《新本郑氏周易》

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-07-04 11:42:01 责编: 人气:

 xīnběnzhèngshìzhōu (qīng)huìdòngbiānyàojuànshàngjuànzhōngjuànxiàyào xīnběnzhèngshìzhōu sānjuàn,guócháohuìdòngbiān dòngdìng,zhǎngzhōurén chūwángyīnglínzhèngyuánzhùjuàn,hòurénhǎizhī,suīcánzhāngduàn,shàngjiànhànxuézhīluè jīngwéiyǒugōng,ránjiēzhesuǒchūzhīshū,yòuxiānhòujiānjīngwényīng,yǒulòuwèizǎizhě dòngyīnjiùběnzhòngwéizhèng,fányīnglínshūsuǒzǎizhě,kǎoqiúyuánběn,zhùchūmǒushū míngxìnéryǒuzhēng,wéixiáng xiānhòu,cóngjīngwén,dìngsōucǎiqún shàngjīngèrshítiáo,xiàjīngshíliùtiáo,chuánshítiáo,shuōguàchuánèrshíèrtiáo,guàchuántiáo,guàchuántiáo yīnglínsuǒzànpiānjuànduān,shānsuǒyǐnzhūjīngzhènglùnguàzhětiáo,érbiéyuánzhōuchéntàishīzhùzuòshíèryuèyáochén,yuányuèlìngzhùzuòyáochénsuǒzhíèrshí宿xiǔjuàn zhūzhènhànshàngchuánzhī suīyīnrénchéngshì,érkǎojīngshíshèngyuánshū yīnglínzhèngshìzhīgōngchén,dòngzhīshìbiān,wèiwángshìzhīgōngchén  
zhèngshìzhōuzàn   zhīwéimíng,yánérhánsān jiǎn biànèr sān yún:qiánkūnzhīwēn yòuyuē:zhīmén yòuyuē:gànquèránshìrén kūntuíránshìrénjiǎn,zhī,jiǎncóng yánjiǎnzhī yòuyuē:wéidào qiān,biàndòng,zhōuliúliù,shàngxiàcháng,gāngróuxiàng,wéi diǎnyàowéibiànsuǒshì,yáncóngzuòshùnshíbiàn,chūdòngzhě yòuyuē:tiānzūnbēi,qiánkūndìng bēigāochénguìjiànwèi,dòngjìngyǒuchánggāngróuduàn yánzhāngshèliè,zhě sān,érshuōzhīdào广guǎng, juànshàng  gàn

   jiǔèr,jiànlóngzàitián,jiànrén 

   èrsāncáiwéidào,shàngtián,chēngtiánjiě jiǔèrjiànjiǔzhīrénzhèng 

   jiǔsān,jun1zhōnggàngàn,ruò,jiù 

   sānsāncáiwéiréndào,yǒugànérzàiréndào,jun1zhīxiàngjiě ,shìwén 

   jiǔ,fēilóngzàitiān,jiànrén 

   sāncáiwéitiāndào,tiānzhěqīngmíngxíng,érlóngzàiyān fēizhīxiàngjiě 

   shàngjiǔkànglóngyǒuhuǐ

   yáozhīnián,xiōngzàicháo,shìyǒuhuǐ wèixiōngzhèng 

   yòngjiǔ,jiànqúnlóngshǒu, 

   liùyáojiēgànzuòlóng,qúnlóngzhīxiàng shùnshòudàodàozuòchán, jiùyáozhīshǔ,bìngzàicháohòuhànlángchuánzhù,bānchuánzhù 

   wànshǐnǎitǒngtiān 

   , tǒng,běnshìwén 

   rénzàozào,zǎofǎn 

   zào,wéishìwén 

   wényánchuán 

   jun1rén,zhǎngrén 

   ,shēngwénxuǎnèrshí 

   chéngmíngshìwén 

   dāngyǐnzhīshí,cóngshì shū,suǒchéngmíngjiě 

   què 

   què,jiāngāozhīmào ,shìwén 

   xiánxiécúnchéng tōngcháoshìyún 

   jun1jìn,xiūshí,jiùtóngshàng 

   shèngrénzuò 

   zuò,shìwén 

   kànglóngyǒuhuǐ,qióngzhìzāitóngshàng 

   zhēnzhě,qíngxìnghànshàng,cháoshìtóng 

   gànshǐérměi,tiānxiàcháoshìyún    kūn

   shuāngjiānbīngzhì 

   ,wéishìwén 

   xùnzhìdào 

   xùn,cóngshìwén 

   liùèr,zhífāng 

   zhí,fāng,zhīxìng yáozhōng,érzàishàng,ránzhīxìng,广guǎngshēngwàn,shēngdòngzhíérqiěfāngshēnzhèng 

   lóngzhàn 

   shèngrénlóng,jun1shézhùshélóngjun1zhīlèi 

   yǒuyāng 

   yāng,huòèshìwén 

   wéiqièyángshìwénwèizhèngzuòqiān,é,chēnglóngyān 

   qiè,qún,gōngliánzhīlián shūzhuànzuò,xīnshuǐxiàngjìn,zhěshīzhī,zuòqiè lián, yīnwèishàngliù yángwèijīnxiāoyòngshì,gàn shàngliùwéishé,gàn,lóngshī,cǎiwēi,zhèng    tún

   tiānzàocǎomèi,jiànhóu,érníng 

   zào,chéng cǎo,cǎochuàng mèi,mèishuǎngwénxuǎnzhùsānshíliù ér,yuēnéng néng,yóuānshìwén 

   jun1jīnglùn 

   wèilùn,zhuànshū,shīzhèngshìshìwén,zhèngyuēliúbiǎo zhèngxuánlúnwéilùn 

   liùèr,chéngbān 

   ,pìnyuēchéngshìwén 

   fěikòuhūngōu 

   gōu,yóuhuìshìwén 

   jun1shě 

   ,shìwén 

   cóngqíncóng,yòngfǎn,shìwén    méng

   méng,hēng fěiqiútóngméng,tóngméngqiú chūshìgào,zàisān,gào 

   méngzhě,méngméng,chūshēngxíng,shìwèikāizhezhīmíng rényòuzhìyuētóng,wèiguànzhīchēng hēngzhě,yáng ,xiè shì,wèn zhènérzhōng,jiāhuìtōng,yángdòngzhōng shīdàozhīshàng,wànyīngzhīérméngshēng jiāoshòuzhīshī,xiàngyān xiūdàoshì,értóngméngzhěqiúwéizhī,fēiqiúzhī chūwèn,gàozhīshì sān,xiàngkuàngfǎn,jiěérshìzhě,qínshīérgōngguǎ,xuézhězhīzāi shìgào,lìngérzhī,suǒérgànshìgōngyángshūshìwén 

   chūliù,yòngshuōzhì 

   zàiyuēzhì,zàishǒuyuēzhōukòushū 

   jiǔèr,bāoméng 

   bāo,dāngzuòbiāo biāo,wénshìwén 

   shùnxùn 

   xùn,dāngzuòxùnshìwén 

   shàngjiǔméngshìwén    

   ,wéixiù yángxiùérzhíshàngzhě,wèishàng,kǎnshìwén 

   guānghēngzhēnshìwényúnzhèngzǒngwéi 

   wèiyīntiānwèishìwén 

   jun1yǐnshíyàn 

   yàn,xiǎngyànshìwén 

   jiǔèr,shāshìwén 

   shā,jiēshuǐzhěshī,zhèngyǐnzuòshā 

   zhìróngzhìshìwén    sòng

   biàncáiyuēsòngshìwén 

   yǒu 

   ,jiàohuǐmàoshìwén 

   jiǔèr,guīérrénsānbǎi,shěng 

   xiǎoguózhīxiàcǎifāng,chéngdìngshuìsānbǎijiā,sānbǎizhèng zhītián,suìzhǒngzhī,zhītián,xiūsuìnǎizhǒng,zàizhītián,xiūèrsuìnǎizhǒng yánzhìbáo cángyǐngǎnxiàng,zāishěngzhèng shěng,guòshìwén 

