既济卦

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-07-05 12:42:01 责编: 人气:

guà kǎnshàngxià 

xuānshèngjiǎng

wèi殿diànquán liùshíguàzhīzhōng tiāndàozhōuérshǐ guàshǐzhōng chéngjìnzhīxiàng wéizhōuyuánzhīxíng qiánkūnkāiduān érwèiyàozhōng zhōngérfēizhōng zhōngshǐ guàzhīxiàng wéixúnhuán suìrán yóuchūnzhìdōng suìjìn érréngchūn wéiláisuìzhīshǐ shìshǐzhīzhōng shízhīsuǒwéi shízhīgèng zhōngyǒushǐ wèi guàsuīzhōng dàowèijìn qiánkūnyǒngzài kǎnzhǎngcún wèisānyīnsānyáng píngyúnjiāocuò qiánkūnérbiàn jun1kǎnérjiànqíng qíngbiànzhījiān zhuǎnshēngzhuǎnhuà jìn hòutiānshēnghuàzhīxiàng shíwèizheyān kǎnshuǐhuǒ yīnyángzhīgāng qiánkūnwéishēnghuàzhītuófēn zhùzhī zhènshū kāi jiāo jìnéryǒujìn zhōngérzhōng tiānmiàoyòng guàxuán érrényàodào guàzhāoyuán zàiqián wèizàihòu liǎngzhěwǎnglái nǎishēntànxuán dòngkuīàoyùn érshìrénshēngshēngzhīdào xiàngtōngzhīgōngzhě zhě shuǐzàihuǒshàng shēngchéngnǎijiàn wèizhě zàikǎnqián fènnǎimíng yǒu néngzhītiānzhīgōng yǒuwèi yóuxiǎnqiánkūnzhīdào shēngzhīmiè èrér wǎngzhīhái zuóyóujīn zhěfèn tōngzhěsāi érzhīzhědào zhīhài zhīxiōng érzhīzhěgōng gōngshǔ dàotiānxīn yǒuxiàngguān érshēngyǒu wànxiàngyīng érwànguī wèi xiàngfǎnérxiàngchéng běnshūér yóuliǎngguàxiàngzhīzhī shàngjīngzhītàifǒu  tiānjiāotài tiānchéngfǒu běnwèizhěfǎnsāi yīnyòngzhězhuǎnhēng zhefènzhěfǎnxiōng biànzhězhuǎn hòutiānzhīdào xiāntiān érrénzhīgōng biétiān yóujìnéryuǎn yuǎnérjìn dàotóngérháng yóushàngérxià xiàérshàng wèiérqíngshū dìng érwèifǎnwéidìng jiāo érwèifǎnwéijiāo dìngzhīdìng jiāozhījiāo suīruòshū érwéitóngchū tóngchūmíng shūtóngguī míng zhīwèizhīxiàngwǎnglái érwèinǎizhōngquán 

