ,便biànkǎoletóngxuéjīngguǎn,chéngwéilemíngzhèngshìdexuéshēng érpāi广guǎnggàozhèdàngshì,quèhóngjiéyuèláiyuèyáoyuǎnle 

广guǎnggàomíngxīng

huòshìmìngzhōngzhùdìng,hóngjié广guǎnggàoyǒuzhejiězhīyuán jiùzàiyǎngshēngtángdeyuēmǎnzhī,广guǎnggàodexìngyùnguānghuánzàichuíqīng yuánlái,zǎozài1999niánhóngjiépāishè duǒérjiāonáng 广guǎnggàodeshíhòu,běijīngshìtíngměibǎojiàngōngdegāocéngrényuánjiùzhùdàolezhèxíngxiàngqīndehái tīngshuōhóngjiéyuēmǎnhòu,tíngměigōngjiùshèngqíngyāoqǐnghóngjiézuòtíngměinèidexíngxiàngdàiyánrén 

yīnwéixuébìngfánzhòng,jiāshàngnányǒudezhīchí,hóngjiéshìtíngměigōngqiānxiàleniánde广guǎnggàoyuē hóngjiéwéitíngměipāishè广guǎnggàodeshíhòu,háishìshēnzheyùndòngshāndēngchǎng,hóngjiéànzhàodǎoyǎndeyàoqiú,běnxiàozhetiàozhe,gǎnjiàohěnrán dàndāngwéitíngměideèrdàichǎnpǐnpāi广guǎnggàoshí,dàoshèyǐngpéngjiùshǎyǎnle yuánlái,zhèpāishètíngměide广guǎnggào,yào穿chuānzhe bào desāndiǎnshìnèi

hóngjiéshuōshímekěnshì穿chuān shì,jiā便biànzhīwéizhequàn,shuōzhèzhīshìshì穿chuān,guǒshízàiyuàngǎibiànyuánláidefāngàn  hóngjiéjīngzhùjiādequànshuō,便biànjiāngxìnjiāngzàigèngshìhuànhǎolenèi,dànxiǎngdàowàimiànnánnánderénduī,jiùhúnshēnhànmáozhíshù zuìhòu,hóngjiéleyǒng,qíngyuàn穿chuānzhenèicónggèngshìzǒulechūlái,kàndàomeduōshuāngyǎnjīngdōudīngzhe,jiùrěnzhùbàozhejiānbǎnglelái 

dànshìjiějuélewèn hóngjiéhěnqīngchǔ,tóngshàngdeyuēdìngshìbáizhǐhēiqiānhǎode,广guǎnggàofāngànshìjīngdìnghǎode,pāishìnéngde nàidehóngjiézuìhòuzhīhěnpèipāiwánlezhè广guǎnggàopiàn 

dāngdiànshìshàngchūzhè广guǎnggàoshí,hóngjiéjǐnzhāngděngzhejiādepíngjià 

dànchūdeliào,jiākànle广guǎnggàohòujun1zhìjīng: hóngjié,zhēnméixiǎngdàozàidiànshìmepiāoliàng,kànláijīngshénle! hóngjiédenányǒukànhòushuō: shénle!zhēnle! hóngjiéxiàole,yīnwéixiàn,dāngrényàngde姿tàizhànzàizhòngdemiànqiánshí,jīngjiānliúchūláidexìn,shìbānrén 

yǒudeshì,yóuhóngjiézàidiànshìshàngzhǎnshìleguòhuǒde guǐshēncái ,yǒurénjìng怀huáishìshìzuòguòměiróngzhěngxíngshǒushù ,hóngjiézàixiànchǎngzuònèixuānchuánshí,míng40láisuìdeshìdàoyǒuhóngjiéqiānmíngdenèihòu,zheyǎnliànglebàntiān,ránhòuwēixiàozhexiǎoxīnwèn: xiǎojiě,shēncáizhèyànghǎo,nándào  zhēnshìxiàngyǒurénshuōdeshìzuòle  shǒushùde? hóngjiétáitóuchōngxiào,ránhòu,shǎnzheshuāngyǎnjīngjīngchàshuō: jiě,nínhǎohǎoqiáoqiáo,zhèxiàngshìzuòguòshǒushùdema? zhèxìndeshéntài,xiēkànnàoderén,biānkànbiānyáotóushuō: xiàng,juéduìxiàng! 