   huànzhìchuòchuò,zhìlièfǎn 

   chuò,yōushìwén 

   ānzhēn 

   ,ránshìwén 

   shàngjiǔ,huòzhīpándài 

   pándài,pèipánzhīdàizhōujīnchēshū 

   zhōngcháosāntuōzhītuō,fǎn,shìwén    shī

   jun1èrqiānbǎirénwéishī duōjun1wéimíng,shīwéimíng,shǎowéimíng shīzhězhōngzhīyánwángshì 

   zhàngrén 

   zhàngzhīyán,zhǎngnéngzhòng,yǒuzhèngrénzhī,wéirénzhī,zhǎngérjiù wèitiānzhūhóuzhǔjun1zhěchūnguāntiānshū,shìwén 

   chūliù,fǒuzāngxiōngfǒu,fāngyǒufǎn shìwén 

   jiǔèr,wángsānmìngshìwén 

   chéngtiānchǒng 

   chǒng,guāng耀yàoshìwén    

   chūliù,yǒuyíngfǒu 

   yáochénzàiwèishàng,zhídōngjǐng jǐngzhīshuǐ,rénsuǒyòngfǒu fǒu,shīwǎnqiū,zhèng,shìwén 

   jiǔ,wángyòngsānshìwén,shīqiánqín 

   wángyīntiānxiàxiǎn,bīngsōushòuyān qínérshèzhī,sān,zuòjun1 shīqiánqínzhě,wèiqínzàiqiánláizhě,érshèzhī,bàngyòushè wéibèizǒuzhě,shùnérshèzhī,zhōngzuò,shìjiēsuǒshīzhī,yòngbīngzhīzhī jiàngzhěshā,bēnzhějìn,bèizhěshā jiārénēn,yǎngwēizhīdàoqiūguānshìshīshū,zuǒchuánhuánnián,zhèng 

   xiǎochùliùfǎn,shìwén

   chù,yǎngshìwén 

   jiǔsān,shuō 

   ,wǎnshìwén wèixià,zhóuxiànglián,gōuxīnzhīshìwángshì    

   ,wěishì,rénhēng 

   shì,nièyīnshì,wénxuǎnshí 

   shìkǎoxiáng 

   dàozhīzhōng,kǎozhèngxiángbèicháoshì    tài

   tōngshìwén 

   hòucáichéng,tiānzhīdào xiàngtiānzhī,zuǒyòumín

   cái,jiē xiàngzuǒyòu,zhùzhě,shùnyīnyángzhījiē,wéichūnèizhīzhèng chūnchóngkuānrén,xiàzhǎngyǎng,qiūjiāoshōuliǎn,dōngchìgàicáng,jiēchéngzhùmínjiě 

   chūjiǔ,máoyīn,huìzhēnghuìyīnwèi 

   huì,lèi ,qiānyǐn máojun1yǒujiébáizhī,chénxiàyǐnlèiérshìzhīliúxiàngchuánzhù 

   jiǔèr,bāohuāng 

   huāng,wéikāng,shìwén 

   liù, guīmèi,zhǐyuán 

   yáochénzàimǎochūn,wéiyángzhōng,wànshēng shēngzhě,jiàzhīguì zhòngchūnzhīyuè,jiànánzhī zhōuméishìshū 

   shàngliù,chénghuáng 

   huáng,shīhánzhèng    fǒu

   jiǔ,chóuzhǐshìwén 

   jiǔ,xiūfǒu 

   xiū,měiwénxuǎnèrshí 

   wángwáng,bāosāng 

   bāo,zhí fǒu,shìzhīrénzhīshèngrényǒumìng,xiányuējiāngwáng jiāngwáng,érshèngnǎizhísāng,wángwénxuǎnshíèr yóuzhòuqiúwénwángyǒuzhī,chénxiànzhēnzhīérzhōngmiǎnnán bāosāngzhīwèijiě 

   tóngrén

   tóngrén,hēng 

   gànwéitiān,wéihuǒ,guàyǒuxùn xùnwéifēng,tiānzàishàng,huǒyánshàngércóngzhī,shìxìngtóngtiān huǒfēngrán,hòuyánshàngchì,shìyóurénjun1zàishàng,shīzhèngjiāo使shǐtiānxiàzhīréntóngérshìzhī shìwéiréntóngzhě,jun1zhīsuǒwéi wèizhītóngrén fēnghángsuǒpián,piánhuìtōngzhīháng,yuētóngrénhēngjiě 

   liùèr,tóngrénzōng 

   tiānzhūhóuhòurén,chūshìhūn,shū,shī广guǎng,zhèng 

   jiǔsān,róngmǎng 

   mǎng,cóngshìwén 

   jiǔ,chéngyōngshìwén

   yǒu

   yǒuyuánhēng 

   liù,,chùgànzhīshàng,yóuchényǒushèngmíngzhī,dàijun1wéizhèng,chùwèiyǒushì,érzhī yuánhēngzhě,yòunéngzhǎngqúnchénshàn使shǐ,jiāhuìtōng,ruòzhōugōngshèzhèng,cháozhūhóumíngtángshìjiě 

   míng,biàn 

   ,míng xīngzhézhéshìwén    qiàn

   qiànhēng,jun1yǒuzhōng 

   gènwéishān,kūnwéi shāngāo,jīnzàixià,réndào,gāonéngxiàxià,qiànzhīxiàng hēngzhě,jiāhuìzhī,qiànwéizhǔ qiànzhě,biǎnsǔnxiàrén,wéigènzhījiān,kūnzhīhòushùn,nǎinéngzhōngzhī jun1zhīrén,yǒuzhōngjiě 

   jun1pōuduōguǎ 

   pōu,shìwén 

   bēi 

   ,yǎngshìwén,wénxuǎnzhùshíliù 

   liù,wéiqiàn 

   wéi,wéixuānshìwén    

   ,jiànhóuhángshī 

   kūn,shùn zhèn,dòng shùnxìngérdòngzhě,suǒ wèizhī ,shuōzhīmào zhènyòuwéiléi,zhūhóuzhīxiàng kūnyòuwéizhòng,shīzhīxiàng jiànhóuhángshījiě 

   shítuī 

   tuī,chàshìwén 

   xiàngyuē:léichū,fèn xiānwángzuòchóng yīnjiànzhīshàngpèikǎo 

   fèndòng léidòngshàng,wànnǎi zhě,dòngyáoyóurénzhì,shǒuzhī,zhī chóng,chōng yīn,shèng jiàn,jìn shàng,tiān wángzhěgōngchéngzuò,wénzhīzhě,zuòyào zhīzhě,zuòwàn chōngérwéizhì tiānpèikǎozhě,使shǐtiāntóngxiǎnggōng xiàojīngyún:jiāohòupèitiān zōngwénwángmíngtáng,pèishàngshìjiě 

   liùèr,jièshíjiè,qiē wèijiè,shìwén 

   liùsān, 

   ,kuāshìwén 

   jiǔ,yóu,yǒu péng,zān 

   yóu,yòng zān,shìwén 

   shàngliù,míng 

   míng,wéimíngshìwén    suí

   suíyuánhēngzhēn jiù 

   zhèn,dòng duì,shuō nèidòngzhī,wàishuōzhīyán tiānxiàzhīmínxiánháng,érsuícóngzhī wèizhīsuí jiànsuícóng,néngzhǎngzhīshàn,tōngjiā,zhī,gànzhīzhèng,gōngchéngéryǒu ruò,yǒuxiōngjiùyān jiāogòngyuē,hàngāoxiàngmíngzhēngjiě,zuǒchuánxiāngjiǔnián,zhèng 

   jun1xiànghuìyàn 

   huìyàn,yóurénjun1zhī,hòuyàn,qǐnérzhǐzhèng 

   chūménjiāoyǒugōng 

   zhènwéi,yòuwéimén dāngchūnfèn,yīnyángzhīsuǒjiāo shìchénchūjun1mén,fāngxiánrénjiāo,yǒuchénggōngzhīxiàng shùnshènhuīdiǎn,diǎncóng,nèibǎikuí,bǎikuíshí,bīnmén,mén,shìjiě    