shàngkǎnxià érzhōngwèi wèishàngxiàkǎn érzhōng yóujiànliǎngguàyòngxiàngtōng zhōngwàijiàn yuánguàérchéngliǎngyòng zhě wàibiǎochéng érzhōngfǎntōng wèizhě wàibiǎojiāo érzhōngfǎnchéng shìliǎngguàzhīyòng shíxiàngguānlián wéidàoshíruòběn sānyīnsānyáng shuǐhuǒ xiāntiānwéizhōngnánzhōngzhījiāo hòutiānwéishuǐhuǒshàngxiàzhītóng dàiqiánérkǎndàikūn tóngtài wèitóngfǒu yáoyánzhī èrzhèngwèi liùèrjiǔ qiánkūnzhīzhèng wèijiǔèrliù lèijiāotàizhīzhōng shìyòuxiàngfǎnérxiàngyīng zhězhōuzhīshuǐ yóu shìzhīsuǒwéi yóushǐzhìchéng érwèifǒu míng érjiāwèibiézhī  chéng wèiyǒudài yǒuchéng wéizhōng érwèifǎnwéishǐ zàihòu érwèifǎnzàiqián jīnnǎizàixiān wèi zhōngmiào shímíngtiānjìn shēnghuàqióng zhōngérzhōng érfēi shuǐhuǒjiāoérchéng kǎnbèiérwèijiàn yángxiàyīnzhěwéi xiánnánxiàwéiréndàozhīshǐ gāngxiānróuzhěwéimiè héngzhènshàngxùn wéibiànhuàzhīqióng érjiǔzàishàng wèiliùzàiwài shìyòujiāozhějiāo mièzhěmiè chuányuēguīmèizhīzhōng wèinánzhīqióng gōngguà zhōngguīmèi érduìzhǔnèi zhènfǎncóngzhī érzhōuguà zhōngwèi wéishàngkǎnxià bèichíyān huǒyánshàngérshuǐrùnxià jiāo wèifǎnshì yóuguàxiàngpànwèizhě guàxiàng yáoxiàngtōng yòngzhěcānzhī fāngjìnliǎngguàzhīmiào chuányuē yǒuguòzhě xiǎoguòzhīhòuwéi zhīguò hángyǒugōng shìchéng zhīyíng shìgōngnǎi zhōuběnréndào érzheshù xiǎoguòguòshàn érshīzhōngháng shīzhōngyǒupiān piānjìnsuǒ xiǎoguòlái érběnyòngyǒu shīzhōngzhī suīnánjiǔ zhōngzhìwèi wéiwéi shèngyǒushuāi wéiháng hēngyǒusāi guòér nénghéng guòérchéng  hēngxiǎo éryòng xiǎoguò shuǐhuǒzhě wéigōng shīdàofǎnwéiguò xiéyòngwéi fǎnqíngfǎnwéihài suīmíng érgōngjiǔ jiǔzhě  chuányuēxīnzhīwèishèng yǒuzhīwèi shèngzhìzāi érzàinéngjiǔnéng fēijiǔzhī yòngchēng értuànhēngxiǎowéi míngxùnzhě wéiduō dāngquánqiězhōng zòngyǒu nánjiǔ érwèiqiěsuízhì ránliùyáodìngwèi gāngróujiāo guàdìng yuēdìng dìngwèi zhīzhì yǒushí 

 hēng xiǎo zhēn chūzhōngluàn 

xuānshèngjiǎng

tuàn shuǐhuǒjiāo wéixiàngxiàngchéngzhīxiàng érzhōngwèi jiǔliùèrqiánkūnzhèngwèi értàifǎn quètóngfǒu shìérzhōng chéngérjiǔ suīyǒusān bèiqiánkūnyòng éryuánshīyōujiǔjiāngzhīgōng qiěkǎnzàiwài xiǎndāngqián suīzàinèi wénmíngyǒuzhǔ jìn shǒuyǒu chūyóuguāngmíng zhōngxiǎnxiàn suīzhànhēng xiǎoguòshì érwéixiǎohēng hēngxiǎozhēn zuò hēngqián érlìnhòu  hēngzhě yòng广guǎng hóng gōngzhe hánghuò shǒuyǒuxiàn zhēnliánxiǎo wèiyóuhēngzhī érzhēnquán zhēnzhěběnkūn shìqíngxìng érwàizhìzhīshìgōng quánqíng chōngxìng néngyǒu xīn zhīyòng tàibìnglùn qiánkūncuòjiāo yīnyáng shàngxiàbào róugāng yáowèiyán shícháng guàyòngyán fēidàozhīzhāng yòuwèi néng shízhāng liùèrběnkūnshùnānzhēn jiǔdǎiqiánjiànqiáng zàixiāntiānzhīdào huīhuīānxiáng érshìhòutiānzhīhángzhǐ fǎnsuǒduǎnzhǎng wéiruòdàozhīchéng zhīzhì dàomíng ránxiàng dàiháng qiúshì xuézhīchéng érpǐnwèizhīzhì tiānxiàfēnfēn rénshìmángmáng guǒjiēdìngwèi gèngshúwéizhīgèngzhāng érshìyǒu hángsuínánliáng zhīshùnshíyīngbiàn zhízhōngyòngcháng zhīdìng wéinándòng zhīchéng wéiyǒujǐn hēngfēi zhēnfēijiǔyuǎn tuànchēngzhīwéichūzhōngluàn běnshǐ yǒutóngqián kǎnkūnzhīchūyǒuzhōng érzhěwǎng jiāngluànzhěfānglái zhīyòng chūérshènzhōng chéngéryōuhòu 