hóngjiéyòngbiāozhǔndedōngfāngxìngzhì,línjìnzhìquánshìle tíngměi dechǎnpǐn,广guǎnggàoledechénggōng zhìzhídàojīn,tíngměigōngdezǒngjīngzhōufēngdāngchūxuǎnlehóngjiézuò广guǎnggàodeshíhòu,réngshìmǎn 

yǎnxià,suízhetíngměi广guǎnggàode,hóngjiédexíngxiàngbèigèngduōderénjiēshòu zhīyàohóngjiéchūmén,jiùchánghuìyǒurénhǎoduìhóngjiéshuō: zhǎngzhēnxiàng广guǎnggàomíngxīng  hóngjiéměitīnglezhèyàngdehuà,便biànànxiào dànháishìdòngshēnghuíshuō: shuōdeshìzhēndema?xiàngshuíne? zhèhuàwǎngwǎngràngbiérénwéishìrèncuòlerénde 

dāngrán,hóngjiéchéngle广guǎnggàoshāngzhuīzōngdeduìxiàng,shímewèishēngjīnā,bǎonuǎnnèiā,huàzhuāngpǐnděngyòngpǐndōuzhǎoshànglehóngjié hóngjiésuīrányòngzhèxiēhuìzuàndechāopiào,dànqīngchúndehóngjiéyuànhuàihǎoróngshùláidejiànkāngxíngxiàng,cóngluànjiē广guǎnggào 

hóngjié shuǐdàochéng jìnleyǎnquān,jīnxiānhòucānyǎnleliǎnggōngāncáidediànshì,wéi zhōngxuánàn ,jīnniánxiàtiānguānzhòngjiànmiàn
érlìng,便biànshìxiànzàizhèngzàinánjīngpāishède zuìbiàn  hóngjiézài zuìbiàn shìyǎndeshìshī 

tòushuō,xiànzàizuìdexiǎng,jiùshìyàodāngmíngxīng!dāngrán,zhètiáohuìpíngtǎn,dànhuìzhítíngzhuīqiúxià 

 duǒérjiāonáng,yóunèiérwàidebǎoyǎng  liúchuánshèn广guǎngde广guǎnggàoràngzhāngxīnmiànkǒngliúzàileguānzhòngdenǎohǎizhōng  hóngjié,duǒérjiāonángdexíngxiàngxiǎojiě,tóngxuéjīngxìnguǎnzhuānxuéshēng zuótiān,zuòwéijiābīnláidàoledōngshìwénpíndào jiātíngyǎnshì dezhìxiànchǎng 

shànghǎiniánghóngjiécóngshìkāishǐ,dàokǎoshàngtóngxué,cóngláiméixiǎngguòhuìzǒujìnyǎnquān dàncóng19suìpāide广guǎnggàozhīhòu,deshēnghuóbèiwánquángǎibiàn shǒushuāng广guǎnggào nèi广guǎnggào zàijiāshàngqiánniánkāishǐshèdiànshì,jīngméiyǒushíjiānshíxiànzuìchūzuòbáilǐngdemèngxiǎng 

hóngjiéliáotiāndeshíhòu,shuōzàiyǎnquānzhèniánzuìnánwàngdeháishìgāngchūdàoshídeyáoyánshìjiàn,dànxiànzàidezǎotǎnránmiànduì: dāngchūyǒurénshuōshìnánháibiànde,yǒurénshuōshìzuòchūláide,háiyǒuréngàncuìshuōshìtàiguórényāo  

zhìwéishímehuìchuánzhèyàngdeyáoyán,shuō: zhīdào,néngshìyīnwéidāngshí广guǎnggàoméiyǒuyòngdeyuánshēng,pèiyīndeshēngyīnjiàoshā háiyǒunéngshìdàidetiáojīndefán,yīnwéidejiàozhǎng,dǎoyǎnzàipāideshíhòujiùshuōjìngtóutàikōngle,ràngzhǎodiǎnshímedàishàng,dàozhǎolebàntiānfānchūtiáojīn shì,yǒuxiēméijiùshuōdàijīnshìwéilehóujiédǎngzhù,menzhēnshìtàihuìbiānle   gèngyǒudeshì,jìngrányǒushēngzhǔdòngzhànchūláishuō,shìbāngzuòdeshǒushù,dāngshí16suì  

hóngjiéxiànzàixiǎngduàn,xíngróngdāngshíshì méifāngxiàng : shuōshìrényāoā,kāishǐjiàományǒu dàntīngbiérénshuōduōle,tǐngde,jiēzhejiùdàochùjiěshì hòulái,guànle,lǎnjiěshìle fǎnzhèngshìchuányán,jiùchuánba,fǎnzhèngjiànguòderéndōuhuìzài怀huáishìnánrénbiàndele  