   xiānjiǎsān,hòujiǎsān 

   jiǎzhě,zàozuòxīnlìngzhī xiānzhīsānéryòngxīn gǎiguòxīnzhī hòuzhīsānéryòngdīng dīngníngzhīzhèng    lín

   zhìyuè,yǒuxiōng 

   lín, yángjìnérzhǎng,yángjìnzhǎngéryǒu,gōnggànshèngzhī rénzhīqíngshèngshēyín,shēyínjiāngwáng,jièxiōng línguàdòujiànchǒu,éryòngshìyīnzhīzhèngyuè dāngwénwángzhīshí,zhòuwéidào,shìguàwéiyīnjiāzhexìngshuāizhījièjiàn zhōugǎiyīnzhèngzhīshù,yúnlín zhōuèryuèyòngshì,yuèzhìyuèérdùnguàshòuzhī,zhōngérshǐ,wángmìngránjiě    guān

   guān,guànérjiàn 

   kūnwéi,wéizhòng xùnwéi,wéifēng jiǔ,tiānzhīyáo yǒugèn,gènwéiguǐmén,yòuwéigōngquè shàngyǒuérwéiguǐméngōngquèzhě,tiānzōngmiàozhīxiàngjiě zhūhóugòngshìtiān,qīnggòngshìjun1,bīnzhī wéizhǔrénguànérxiànbīn,bīnguànérzuò zhǔrénshèjiànwángshì 

   chūliù,tóngguān 

   tóng,zhìshìwén    shì

   xiānwángmíngchì 

   chì,yóushìwén 

   jiǔ,shìgànfèi 

   fèi,shìwén 

   shàngjiǔ,xiàomièěr,xiōng 

   wéigǎo,kǎnwéiěr zàiěrshàngxiào,mièěrzhīxiàngjiě 

   cōngmíng 

   míng,ěrcōngshìwén    bēn

   bēnhēngxiǎo yǒuyōuwǎng 

   bēn,wénshì wéi,tiānwén gènwéishí,wén tiānwénzàixià,wénzàishàng,tiānèrwénxiàngshì,chéngbēnzhěyúntiānzhīwénjiāo,xiàngérchéngbēn bēn,rán yóurénjun1gāngróurénzhīdào,shìchéng gāngróurén,ránhòujiāhuìtōng,hēng guàkǎngèn,gènzhǐshàng,kǎnxiǎnzhǐxià,jiázhènzàizhōng,háng,xiǎoyǒusuǒzhīshībái,zhèng,jiě 

bēn,biàn wénshìzhīmàoshìwén 

   gǎnshé 

   shé,duànshìwén 

   chūjiǔ,bēnzhǐ,shěérshìwén 

   zhǐ,tóngshàng 

   chéngcháoshì 

   liù,bēnfánfán,yīnfán shìwén 

   liù,xùnyáo yǒuyīngchūjiǔ,shìshì,chūjìn退tuìwèidìng,fántángōngzhèng 

   báihànhàn,hánànfǎnshìwén 

   wèijiǔsānwèizàichén,xùn,wéibái hàn,yóugàn jiànliù,shìchūwèidìng,gànéryǒuzhītángōng,zhèng    bāo

   yǒuyōuwǎng,xiǎorénzhǎng 

   yīnqīnyáng,shàngzhì,wànlíngluò,wèizhībāo yīnyáng,xiǎorénshèng,jun1yǒusuǒzhī,yǒuyōuwǎngjiě 

   miè,zhēnxiōng 

   miè,qīngmànshìwén 

   bāochuángbiàn 

   shàngchēngbiàn,wèijìnzhīxià xiàngjìn,xìnxiàngyuǎn wèizhībiàn biàn,fènjiě 

   qiē,jìnzāi 

   qiē,shìwén 

   xiǎorénbāo 

   xiǎorénàohěn,dāngbāochèshěértiānguānrénshū    

   ,hēng 

   ,fǎn hái yīnqīnyáng,yángshīwèi,zhìshǐháifǎn,chū,wèizhī yáng,jun1xiàng jun1shīguóérháifǎn,dàogèngxìngchūnqiūzhèng 

   lái 

   jiànzhīyuè,yángjìn,jiànhàizhīyuè,chúnyīnyòngshì,zhìjiànzhīyuè,yángshǐshēng,chúnyīnguà guàzhǔliù,fèn,chéngshùyánzhī,éryúnláizhèng 

   shāngháng 

   huòérháng,yuēshāng ,shìwén 

   zhīhuǐ 

   zhī,bìngshìwén 

   liùsān,pínshìwén 

   liù,zhōngháng 

   yáochùyīnzhīzhōng,zhōngérháng,yīngchūhànshàngchuán 

   zhōngkǎo 

   kǎo,chéngshìwén 

   yǒuzāishěngshìwén 

   nèishēng,yuēshěng wàiyuēxiáng hàiyuēzāishìwén    wàng

   wàng,yóuwàng wèisuǒwàngshìwén 

   wàngzhīwǎng,zhī 

   wàngzhīyán,wàngrénsuǒwàng zhèngháng,yǒusuǒwàng,hángérsuǒwàng,shìshīzhèng,wǎnghòuhànshūtōngchuánzhù 

   tiānmìngyòu 

   yòu,zhùshìwén 

    

   suìyuē,èrsuìyuēxīntián sānsuìyuēwángshì 

   chù

   jiāshí, 

   jiǔsānzhìshàngjiǔ,yǒuxiàng wài,shìjiāshí éryǎngxiánbiǎozhèng 

   huīguāngxīnjué,liánxiàgāngshàngérshàngxiánshìwén 

   liángzhúzhú 

   zhúzhú,liǎngzǒushìwén 

   xiánwèi,rénshífǎn 

   ,chēshìwén 

   liù,tóngniúzhī,yuáncháoshìwèi zhèngzuòjiǎo,fēi 

   xùnwéi,zhèn zhènwéiniúzhī,zàigènzhīzhōng,gènwéishǒu,chíjiù,shìshīkòushū 

   liù,fénshǐzhī 

   ,wéi shìwén 

   shàngjiǔ,tiānzhī 

   gènwéishǒu,shǒushàngjiān gànwéishǒu,shǒujiānzhījiān,chù gànwéitiān,gènwéijìng,tiānxiànghòuhàncuīyīnchuánzhù 

   dàoháng 

   rénjun1zàishàngwèi,tiānzhīdàowénxuǎnshí    

   ,zhēn guānqiúkǒushí 

   ,kǒuchēzhīmíng zhèndòngxià,gènzhǐshàng,kǒuchēdòngérshàng,yīnjiáoyǎngrén,wèizhī ,yǎng nénghángyǎnggànshì, èryáo,jiēzhōng wéi,guānxiàng guān,guānyǎngxiánxiāo zhōngyǒu,yuēkǒushí èrzhìyǒuèrkūn,kūnzǎiyǎng,érrénsuǒshízhījiēcúnyān guānqiúshízhī,tānliánzhīqíngbiéjiě 

   guānduǒ 

   duǒ,dòngshìwén 

   yǒuqìng 

   jun1rénwéiqìnghànshàngchuán 

   guò

   yángyáoguòhànshàngchuán 

   jiǔèr,yángshēng,lǎo 

   yīn,wèi shānyángzhūfǎn,yīngèngshēng,wèishānzhīshíshìwén zhàngniánguòèrshízhī,lǎoniánguòjiàsānshízhīnán,jiēshītáoyāo,zhèng 

   kǎn

   liùsānjiǎnqiězhěn 

   zàishǒuyuējiǎn zàishǒuyuēzhěnshìwén 

   liù,zūnjiǔguǐèr,yòngfǒu,nèiyuēyǒu 

   liù,shàngchéngjiǔ,yòu zàizhèn shàngyáochénzàichǒu,chǒushàngzhídòu,zhēnzhīxiàng dòushàngyǒujiànxīng,jiànxīngzhīxíngguǐ,èr jiànxīngshàngyǒubiànxīng,biànxīngzhīxíngyòufǒu tiānchénwángmìngchū,huìzhūhóu,zhǔguózūnguǐ,shèxuánjiǔéryòngfǒushīwǎnqiū,zhèng,zhèng 