tuànyuē hēng xiǎozhěhēng zhēn gāngróuzhèng érwèidāng chū róuzhōng zhōngzhǐluàn dàoqióng 

xuānshèngjiǎng

shēnshìtuànzhī zhīhēngxiǎozhě shíxiǎozhězhīhēng luèxiǎo wèisuǒhēngzhěxiǎo huànyánzhī xiǎoshìhēng wéiwéidìng néngshùnyīngquánbiàn néngyòng shǒuchéngzhěkuǐyáo yóujiùzhāng suīwéiguò érgōng suīmiǎnjiù érguāiyòng yuēxiǎozhěhēng yáoyīnxiǎoyáng guòzhěguò xiǎoguòxiǎozhězhīguò jiēběnyīnxiǎoyángzhī yīnzàiyángshàng hángyáng yòngzhāowài qiěshàngyáowéiróu érliùèrróuzhōng shàngxiàxiàngjiē yòngqióng chēngxiǎohēng hēngqióngduì quánguàyán zhōngqióngluàn wéixiǎohēng wèisuǒhēngyǒuxiàn hēngtōng hēngxiǎo suǒtōngzhěxiǎo shì zhèngxiǎoguò yóuguòlái guòzhě tóng míng yóu zhěguòshèn wèizhě guòjiēshīzhōngháng hēngér yòngér广guǎng érzhōng zhēnzhě liùèrjiǔ gāngróujiēzhèng qiánkūn jiārénzhīxiàng nèiwàizhèngérwèidāng yǒushǒuyǒuwéi yǒuwéiyuē yǒushǒuyuēzhēn zhēnběnliùèrzhīzhōng jiǔzhīzhèng zhōngzhèngshī bèizhēnzhī érwéiréndàozhī chūzhě róuliùèrzhīzhōng érxiéliùzhīwài èrtónggōng zàinèiwéishǐ zàiwàiwéizhōng qiějiānchūjiǔgāngzàixià yǒuběnshǐ jìnjiùliùèrzhōngzhèng chūzhàn érzhōngshàngluànzhě wàiwéigāngzhèng érxiánshàngliùzàishàng róuzhī xiǎoguò suīyǒujiǔzhīzhèng yīngliùèrérxiàngxié éryīnyángshàng xiàèrliǎngróu yǒugèn gènzhǐ yuēzhōngzhǐ  yángchūshǐ érzhìshàngzhōng zhōngérfēizhōng zhōngjiānróu shàngshàngliùzhīyīn yīnjiēxiānyáng gāngnǎihángzhì érzhǐ èr zhōngzhǐérnéngzhèngwài fǎnzhāozhēng zhēngluàn shàngliùběnkūnyángzhīxiàng éryǒulóngzhànzhīxián wéiyángzhèng zhìzhàn érshàngxiàzhīwèidiāndǎo gāngróuzhīqíngjiāocuò nèiwàizhīshìzhēngzhí shēngjiàngzhīchuǎn yuēluàn yánzhīdìngfǎn fǎn chéngwèi fǎndìng wéiluàn suǒwèizhōngluànzhě shíběnshàngliùróuzàigāngshàngyán shàngwèi gāngyòngqióng shìyuē dàoqióng yīnjiàng érjiǔzhīyáng yángshēng érgěngshàngliùzhīyīn yīnyángzhīdàojiēqióng suízhī zheāndìngzhīgōng āndìngzhīfǎn wéifēnluàn hēngzhīfǎnwéiqióng fǎnwéiwèi kuàngzhōngwèi yuánzhītóngqíngzhì suǒwèidiāndǎoshàngxiàér liùyáogāngxiàróushàng wèiliùyáoróuxiàgāngshàng gāngróu xiàngjiāntóng liǎngguàgāngróujiēxiàng  jiǔ fēngzhīwéizhě éryuǎnhéng gāngróudìngwèi yáoyánwéi guàyánfǒu wéièrzhèngwèi tóngfǒu wèièrzhèngwèi tóngtài érzhōng shìzhěnánjiāo érwèiquèjiāo tuànhēngxiǎochēng zhōngluànmíngyòngqióng 