duōyǎnjièrénchéngrènyǒunánpéngyǒuzhèngxiàngfǎn,hóngjiézuòjiēdeshíhòushēnbiānzǒngshìyǒuwèinánshìzuòpéi,zhèwài fāngfāngchéngrèn: shìdenánpéngyǒuā,shànghǎirén,suì,shìtóng,xuéjiànzhùde  

dāngchūliǎngréngāngzàideshíhòu,rènshímenderéndōujiàonéng,shìsānniánguòle,liǎngréndegǎnqíngháishìbiéhǎo  huānshuàixíngdenánhái,qíngyuànshíshízhǎolǎoshíde duìhǎodiǎndenánhái  zhèngshìhóngjiéchuántǒngdeguānniàncáiràngliǎngréndezǒuzhèmezhǎngjiǔ  nánpéngyǒuxiànzàizàikāigōng,duìpāi广guǎnggàoshìbiézànchéng,jiùwàngguāiguāide,hòudàogōngbāngbāngmáng,xiǎnghòuhuìde  

zhànzàinánpéngyǒushēnbiāndehóngjiéhěnyǒudiǎnxiǎoniǎoréndewèidào,huìdiǎdiǎgēnnánpéngyǒushuō: kǒule,xiǎngshuǐ ,ránhòubiānzheshuǐ,biānxiǎngshòuzhenánpéngyǒuxīnténgdeguāng 

àoyùnhuǒshǒu

2008

nián5yuè31,zuòwéi136bànghuǒshǒu,hóngjiézàihànjìnhánghuǒchuán 

5

yuè31,hóngjiézàihànàoyùnhuǒshǒudeshēnfèncānjiālehuǒjiēhuódòng,zhèngzhíliùértóngjiēdeqiántiān,hóngjiéwàngnéngàoyùnhuǒjiēzhèzhǒngshénshèngérshūdefāngshì,gèngduōderénxiànchūàixīnbāngzhùzāideháimenzhòngxīnzhènzuòlái,ràngmennénggòukuàishēnghuó 

hànrénmíndeqíng,shēnshēngǎnrǎnhóngjié

yīnwéihuǒshǒuyàoshìxiāngǎndàozhǐdìngdiǎn,suǒ5yuè31dāngtiānhóngjiélíngchéndiǎnjiùzǎozǎochūle,yuánběnwéizhèshídejiēshàngyīnggāihángrénliáoliáo,dànràngxiǎngdàodeshì,língchéndiǎndehànjiēshàngjīngshìrénshānrénhǎi,pàinàofēifándeqíngjǐng,yuánláihěnduōhànrénzhěngwǎndōuméiyǒushuìjiào,jiùshìwéilezàishíjiānkàndàoàoyùnhuǒchuándejǐngxiàng,duìhóngjiégǎndàofēichánggǎndòng,hànrénmíndeqíngyuǎnyuǎnchāoguòledexiǎngxiàng zàihuǒchuán线xiàndeliǎng,rénmenshēnggāohǎn: zhōngguójiāyóu!chuānjiāyóu! jiāhuīzheshǒuzhōngdeguó,hěnduōrénjìnlèiyíngkuàng,zhèzhǒngqúnqíngángdejǐngxiàngshēnshēngǎnrǎnlehóngjié,shuōdexīnzāngzhízàiliètiàodòngzhe,zàizhèfēichángshí,hànrénmínyòngmendeshíhángdòngràngmíngbáileshímejiàozuòzhōngguóréndeníng 