   jiǔ,zhīpíng 

   zhī,dāngwéi xiǎoqiūshìwén 

   shàngliù,yònghuī,tiáncóng,sānsuì,xiōng 

   , yáochénzài,wéishé,shézhīpán,huī sān?,gènyòuzhèntóng gènwéiménquè,wéiduōjiē zhènzhīsuǒwéi,yǒucóngzhīlèi ménquèzhīnèi,yǒucóng,duōjiēzhī,shìtiānwàicháo,zuǒyòujiǔzhīxiàng wàicháozhě,suǒxúnshìzhīchù zuǒjiāshípíngmínyān yòufèishíqióngmínyān mín,xiéèzhīmín shàngliùchéngyángyǒuxiéèzhīzuì,zuòyuēhuī,tiáncóng ér使shǐzuòhòugōngqīngxiàzhī,hàirénzhě,zhìzhīhuánérshīzhíshìyān,míngxíngchǐzhī néngzhě,shàngzuìsānniánérshè,zhōngzuìèrniánérshè,xiàzuìniánérshè zhě,zhèngdàozhōnggǎi,érchūzhūhuánzhěshā yuēxiōnggōngyángshū 

   

   míngliǎngzuò rénmíngzhàofāng 

   zuò,shìwén míngliǎngzhě,jun1míngshàngxià,míngxiàngchéng,tiānxiàzhīshìjiànwénxuǎnzhùèrshí 

   chūjiǔ,cuòráncuò,fǎn shìwén 

   liùèr,huángyuán 

   ,nánfāngzhīguà wéihuǒ,tuōwèiyān,huáng,huǒzhī yǒumíng,néngzhīdào wénwángzhīzuò dànshì shènchéng,wénxuǎnzhùèrshí,lǎnbǎishíliù 

   jiǔsān,fǒuérshìwén 

   gèn,yáo wèijìnchǒu,chǒushàngzhíbiànxīng,biànxīngfǒu shīyún,kǎnfǒu yǒufǒushīwǎnqiū,zhèng 

   diézhīchàshìwényúnzhèngxiōng 

   niányáozuòshíshīchēlínzhèngshèzhèngěrshū 

   jiǔ,lái,fén,, 

   zhènwéizhǎng,yáoshīzhèngyòu duì duìwéi juémíngzhījiā,érzhèng,duànjun1,rěn ,zhènzhīshīzhèngzhīsuǒ yòuwéixùn,xùnwéijìn退tuì,zhīsuǒcóng xiàozhīzuì,xíngyān yòngguìzhīxíngzhī,ruò suǒfànzhīzuì,fén,shāqīnzhīxíng, shārénzhīxíng, liúyòuzhīxíngqiūguānzhǎngshū 

   wánggōngshìwén juànzhōngxián

   xiánhēngzhēn  

   xián,gǎn gènwéishān,duìwéi shānxià,shàng,èrtōngérxiàngyīng,shēngwàn,yuēxián rén,jiāhuìtōng,shùn,gànshìnéngzhèng sānshízhīnányǒusān,xiàèrshízhī,zhèngérxiàngqīn,shuōzhī,jiě 

   èrgǎnyīngxiàng 

   ,yóuqīnshìwén 

   chūliù,xián 

   zhǐshìwén 

   liùèrxiánféi 

   ,cháng,shìluánfǎn shìwén 

   jiǔ,xiánméi 

   méi,bèiròushìwén,zhèng 

   yìngkǒushuō 

   yìng,sòngshìwén xiándàobáo,sòngkǒushé,yánxiànggǎnér yǒuzhìjiānzhèng 

   héng

   hénghēngjiù,zhēn 

   héng,jiǔ xùnwéifēng,zhènwéiléi léifēngxiàngéryǎng,yóuzhǎngchéngzhǎngnán tóngxīnérchéngjiā,jiǔzhǎngzhīdào jiāhuìtōng,jiù néngshùngànshì,suǒhángérshànjiě 

   chūliù,xùnhéngshìwén 

   jiǔsān,héng,xiánchéngzhīxiūshìwén 

   yáozhèng, wéigàn,gànyǒugāngjiànzhī zàixùn,xùnwéijìn退tuì,héngzhīxiàng yòu?duì,duìwéihuǐshé,shìjiāngyǒuxiū,zhèng 

   liù,héngzhēn rén,xiōng 

   yīnyáoérchùzūnwèi,shìtiānzhī yòu?duì,duìwéishuōzhìzūn,zhǔjiāzhīshuō,gànjiāshì,wènzhèngrén,wéi yīngzàijiǔèr,yòunánzhīxiàng zàixùn,xùnwéijìn退tuì,shìsuǒdìngéryánshìcóng,yúnxiōngzhù,zhèng 

   shàngliù,zhènhéng 

   zhèn,yáoluòshìwén 

   dùn

   dùnhēng,xiǎozhēn 

   dùn,táozhīmíng gènwéiménquè,gànyǒujiàn ?yǒuxùn,xùnwéijìn退tuì,jun1chūmén,hángyǒujìn退tuì,táozhīxiàng èrwèiéryǒuyīng,shìyòngzhèngdào,jiànzhàopìnshǐshìguó,dāngshàngqiàn qiàn,xiǎoshùnzhīdào xiǎoguān,gànxiǎoshì,jìnjiàn,yuǎnzhīhài chénjìngzhòngbēnqīngshìjiě 

   yǒubèi 

   bèi,kùnshìwén 

   xiǎorénfǒubèifǎn 

   fǒu,sāishìwén 

   zhuàng

   zhuàng,jìnqiángzhīmíngshìwén 

   jiǔsān,lèijiǎoshìwén 

   liù,sàngyángyīn 

   wèijiǎoshìwén 

   xiángshìwén 

   xiáng,shàntóngshàng 

   jìn

   jìn,kānghóuyòngfān 

   shù,kāngzūn,广guǎngshìwén fānyuánfǎnshùzhǐshēfǎn,wèifānzhēqíntóngshàng 

   zhòusānjiēyīn  

   jiē,shèngwángshì 

   xiàngyuē:míngchūshàng,jìnjun1zhàomíng 

   suīshēngwàn,chūshàng,gōngnǎizhe,jun1zhī érmíngzhàojiě 

   chūliù,jìncuī 

   cuī,nánshāncuīcuīzhīcuīshìwén 

   liùèr,jìnchóuchóuxiǎofǎn 

   chóu,biànmàoshìwén 

   jiǔ,jìnshíshǔ 

   shīyún:shíshǔshíshǔ,shíshǔ wèishǔzhèng 

   liùshǐshìwén 

   míng

   míng,jiānzhēn 

   ,shāng chūshàng,míngnǎiguāng zhì,míngshāng,wèizhīmíng zhīmíngshāng,yóushèngrénjun1yǒumíng,érzāoluànshì,zàixiàwèi,jiāngànshìzhèng,xiǎorénzhīhàijiě 

   méngnán 

   méng,yóuzāoshìwén 

   wénwángzhīshìwén 

   zhīshìwén 

   liùèr,míngzuǒshìwén 

   pángshìwéi liùèrchénzàiyǒu,yǒuzàizuòshì西fāng,yòuxià,wéi jiǔsānzàizhèn zhèn,dōngfāng jiǔsānyòuzàichén,chénxùnwéi wèiliùèryǒumíng,chéngjiǔsān,yúnzuǒnèizhèng 

   yòngzhěng 

   zhěng,chéngshìwén 

   jiārén

   xiányǒujiā 

   xián,shìwén 

   liùèr,yōusuí,zàizhōngkuì 

   èrwéiyīnyáo,zhèngnèi,yángyáo zhèngwài,yóurénxiūzhèngnèi,zhàngxiūzhèngwài yōusuí,yánréngǎnsuí yáoyòu kǎn,huǒwèizàixià,shuǐzàishàng,rènzhīxiàng kuìjiǔshí,yúnzàizhōngkuìhòuhànshūyángzhènchuánzhù,wángchuánzhù 

   jiārén 

   ,zhīshìwén 

    