xiàngyuē shuǐzàihuǒshàng  jun1huànérfángzhī 

xuānshèngjiǎng

xiàngmíngréndào kǎnshàngxià shuǐzàihuǒshàngzhīxiàng shuǐnéngmièhuǒ jīnzàihuǒshàng nǎimíng jiànfēishuǐhuǒzhīxìng érzhòngshuǐhuǒzhīgōng shuǐrùnxià huǒyánshàng shàngxiàjiāo gōng gōngzhě yǒuyùnchéngzhī ruòguǒshuǐjiāhuǒ huǒmiè érshuǐliú jiāngyòngzāi chēngzàishàngzhě míngnéngshànghuǒzhīshàng érkuìliú zhènghuǒfēngdǐng huǒzàishàngérrán shuǐfēngjǐng shuǐzàishàngérxiè nǎichéngyòng gòngzhìgōng gōngyòngyán míng zhīrénxīnhuǒshènshuǐ shuǐshēngérhuǒjiàng jīngshénjiànwàng xuèdiào fǎnzhībìng érshēngjué zhīchēng néngchéngqiē érzhegōngyòng gōngyòngwéizhòng réndào chóuwéixiān shì yǒuyǒuhài yǒuyǒuhuò chénggōngyòng xiānhài ér huò érshòu shúérshěnzhī zhěmiǎnhài érjiē zhěhuò érjiēwéi jun1 huànérfángzhī huànzhīfáng huòhài érgōngyòngjiàn yóuzuòshìmóushǐzhīzhǐ fángzhīdào zhòngzàinéng  fèi léi xiáng zhěchóuzhīshǐ zhīnèi guànèiyǒumíngzhī wàiduōkǎnxiǎnzhīwēi xiānérfánghuàn shuǐhuǒzhě wéi wéihàixiǎo wéiduō wéihuòshǎo shètīngzhīrènzhī zāomièdǐngzhīxiōng méngfénzhīhài yōukuìjuézhīhuàn yǒuliáoyuánzhī shìyòngzhīzhě wéihuànérfángzhī yòngérzhìgōng huòérfánghài zhīréndào rénchéngzhōuchuān fángqīng shíhuǒshú fángjiāozhuó jiēshìxiānyǒufángzhī zàishànzhì jīng míngxiànliàng quánzhòngqīngzhīsuǒwèi shuǐshànghuǒérjìn huǒxiàshuǐérmièzhě jiēréndàoshàntiānzhīqióng érchéngzhī  hàijiā huò  zhēnbìngzhòng zhìhēngzhě zhēnzhězhī zhězhī shuǐhuǒzhě shēnghuàzhīyuán shàntiānshí yùn shēnghuàzhīgōng rénzhī jun1shuǐhuǒzhīhuàn fángzhī fánghuànwèirán chénggōngliàng 