huǒjiāojiējìngxiǎochā, bēnxiàngài àixīnxiànzāi

zàihóngjiéjiāojiēhuǒshí,shēnglexiǎochā,zàijiāojiēdeshā,hóngjiéchūrénliàoxiàngdexiàbànghuǒshǒuxiāohánglejun1,xiāoshìmíngjǐngchá,duìhóngjiéjiěshìshuō5yuè30kàndàoxiāoshí,denǎozhōngránxiànchūfènzhànzàikàngzhènjiùzāiqián线xiàndejiěfàngjun1zhànshì,jǐngguānbīngrénmínjǐngchádeshēnyǐng,menwánqiángpīn,shíjiānjìngsàiwǎnjiùshēngmìngdegǎnrénshì,gěiliúxiàhěnshēndeyìnxiàng,zàihuǒjiāojiēde,tàiduōdeqínggǎnyǒnglexīnzhōng,suǒzhèngzhòngxiàngxiāohánglejun1,xiǎngbiǎoduìkàngzāiqián线xiànjun1jǐngdejìng,néngtàibiāozhǔn,quèbāohánlezuìzhēnzhìdegǎnqíng érzàitóngtiān,hóngjiérénchūzhìdegōng bēnxiàngài jīngshùnwánchéng,hóngjiézàixīnzhōngjīngjiāng5yuè31dāngzuò bēnxiàngài deshǒu,niànzhèduìzhòngdeshí érzàijìnbēnpǎotiān使shǐjīnzhōngyāngdiànshìtáijiāngzuòshǎoéryǐngshìyǎnyuánxuǎnhuódòngzhōng,gōng bēnxiàngài huìtóngshítuīchū广guǎngguānzhòngjiànmiàn 

zuìyuànwàng:ràngháimendeliùjiēchōngmǎnài

5

yuè31hóngjiéàoyùnhuǒshǒudeshēnfèncānjiāhuǒjiēhuódòng,zhènghǎoshìliùértóngjiēdeqiántiān,hóngjiébiǎoshìfēichánggāoxìng,zhèràngdehuǒjiēbiàngèngjiāyǒu,yīnwéitóngshíshìzhōngguóhóngshíjīnhuìbēnpǎotiān使shǐjīndexíngxiàngdàiyánrén,zhēnduìzhèwènchuānzhèn,bēnpǎotiān使shǐjīnjìndòngle 5.12wènchuānzhèn cánértóngjǐnjiùzhùhuódòng,wéizāicánértóngchóule700wàndeshànkuǎn hóngjiéběnrénbiǎoshìzhèàoyùnhuǒjiējiāngshìdàizheháimenwàngzàibēnpǎo,wàngháimennéngzàidiànshìkàndàogāoàoyùnhuǒbēnpǎodeqíngjǐng,bìngyīnérshòudào zàiliùjiēdàoláizhī,hóngjiéxiàngzāidexiǎopéngyǒusònglejiēdezhù,zhùyuànmenértóngjiēkuài,bìngmenzhànshèngzāinán,jiànkāngchéngzhǎng 

hòushì

2010

nián,jiéleyuánbānréndediànyǐngbǎn línwàichuán zàiānhuīxiànxiùyǐngshìpāizhōng piànzhōngyànxiǎoliùshuǎàiqíngbǎodiǎn,shàngyǎnzhelàngmànyǒudezhuāngbǎn zhuīzǎi shì,suīxiàoliàobǎichūquèxiàoguǒxiǎnzhe,shuāngzhōngchéngjuànshǔ 

zàidiànyǐng línwàichuán zhōng,yànxiǎoliù(xiāojiànshì)wéilejiējìnshuāng(hóngjiéshì)fèizhōuzhāng,zhǒnghuāshìqiúàishǒuduànchū,xiānshìzhǎozhǒngjièkǒujiējìn,jiànchéng,zàiláixiàndàibǎnméiguīshìài,liàoshuāngjiùshìgǎnmào,wéitǎoshuānghuānxīnxiǎoliùshìjiǎojìnnǎozhī,nàizhīxià使shǐchūlemén chuī --chuīsuǒ,zòngránxiǎoliùbǎibānxiànyīnqín,shuāngyìngshìdòngzhōng ránér,suīyǒutóngmìngxiàngliánzhījìng,yǒushuāngtóu怀huáisòngbàozhīqíng,xiǎoliùshuāngdeàiqíngxiàngránshuò   

dǎoyǎnshàngjìngpíngjià,xiǎoliùzhuīqiúshuāngdegǎnqíngjiāngshìpiànzhōngliàngdiǎn 

bǎoyǎngshēn

qínyùndòng,jìnliàngbǎochízhōuliǎngjiànshēnfángzuòzuòyùndòngliànliàn,guǒméishíjiānjiùzàijiāliànliàn,shípiānshòu,zhīshìzhàopiànpāichūláihuìxiǎnpàngxiē guǒpàngjiùpàngyāo,suǒhuìzuòzhuānménzuòzhēnduìyāodeduànliàn,yǎngzuò 

hǎoshēncáizuìhuìchīyóuzhàdeshí,guǒpèngshàngdìngyàochīkěnhuòxiēkuàicāndehuà,huìshàngmiàncéngyóuzhàdedōng西bāodiào