   ,jiāoxiàozhīshìwén 

   wángjiǎyǒujiā 

   jiǎ,dēngshìwén 

   kuíyīnguī,shìwén

   kuí,xiǎoshì 

   kuí,guāi huǒshàng,xià yóuréntóngérzhì wèizhīkuí èrxiàngyīng,jun1yīnchényáng,jun1éryīngchén,xiǎoshìjiě 

   liùsān,niúshi 

   niújiǎojiēyǒng,yuēshishìwén 

   hòushuōzhīshìwén 

   jiǎn

   wǎngzhōng 

   zhōng,shìwén 

   chūliù,dàishíshìwén 

   liù,wǎngjiǎnláiliánlián 

   lián,chíjiǔzhīshìwén 

   jiě

   tiānjiěérléizuò léizuòérbǎiguǒcǎojiējiǎzhái 

   shíyuēguǒ,jiěrénjuànzhījiě jiěwèichèhuǒfǎn,yuējiǎ,gēnyuēzhái zháiwénxuǎnshǔdōuzhù 

   sǔn

   gènwéishān,duìwéi  kūn,kūnwéi,shānzàishàng,zàixià,sǔn,zēngshānzhīgāo yóuzhūhóusǔnguózhī,gòngxiàntiān,wèizhīsǔnjiě 

   èrguǐyònghēng 

   guǐjìnshǔshén chūèrzhí,chéngshàng,yòngèrguǐ,xùnyáo,xùnwéi yáo,wéi huánérhuánguǐxiàng 

   jun1zhēng忿fènzhìkǎogōngfǎngrénshū,shǎoláokuìshíshū,shīquánzhèng 

   zhēng,yóuqīng zhì,zhǐshìwén 

   huòzhīshípéngzhīguī 

   àněryún:shípéngzhīguīzhě,yuēshénguī èryuēlíngguī sānyuēshèguī yuēbǎoguī yuēwénguī liùyuēshìguī yuēshānguī yuēguī jiǔyuēshuǐguī shíyuēhuǒguīzhèng,zhèng 

   

   ,yǒuyōuwǎng,shèchuān 

   yīnyángzhī,yángchēngwéijun1,yīnchēngwéichén jīnzhènyángèryīn,chénduōjun1 érxùnzhīyīngchū,shìtiānsǔnsuǒyǒu,xiàzhūhóu rénjun1zhīdào,xiàwéi,wèizhī zhènwéiléi,xùnwéifēng léidòngfēngháng,èrzhěxiàngchéng yóurénjun1chūjiāolìng,chénfènghángzhī,yǒuyōuwǎng,shèchuānjiě 

   guài

   guài,yángwángtíng 

   guài,jué yángjìnzhǎngzhì,zūnwèi,éryīnxiānzhī shìyóushèngrénshuōtiānxià,jiànxiāoxiǎorén,zhìshòumìngwéitiān,wèizhīguài yáng,yuè  gàn,gànwéijun1,yòuzūnwèi,wángtíngzhīxiàng yīnyáoyuèshàng,xiǎorénchéngjun1,zuìèshàngwénshèngrénzhīcháo,yuēguài,yángwángtíngjiě 

   jiǔèr,hàoyīnhàoshìwéntóngshàng 

   , ,fēishìwén 

   jiǔsānzhuàngkuí 

   kuí,jiámiànshìwén 

   háng,fǎn ,fǎn shìwén 

   jiǔ,xiàn 

   xiàn,míngshāngshìwén,zhèng 

   gòushìwén

   gòu,zhuàng,yòng 

   gòu, yīnchéngyáng,dāngnán,xiàngěr,fēizhīzhèng,wèizhīgòu zhuàngshì,zhuàngjiànyín, rénwǎnmiǎnwéijiě 

   hòushīmìngjiéfāngjié,fǎn 

   jié,zhǐshìwén 

   bāoguābāobǎijiāofǎn 

   ,liǔshìwén 

   cuì

   cuì,wángjiǎyǒumiàoshìwén,jiànrénhēng zhēn,yòngshēng yǒuyōuwǎng 

   cuì, kūnwéishùn,duìwéishuō,chénxiàshùndào,chéngshìjun1shuō,shàngdàizhī shàngxiàxiàngyīng,yǒushìértōng,yuēcuì hēngànshìwénhēngyǎn jiǎ,zhì  yǒugènxùn,xùnwéi,gènwéiquè,zàiquèshàng,gōngshìzhīxiàng běnzhènyáo,zhènwéizhǎng,běnkǎnyáo,kǎnwéiyǐn,zūnéryǐn,guǐshénzhīxiàng zhǎngquèshēngtáng,zhī,yuēwángjiǎyǒumiào èrběnyáo,wéi,zhèngyīng,jiànrén shēng,niú yánrényǒujiāhuì,shígànshì,shāniúérméng méngwǎng,yuēwǎngjiě 

   jun1chúróng 

   chú,shìwén 

   wéixiào 

   ,dāngwéisānwéizhīshìwén 

   nǎiyòngyuè 

   yuè,xiàmíngshìwén 

   shìwén 

   ,jiētànzhī yuē,yuēshìwén 

   shēngshìwén

   shēng,shàng kūnxùn,shēngzhōng,zhǎngérshàng yóushèngrénzàizhūhóuzhīzhōng,mínggāo,wèizhīshēng shēngjìnzhīxiàngjiě 

   liù,wángyònghēngshānhēng,liǎngfǎn 

   hēng,xiànshìwén 

   kùn

   kùnhēng 

   kǎnwéiyuè, ,wéi,duìwéiàn,mèisuǒ jīnshàngyānyuèzhīmíng,yóujun1chùluàn,wéixiǎorénsuǒróng,wèizhīkùn jun1suīkùn,jiǎnnéngshuō,shìtōngérjiùjiě 

   jiǔèr,kùnjiǔshí,zhūfānglái,yònghēng 

   èrchūchénzàiwèi,wèiwéi,èrwéiyǒuzhīxiàng wèishàngzhítiānchú,jiǔshíxiàng kùnjiǔshízhě,cǎibáoyòng èrwéi,wéizhènhuò,yáowéizhūhóuyǒumíng,shòumìngdāngwángzhě wéihuǒ,huǒchì yáochénzàishí,chìwéizhūshì wénwángjiāngwáng,tiānzhìyòngzhūshìguànshū zhūshēnchìwángshì 

   jiǔ,yuè 

   yuè,dāngwéi shìwén 

   jǐng

   kǎnshuǐ xùn,gāo ?duì,wàijiānzhōng,píng duìwéiàn,quánkǒu yángāoyǐnpíng,xiàquánkǒu,shuǐérchū,jǐngzhīxiàng jǐngrén,shuǐkōngjié,yóujun1zhèngjiāoyǎngtiānxià,huìqióngjiě jǐngshìwén 

   zhìwèijǐng

   ,gěngshìwén 

   léipíng 

   léi,yuēléishìwén 

   jiǔèr,jǐngshè,wèngshìwénlòu 

   jiǔèrkǎnyáo kǎnwéishuǐ,shàngzhíxùn jiǔsāngènyáo,gènwéishān,shānxiàyǒujǐng,yīnshuǐsuǒshēng ,dànduōěr,yánwēixiǎo gǎndòngtiān,zhīzhì,shèjǐng,zhīzhìxiǎo,xiàngkuàngwénxuǎndōuzhù wèng,tíngshuǐshìwén 

   jǐngxièshí 

   wèixùnxiè,yóuchénxiūzhèngshēn,shìjun1wénxuǎndēnglóuzhù 

   