chūjiǔ lún wěi jiù 

xuānshèngjiǎng

chūjiǔyáo chūjiǔgāngzàixià érguàjiāowéiyòng jiāozhě yòngshuǐhuǒzhī érshízhòngshuǐ jiāotōng chūjiǔwèishuǐ éryóuzài hángchē chēyǒulún jiāngshè nǎilún érchéngchē jìnshuǐ rénsuīlún érchēzhīwěi湿shī míngzhìzàishè chēwěizhī tuīzhījīn chēyǒulún zhōuyǒulún lúnshuǐ érzhīháng wěi shìsuǒzhì wěizhěhòu shāo zàixiàérjìnliùèr yǒu zhànjiùzhě wéizhìzàishuǐ jiùzāi 

xiàngyuē lún jiù 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī chūjiǔzàixià bēiérjìnshuǐ shuǐbīnnìng lúnliángzhuǎnyùn nǎizhīháng rénshízhīyòng zhīhài dāngjiù shǐqiú réngwéiběn shìzhīyǒu jiāngjiù qiánchūjiǔyòngzhīshí éryòng yuányǒujiù zhì guà miǎněr chūyīng gāngróu liǎngxiàngqiānyǐn yǒulúnzhī 

liùèr sàng zhú  

xuānshèngjiǎng

liùèryáo liùèrnèiguàzhōngyáo kūnzhīzhèngwèi yǒuhòufēimìngzhīzūn yáosàngchēng zhěxiàchuízhīshì huòzàishǒu huòzàixià huòzàichē jiēsuǒzhàngwài mào wēizhě shīzhái chēzhīwéi mìngshàngjiēyǒuzhī chūérsàng qiú érshī shèzhěxiàchéngzhōu yīnérshī fēijiù zànyòng shīhài érliùèrzàizhōng zhèngwèi hángzhōngdào chūcháotíng wǎngfǎndōushì suǒkāng suǒguòzhōngtíng suǒzhǐtáng殿diàn suīyǒushī zhuīqiú érréng wèizhuāngyánzhī zūnguìzhīshì zhòngsuǒshì qúnxiàyōng suīshīzhī zhōng érwéi réngzhīshù lái tiānzhīdào zhě shízhīsuǒxiàn shùzhìěr érzhènguàliùèr yǒusàngbèizhú zhī zàikuíchūjiǔ chēngsàngzhú shìyīnkuíyǒu érzhòngzhènyǒulèi jiānfènèr zhě shīzhě zhènyángzhīchū yīngtiānxīn léichēng gàizhènzhīshùsuǒěr érzàizhōngyáo yīnérréng suīsàngshì zhuī  kūnānzhēnzhīdào pìnzhīháng shìéryǒusàng sàngér suīyīngjiǔ gāngxiàng érzhōngkǎn yǒuxiǎnxiàn sàngzhīyóulái 

xiàngyuē  zhōngdào 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī liùèrzàizhōng érnèizhèngwèi zhōngdàoshī tiānxīn chēng fányǒushī jiēyǒusuǒpiān wéizhōngdàozhìzhōngzhìyún shī liùèrzhōngdàoháng shīréng chéngshī zhōngdàozhījīng shēntiāndào zhìzhōngzhì wànhángsuǒzūn shīzhěréng míngtiānshù érzhīzhīlái shìzhīzāngfǒu zhěshì érzhōngwèi liùèrshǐ jiānjiànshīzhīqíng wéi suǒshī dàizhuīqiú rénhángzhōngdào zhòngrén shízhě guīzhī zhōngdàozhīxiào 