   ,gǎi shuǐhuǒxiàngérgèngyòngshì,yóuwángzhěshòumìng,gǎizhèngshuò,,wèizhījiě,shìwén 

   dǐng

   dǐng,xiàng guàyǒuhuǒzhīyòng, gànduì,gànwéijīn,duìwéi zhōngjīnérhánshuǐ,cuànhuǒ,dǐnghēngshúzhīxiàng dǐnghēngshúyǎngrén,yóushèngjun1xìngrénzhīdàojiāotiānxià,wèizhīdǐngjiě 

   jun1zhèngwèiníngmìng 

   níng,chéngshìwén 

   chūliù,dǐngdiānzhǐ,chū fǒu,qiè,jiù 

   diān, zhǐ, shìyuēzhǐ,chénshèyuē yáoxùnwéi,chūyáozàizhīxià,xiàng suǒchéngzhèng,dǐng chūyīnyáoérróu,gàntóng,fǒuzhèngchénggàn gànwéijun1jun1,rénshìjun1ruòshīzhèng,wéizhīdào,qíngyuàndāng,chūzhīrán fǒuzhě,jiàtiān,suīshīchūdào,fèiyuǎnzhīér ruò,fèiyuǎnzhī,hòuzūn fànliù,chūfèizhīyuǎnzhī fèi,kūnwéishùn,yòuwéi,niújīnzàihòufēizhīpáng,qièzhī yǒushùn,xián,xiánérwéishì,yòujiùshìhūnshū,nèizhèng,lǎnbǎishí 

   chóuyǒu 

   yuànǒuyuēchóushìwén 

   zhìgāoshí 

   zhìgāo,shízhīměizhěshìwén 

   jiǔ,dǐngshé,gōng,xíngyīn,shìwén 

   shēn,wèizhī zhènwéizhú,zhúméngsǔn,sǔnzhě,zhīwéicài ,měizhuàn,shìzuòzhēnzhīshí dǐngsān,sāngōngxiàng ruòsāngōngqīngwángzhīměidào,zhōngxíngzhītiānguānhǎirénshū,qiūguānhuǐshìshū,shīhánzhèng 

   liù,jīnxuàn 

   jīnxuàn,míngdàonéngjun1zhīguānzhíwénxuǎn西zhēngzhù,tángshū 

   zhèn

   zhènhēng zhènwéiléi,léidòngzhī léizhīshēng,yóurénjun1chūzhèngjiāodòngguózhōngzhīrén,wèizhīzhèn rénjun1yǒushànshēng,jiāojiāhuìzhītōngjiěshīzhàonánzhèng 

   zhènlái

   kǒngmàoshìwén 

   xiàoyán 

   shìwén 

   zhènjīngbǎi,sàngchàng 

   jīngzhīyán,jīngjiè léishēngwénbǎi,zhězhūhóuzhīxiàng zhūhóuzhīchūjiāolìng,néngjīngjièguójiāngzhīnèishīzhàonánzhèng,shǒuzōngmiàoshè wéizhīzhǔ,wángchàng rénjun1zhī,shàngzuòshēngjiànchàngér,qīnwéiyúnguān shēngkuìshíshū shēngláo,jun1zhī,chénzǎizhī chàngjiǔfēnfāngtiáochàngyīnmíngyānjiě 

   亿sàngbèi亿fǎn 

   shíwànyuē亿shìwén 

   liùsān,zhèn 

   ,ānshìwén 

   shàngliù,zhènsuǒsuǒ,shìjuéjué 

   suǒsuǒ,yóusuō suō,zhèng juéjué,zhèngshìwén 

   gèn

   gènbèi 

   gènwéishān,shānzhìsuǒ,xiàngshùnzhīshí,yóujun1zàishàng,chénzàixià,ēnjìngxiàngtōng,wèizhīgènjiě gènzhīyánhěnshìwén 

   jiǔsān,gènxiànlièyínshìwén 

   xiàn,yàoshìwén 

   jiàn

   chūliù,鸿hóngjiàngàn 

   gàn,wèishuǐzhīpáng tíngshuǐchùzhěshītán,zhèng,gànzhèng,shìwén,zhēng,yùn 

jiǔsān,shàngjiǔ wéi,wéi,yùnzhīxiàng yòu wéikǎn,kǎnwéizhàng,kǎnwéishuǐ,shuǐliúér,shìzhēng ,rénzhīdàodiān,yùnérjiāoshēng,zhèng yùn,yóushēnshìwén 

   guīmèi

   liùsān,guīmèi 

   ,yǒucáizhìzhīchēng tiānwényǒu,yuánzhīmèimíngshīsāngzhèng 

   chéngkuāngshí 

   zōngmiàozhī,zhǔfèngkuāngwángshì shìhūnyúnsānyuèérhòuhángshīzhèng 

   fēng

   fēngzhīyántiǎn,chōngmǎnshìwén 

   zhōng,yuèyíngshí 

   yánjiēyǒuxiū,chángshènggōngyángshū 

   chūjiǔ,fēizhǔ 

   jiāǒuyuēfēishìwén 

   suīxúnjiù 

   chūxiū,shàngcháo,,ēnhòudàizhī,suīliúshíwéijiù zhèngshízhě,cháopìnzhī zhǐzhǔguówéixiàn,pìnguī yuēxún,érshāoxúnzhīwàiwéishāo,jiǔliúfēichángshīyǒuzhèng 

   liùèr,fēng 

   ,xiǎoshìwén 

   jiǔsān,fēngwéizuòfèi 

   wéi,zhīshìwén 

   zhōngjiànmèishìwén 

   shéyòugōng 

   sāngènyáo gènwéishǒu, wéixùn,xùnyòuwéijìn退tuì,shǒuér便biànjìn退tuì,yòugōng yóuchényòngshìjun1,jun1néngzhūzhī,jiù,jìnshū 

   rén 

   ,rénmàoshìwén 

   tiānxiángshìwén 

   dāngwéizhài,zhài,bìngshìwén 

   qiāng 

   qiāng,shāngshìwén 

   

   chūliù,suǒsuǒ,suǒzāi 

   suǒsuǒ,yóuxiǎoxiǎo yáo gèn,gènxiǎoshí xiǎoxiǎozhīxiàng sānwéipìn,chūèrjiè jièdāngshízhīrén,wéizhīéryòng,xiǎorénsuǒsuǒrán,zhǔrénwéiyánnéng,yuēfēi,néngduì,yuēfēi měizhěnénghángzhī,suǒzuìpìnshū 

   duì

   duì

   ,yóubìngshìwén 

   jiǔ,shāngduì 

   shāng,yǐnshìwén 

   huàn

   huàn,hànhào 

   hào,lìngwénxuǎnsān 

   jiē

   jiēzhì,shāngcái,hàimín

   kōngcángshāngcái,fánhàimín èrzhěshētàizhīsuǒzhìhòuhànshūwángchuánzhù 

   zhōng

   zhōng,tún 

   sānchénzàihài,hàiwéishǐ yáoshīzhèng,biànércóngxiǎo,míngyántúněr chénzàichǒu,chǒuwéibiēxiè,biēxièzhīwēizhě yáozhèng,biànércóng,míngyáněr   zuòsānduì,duìwéi,shàngzhítiānyuān èrjiēkǎnyáo,kǎnwéishuǐ,èrjìn,tún,shuǐguànyuān, túnxiǎomín érwéimíngjun1xiánchén,ēnsuǒgòngyǎng,shīyángzhèng 

   chéngzhōu, 

   zhōu,wèibǎn,jīnkōng,wéizhī,yuēshīfēngzhèng 

   xiǎoguò

   xiǎoguòhēng,zhēn 

   zhōngwéiyáng,zhēnshíyuè,xiǎoguòwéiyīn,zhēnliùyuè wèiqiánkūnwángshì,

   shàng 

   shàngwèijun1shìwén 

   yúnshàngshìwén 

   shàng,shùshìwén 

   

   ,,jìn ,shìwén 

   liùèr,sàng 

   ,chēshìwén 

   bèi 

   lièruòshìwén 

   yǒu,yīn,shìwén 

   jiǔ,dōnglínshāniú,西línzhīyuè 

    wéikǎn,yòu wéi wéi,kǎnwéiyuè,chūdōngfāng,dōnglínxiàng yuèchū西fāng,西línxiàngfāngzhèng yuè,xiàzhīmíngwángshì 

   wèi

   xiǎo 

   ,shìwén juànxiàshàngchuán

   tiānzūnbēi,qiánkūndìng bēigāochén,guìjiànwèi 

   jun1chénzūnbēizhīguìjiàn,shānzhīyǒugāobēizhèng 

   dòngjìngyǒucháng,gāngróuduàn 

   léi,fēng yángdòngyīnjìng,gāngróuzhīduàntóngshàng,liángshū,gōngyángshū 

   fānglèi,qúnfèn 

   wèishuǐhuǒtóngshàng 

   zàitiānchéngxiàng 

   yuèxīngchéntóngshàng 

   zàichéngxíng 

   wèicǎoniǎoshòutóngshàng,lǎnsānshíjiǔ 

   guàxiàngdàngshìwén 

   gànzhī,yīn shìwén 

   sānzhīdào 

   sān,sāncáishìwén 

   jun1guānxiàng,érwànshìwén 

   zhènjiùzhě,cúnhuǐ 

   zhèn,shìwén 

   tiānzhǔn 

   zhǔn,zhōng,píngshìwén 

   yuánshǐzhōngshìwén 

   jīngwéi,yóuhúnwéibiàn,shìzhīguǐshénzhīqíngzhuàng,tiānxiàng,wéi 

   jīng,wèi yóuhún,wèijiǔliù huǒzhīshù,jiǔliùjīnshuǐzhīshù huǒyòngshì,érshēng,yuējīngwéi jīnshuǐyòngshìérbiàn,yuēyóuhúnwéibiàn jīngwèizhīshén,yóuhúnwèizhīguǐ huǒshēng,jīnshuǐzhōng èrbiànhuà,qíngtiānxiàng,suǒchàwéizhījiě,zhèng 

   érdàotiānxià 

   dào,dāngzuòdǎoshìwén 

   fànwéitiānzhīhuà 

   fàn,shìwén 

   jun1zhīdàoxiǎn 

   xiǎn,shǎoshìwén 

   zāngzhūyòng 

   zāng,shànshìwén 

   yántiānxiàzhīzhìérèè,luòfǎn shìwén 

   yántiānxiàzhīzhìérluàn 

   dāngwéidòngshìwén 

   shūzhī,róngzhīzhǔ 

   shū,shū , shūzhīhuòmínghuòān,zhīhuòzhōnghuòfǒu jun1zhīyán,huòrónghuòyún,yánzhīyǒuróngyǒu zhèng,zuǒchuánxiāngèrshíniánzhèng 

   shènshù 

   shùdàoshìwén

   yǒugōngérzhì,

   zhì,dāngwéizuòzhì,shìwén 

   jun1shīchén,chénshīshēn,shìhàichéng 

   ,wēi ,jìng yánshènwēi,érdòngzuò,huòbiànchénggōngyángshū 

   rónghuìyín 

   shìróngérjiànwài,yuē yányāoróng,jiāohuìyínshìwén,hòuhàncuīyīnchuánzhù 

   yǎnzhīshùshí yòngshíyǒujiǔ 

   tiānzhīshùshíyǒu hángtōng,fánhángjiǎn,yǎnyòujiǎn,shíjiǔzhèng yǎn,yǎn dié,shìwén tiānshēngshuǐběi,èrshēnghuǒnán,tiānsānshēngdōng,shēngjīn西,tiānshēngzhōng yángǒu,yīnpèi,wèixiàngchéng liùchéngshuǐběi,tiānbìng tiānchénghuǒnán,èrbìng chéngdōng,tiānsānbìng tiānjiǔchéngjīn西,bìng shíchéngzhōng,tiānbìng yǎnzhīshùshíyǒu,hángbìng,bìngérjiǎn,wéiyǒushí shízhīshùwéijiǔliùboshìzhīzhànyòngzhī,gèngjiǎn,shíyǒujiǔyuèlìngzhèng 

   tiānshù,shù,wèixiàng,éryǒu 

   tiānzhīyǒu hángzhī,yuēshuǐ,tiānshù èryuēhuǒ,shù sānyuē,tiānshù yuējīn,shù yuē,tiānshù zhěyīn,yángǒu,yòuzhī liùwéitiān tiānwéièrǒu wéitiānsān tiānjiǔwéiǒu shíwéitiān èryīnyángyǒu,ránhòuxiàng,shīhuàhángchūnqiūzhèng 

   zhìzhěshàngxiàng 

   zhě,cúnxiàngéryòng qiēzàojiēshìchūnguāntàiboshū 

   shèngrénzhīsuǒshēnéryán 

   ,dāngzuò ,wēishìwén 

   shīzhīyuánérshén 

   shīxíngyuánérbiànhuàzhīshù,wèizhīshénshǎoláokuìshíshū 

   shénérshāzhěshā,suǒjièfǎn shìwén 

   yǒutài 

   zhōngzhīdào,chúnwèifènzhīwénxuǎnshíjiǔ 

   liǎngshēngxiàng 

   liùběifāngxiàngshuǐ dōngfāngxiàng jiǔ西fāngxiàngjīn nánfāngxiànghuǒwángshì 

   dìngtiānxiàzhīxiōng,chéngtiānxiàzhīwěiwěizhě,shànshīguī 

   fántiānxiàzhīshànèméiméizhīzhòngshì,jiēchéngdìngzhī yán广guǎngbāogōngyángshū 

   chū,luòchūshū,shèngrénzhī 

   chūnqiūwěiyún:tōnggàn,chūtiānbāo luòliúkūn, lóng,luòguīshūchéng yǒujiǔpiān,luòshūyǒuliùpiānjiě 

   yǒushàngxiánshìwén 

   xiàchuán

   zhěbāoshìzhīwángtiānxià 

   bāo,zuò niǎoshòuquán,yuēshìwén 

   huáng yáo shùnchuíshang 

   shǐmáogōngyángshū jīntiānshì gāoyáng gāoxīn zūnhuángzhīdàosuǒgǎizuòchūnguānshū 

   gàizhūqiánkūn 

   gànwéitiānxuán,kūnwéihuángwángzhìzhèng 

   zhòngmén?,dàibàoshìwén 

   ,kūnxiàzhènshàng,jiǔzhèn yòu yǒugèn,gènwéimén zhènsuǒchū,wéimén,zhòngménxiàng gènyòuwéishǒu,xùnyáo yīngzài,jiē shǒuchíèr shǒuchíèr,xiàngqiāo,shìwéi? ?wéishǒubèijīngjiè yòu?wéikǎn,kǎnwéidào yáo,wéijiǎzhòubīng dàojiǎzhòuchíbīng,shìbào yòuguàwéi,yǒushǒubèitiānguāngōngzhèngshū 

   hòushìshèngrénzhīguānguǒ,gàizhūguò 

   guòzhě,xùnxiàduìshàngzhīguà chūliùzàixùn,xùnwéi,shàngliùwèizài,dāngxùnwèi,xùnyòuwéi,èrzàiwàijiáyáng yáng wéièrgàn gànwéijun1,wéi,èrjiájun1zuòshì,guānguǒzhīxiàngtángōngzhèng 

   shàngjiéshéngérzhì 

   jiéshéngwéiyuē,shì,jiéshéng shìxiǎo,xiǎojiéshéngzhèng 

   hòushìshèngrénzhīshū 

   shūzhī,wéi chí,hòuxiàngkǎoshūzhèng 

   yángjun1érèrmín,jun1zhīdào yīnèrjun1érmín,xiǎorénzhīdào 

   jun1èrmín,wèihuáng,yáo,shùn wèifāngwàn,wéifāngqiānzhěbǎi zhōngguózhīmínqiān,shíjiǔ,fāngqiānzhěshíjiǔ zhīmínqiānzhěshí shìzhōngguóèrmíngòngshìjun1 èrjun1mín,wèisāndàizhī fāngqiānjun1,yǒuqiānzhī,èrshí,gèngjun1 èrshíshǐmǎnqiānzhīfāng,shínǎidāngyáo,shùnmínzhī,yúnèrjun1mínwángzhìzhèng 