jiǔsān gāozōngguǐfāng sānniánzhī xiǎorényòng 

xuānshèngjiǎng

jiǔsānyáo chēnggāozōngzhě běnshāngguīcángzhījiù dīngzhīhào yuán yīnxiàngshè éryànzhūwǎngshì zàigāozōngguǐfāngshí boyáo érsuǒyànzhě fánguàsuǒchēngrénzhě jiē míngchēngwénwáng wénwángdāngbomíng éryòng jiǔsānzhīyòng gāozōngguǐfāngzhīshìzhèngmíngzhī guǐfāngzhě shuòfāngzhīguó xiǎnyǔnxiōngzhīqiánshēn zàiběifāngjiēyōuzhōu hánlěngànmèizhī guǐguó yōudōu jiǔsānzhīshàngyáo jiēliùkǎnzhīxià míngérkǎnàn gāoérkǎnxià zhīgāozōngguǐfāng yóumínggōngmèi gāobēi shèngzhī guòzhī érzhīsānniánzhě míngrénzhī sānniánwéishíjiǔ suīzhōngzhī yǒusuǒqièxīn ,míngyuǎn huòmèijìn gōng huòshùqīn qīnjìnzhīchén huòyǒuxiǎorénchànyān yīnzhīchíchí érjièxiǎorénzhīyòng xiǎoréndāngguó mínxiàxīn jiāngrén gāozōngzhīgōng xiānshěnwén chēngshèng gèngcháyòngrén xiǎorényòng jiànshīshàngliùyáo shìyuēkǒngluànbāng bāngzhě jiéqúnzhòng shàngxiàxīnzhīchēng yánxiàngbāngzhù dàoduōzhù xiǎorénluànbāng sànzhòng shīzhù guǎzhùzhěshǒushàng érrén miǎnwángshàngyǒunán ér shīguàshīzhòngwéiyòng zhōngjièyòngxiǎorén jiǔsānzhī tóngzhǐ 

xiàngyuē sānniánzhī bèi

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī suīshèng érchízhìsānnián láoshīshāngcái guózhīshàngxiàjiēbēnmìng shìbèizhī jiǔsānzhònggāngshīzhōng bǐngqiánruòzhījiè jīnnǎibīng tāngōngérwàngmín suīzhī  yáowēizhǐ shēnjǐnghòushìqióngbīngzhě gāozōngyīngmíngzhīzhǔ shàngyǒushī dòngxiǎorénsǒngyǒng érmiǎnyǒuhǎogōngzhīxián yáoshēnxiǎorényòng shíjǐngjièzhīzhǐ shènshēnqiē gāngéryòng hàimiǎnhuǐ wéishènzhīshǐ xiānmíngcháyòngrén qīngxìněryán fánghuàn xiànghuànfáng shìréndàoyān 

liù  zhōngjiè 

xuānshèngjiǎng

liùyáo yuánèr wéiyǒu gǎizhèngzhī fányáo shèwéizhì érgāngzàijiāngshèzhī róudāngzhèngzhīshí gāoxià qián biézhī liùyóujiǔsānzhīqiú érshèshuǐ suí zhějīn zhīxiàchuízhě jìn shèér湿shīzhī shìzhīshī ránzhìzài wèizhī shìgōngzhīchéng 怀huáijièzhīniàn shèzhīxiǎn jìnhángzhījiān zhōngjièbèi fángyǒushī zàipíngshí huòzāoguòshèmièdǐngzhīhuò dāngróngshì huòméngshīhuòshīzhīxiōng suǒjièshènkǒng érzhōnghuánghuáng zhōngzhě qiánjiǔsāncháoqiánruò gǎnshǎodài jiànzhī gōngzhīnánchéng liùkǎnzhīxià wéixiǎnxiànzhīshǐ yóujiǔsānzhìliù zhèngyóugāoxiàyuān yóuànshuǐ  zhīqiánzhījiānnán shìzhōngjièbèi shíshìsuǒ shíwèisuǒwéi 

xiàngyuē zhōngjiè yǒusuǒ 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī liùjiǔsān běnjiāotàizhōngyáozhīxiàng érwéijiāozhīshū huòbàihuòchéng jiēèryáo jiǔsān bèijǐngzhī liùzhī wéiliùshàngjìnjiǔ xiàyīngchūjiǔ gāngxiàngjiā érjiǔsān nèixiàngxié jiāyǒu xiéjiè jiǔsānzhībèi yóuguògāngéryuánchěng liùzhī yóuwèinánérdànjìn  wèizhīqíng érxiǎnzàiqián gèngshēngjièzhīniàn róujiáliǎnggāngzhōng érshēndāngkǎnxiànzhī yǒusuǒ xiàng suīyǒuguāngmíngzhīwàng éryóuxiǎnxiànzhīyōu 