   jun1zhīwēizhīzhāng 

   zhīwēi,wèiyōumèi zhīzhāng,wèimíngxiǎnwénxuǎn西zhēngzhù 

   nángòujīng 

   gòu, nányīnyángjīngshīcǎochóngzhèng 

   yīnèrmínháng 

   èrdāngwéièrshìwén 

   sǔnzhīxiū 

   xiū,zhìshìwén 

   kùnzhībiàn 

   biàn,bié zāokùnzhīshí,jun1qióng,xiǎorénqiónglàn,shìbiéjiě 

   zhǎngérshè 

   shè, zhōukǎogōngyuē:zhōngjīngshèhòukǎogōngtáoshìshū 

   ruòsuàn 

   suàn,shùshìwén 

   zhī,yīn  

   zhīzhěguāntuàn 

   tuàn,yáoshìwén 

   dāngwénwángzhòuzhīshì 

   yánwénwángsuǒzuò,duànzhīzuǒchuánzhāoèrniánzhèng 

   chéngtiānxiàzhīwěiwěizhě 

   wěiwěi,méiméishìwén 

   rénmóuguǐmóu 

   guǐmóu,wèimóuboshìmiàoménshìshìguànshū 

   àièxiànggōngè,luòfǎn shìwén 

   shuōguàchuán

   zhě,shèngrénzhīzuò 

   wèi,wénwángshàngshūkǒngzhèng 

   cāntiānliǎngérshù 

   tiānzhīshù,bèishí,nǎisānzhītiān,liǎngzhī,értuōyǎnzhīshùshí sānzhītiān,liǎngzhīzhě,tiānsān,èrzǎi,shù,shùxiōngzhīshěnzhèng 

   huīgāngróu

   huī,yángshìwén 

   qióngjìnxìngzhìmìng 

   yánqióng,jìnrénzhīqíngxìng,zhìmìng,xiōngsuǒdìngwénxuǎnzhùliùshí 

   jiānsāncáiérliǎngzhī,liùhuàérchéngguà 

   sāncái,tiān,,rénzhīdào liùhuà,huàliùyáoshìguànshū 

   léifēngxiàngbáo 

   báo,shìwén 

   wànchūzhèn,zhèndōngfāng xùn,xùndōngnán ,zhěyánwànzhījié zhě,míng wànjiēxiàngjiàn,nánfāngzhīguà shèngrénnánmiànértīngtiānxià,xiàngmíngérzhì,gàizhū kūnzhě, wànjiēzhìyǎngyān,yuēzhìkūn duì,zhèngqiū wànzhīsuǒshuō,yuēshuō yánduì,zhàngàn,gàn西běizhīguà yányīnyángxiàngbáo kǎnzhěshuǐ,zhèngběifāngzhīguà láoguà wànzhīsuǒguī,yuēláo kǎngèn,dōngběizhīguà wànzhīsuǒchéngzhōngérsuǒchéngshǐ,yuēchéng yángèn 

   wànchūzhèn,léishēngshēngzhī xùn,xiàngjiàn,fēngyáodòngzhī jié,yóuxīn wànjiēxiàngjiàn,zhàozhī使shǐguāng wànjiēzhìyǎngyān,hányǎng使shǐyǒuxiùshí wànzhīsuǒshuō,cǎojiēlǎo,yóushuō,chéngzhīzhàn,yányīnyángxiàngbáo 西běiyīn,érgànchúnyánglínzhī,yóujun1chénduì kǎnláoguà,shuǐxìngláoérjuàn,wànzhīsuǒguī wànchūnchūshēng,dōngcáng,háijiē,wànzhīsuǒchéngzhōngérsuǒchéng shǐyánwànyīnzhōngyángshǐ,jiēgènzhīyòngshìhànshàngjiǔjuàn,zhōushézhōng 

   shénzhě,miǎowànérwéiyánzhě 

   gòngchéngwàn,érfèn,wèizhīshénhànshàng 

   shènggènshèngyīnchéng 

   shèng,guǒshìwén 

   shuǐhuǒxiàngdǎishìwén 

   duìwéiyáng 

   chùhǎogāngxiàguānyángrénguānshū 

   duìwéikǒu

   shàngkāikǒuhànshàng 

   gànwéitiān 

   tiānqīngmíngxínghànshàng 

   wéi 

   fánwéiyáng,ròuwéiyīntóngshàng 

   wéilóng 

   lóng,wéimáng chūshíhànshàng 

   wéizhuānzhuān,shìliànfǎn shìwén 

   wéi 

   guózhōngsāndào,yuē zhènshàngzhífángxīn,érzhě,fángyǒusānyānhànshàng 

   wéihuánwěi 

   zhúlèihànshàng 

   wéifǎnshēng 

   shēngérfǎnchūhànshàng 

   wéishéngzhíwéicháoshìyún 

   rénwéixuān 

   xuān,yuècǎo zàirén,yóucǎozàikǎogōngchērénshū 

   wéihuángsǎngshìwén 

   wéijiǎoróushìwén 

   wéiyuè 

   chénxiàngwénxuǎnyuèzhù 

   wéidiàn 

   huǒmíng jiǔmíng,zànmíngdiànjiě 

   wéigànguà 

   gàndāngwéigàndǒngběnzuògàn yángzàiwàinénggànzhèngshìwén 

   wéibiē,wéixiè,wéiluǒ,wéibàng,wéiguī 

   jiēzàiwàikǎogōngrénshū 

   wéishànggǎo 

   shàngzhě,yīnzàinèiwéihànshàng 

   wéijìng 

   tiánjiānzhīdào,yuējìng gènwéizhīzhě,shānjiān鹿zhīchūxuéèrshí 

   wéixiǎozhǐcháoshìyún 

   wéijiānhuìzhīshǔ 

   wèibàozhīshǔ tānmàozhīlèi wéishānshòuhànshàng,shìwén 

   wéiyángjīnběnyáng 

   yángwèiwéiyǎng jiāhánglìnchuīcuàn,jīnshíyǒuzhī,jiànqièhànshàng,cháoshìtóng 

  

   guàchuán

   shēngméng,shòuzhīméng méngzhě,méng,zhī 

   méngyòuxiǎozhīmào rénwèiméngwéiméngjiě 

   yǎng 

   yánháizhìyǎng,zhǎngjiě 

   yǐnshíyǒusòng,shòuzhīsòng 

   sòng,yóuzhēngzuòzhèng yányǐnshízhīhuì,héngduōzhēngjiě 

   ránhòuān,shòuzhītàicháoshìyún 

   yǒuyǒu,yíngcháoshìyún 

   yǒuérnéngqiàn,,shòuzhī 

   yántóngéryǒuqiàn,zhèngshìtián ,léichū,fèn ,hángchūérzhījiě 

   yǒusuí 

   érchū,rénsuícóng mèngyuē:jun1yóu,xiū jun1,zhù zhīwèizhèng 

   guānérhòuyǒusuǒ 

   gànzáoyuē:yáng,yīn tiānshùfèn,yángchū,yīnkǎn kǎnwéizhōngnán,wéizhōng tàizhīháng,chūcóngzhōngnán,cóngzhōng yīnyīnyángnánzhīǒuwéizhōngshǐwángshì 

   zhìshìránhòuhēng,jìnhēng,liǎngfǎn shìwén 

   yǒuwàng,ránhòuchùxiàngānshìzhōuwán,cháoshìtóng 

   shòuzhīguò 

   yǎngxiánzhě,guòhòuzhèng 

   zhīdào,jiǔ 

   yándāngyǒuzhōngshēnzhī,zhīdàowèixiánhéngjiě 

   zhōngjiǔsuǒ,shòuzhīdùncháoshìyún 

   zhǔzhěruòzhǎng 

   wèi退tuìtián,néngbèizōngmiào,zhǎngdāngqīnshì,zhuódǐngshìzhèng 

  

   guàchuán

   túnjiànérshījiàn,,shìwén 

   sǔnshuāishèngzhīshǐshìwényǐnjiàn huìtōngjīnshìwénzhī 

   duìshuōérxùncháoshìyún 

   shìshìwén 

   guòdiān 

   xià,guàyīnxié,cuòluànshīzhèng,gǎngǎiěrcháoshìyún 

   xiǎoréndàoxiāocháoshìyún