jiǔ dōnglínshāniú 西línzhīyuè shíshòu 

xuānshèngjiǎng

jiǔyáo dōng西línzhě zhǐliùshàngliùliǎngyáo zàixià 西 shàngzàiqián dōng éryáoquánguàzhèngwèi wàiguàzhōngyáo gāngzhǔzhèng jun1líntiānxiàzhīxiàng qiánhòuwéiróu chéngyángxiànyīnzhīkǎn kǎnzhīzhǔyáo zàizuǒyòupàn yǒuháng yángshēngyīnjiàng dào yáodōng西línzhī shíyǒuzhī tàixiǎochù jiēchēnglín línzhějìn tàishàngxiàjiāotài jiè shuǐhuǒjiāo shíshòu shìxiànglèi ránjiǔguǒcóng dōnglínshāniú wéi ér西línyuè érshāniúchēngzhě chūnyuē xiàyuēyuè shízhī yuèdāngxiàlìng wànfānzhīshí nónggēngmángláozhī wéi zàinián érfēixiǎng shāshēngfǎn shāzhěqiūlìng qiūdōngcánshā wàndiāo  wéibào wéishìgōngzhīchéng chóngbàozhīdiǎn érjiǔwéimínzhīzǎi yīngxiānzhòngniánzhī jiàndōnglínzhīshāniú 西línzhīyuè shíshòu guànèiwéi xiàyuèzhīlìng wàiwéikǎn dōngzhīshí shuǐhuǒyǒugōng kǎn jiǔkǎnzhǔyáo érbǐngqiánzhīzhèng tóngzhī hòutiāndàiqián ruòzàiliùèr tóngqíngdōnglín yòngzhī jiāozhīgōng néngshíshòu 

xiàngyuē dōnglínshāniú 西línzhīshí shíshòu lái 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī shāniúfēifēngbèi éryuèzhīshí shízhīsuǒ tiānzhīsuǒ shíshòu wéiqìngláizhīzhàn tuànchūxiàngyīng chūzhǐnèiguàzhī yǒuwénmíngzhī guānghuīzhīměi érjiǔxiàtóng chéngyòng suǒwèizhě zhízhìjiǔzhǐ shàngwéilái xiàwéiwǎng láiwǎngyīng chéngchūzhīzhàn yuēlái 

shàngliù shǒu  

xuānshèngjiǎng

shàngliùyáo shàngliùquánguàzhīzhōng yòngzhīqióng érzàizhōngzhīwài suījiǔsānyīng érgāowèi yīngshùnróujiàng érjiǔzhīgāng zàishàngérshí wèichóngérhángjiàng yuēshǒu shǒuwéizuìgāo érzhuìyuān míngshàngliùchūdēngtiān hòuxiàng yòuguòshàngliùguòshèmièdǐngtóng wéijiēróuzàishàng érhángshīzhōng róuzàigāngwài shùnchéngzhīdào yīngāochóng nǎiyǒuyángzhīwēi shǒuér zhěwēi guǒnéngzhīwēiér退tuì jiànér shàngmiǎnxiōng yáoyúnxiōng érshìwēiluàn tuànsuǒwèizhōngzhǐluànzhě 

xiàngyuē shǒu jiǔ 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī shàngliùtóngguòzhīguòshè érshǒu wēi zhīyòngqióng qióngbiàn biànfǎnchéngwèi shìzhīshíwèishī zhě néngjiǔ róuzhǔzhōng shuǐhángrùnxià xiàérzhǐ shàngjiǔchí míng kuàngshǒu shēn wēi qíngānjiǔ zhīdàozhōng érjiāozhīgōngzài tuànchūzhōngluàn shìquánguàzhīyòng jiǔ dìngwèizhě guìchángérwèibiàn hángzhě zhònghēngérhuànqióng shàngliùqióngbiànzhīshí néngjiǔ