复(卦二十四)

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-04-29 13:00:01 责编: 人气:

&mdash&mdashhángguòchéngdeyàn

 yuánwén 

(

zhènxiàkūnshàng)(1):hēng chūrén péngláijiù(2) fǎndào,lái yǒuyōuwǎng 

chūjiǔ:yuǎn,zhīhuǐ(3),yuán 

liùèr:xiū(4), 

liùsān:pín(5),,jiù 

liù:zhōngháng(6) 

liù:dūn(7),huǐ shàngliù:,xiōng yǒuzāishěng(8) yònghángshī,zhōngyǒubài,guójun1,xiōng zhìshíniánzhēng 

 zhùshì 

(1)

shìběnguàbiāo deshìwǎngfǎn quánguànèiróngshìjiǎngháng &ldquo
&rdquonèiróngyǒuguān,yòushìguàzhōngduōjiàn,suǒyòngzuòbiāo 

(2)

péng:péngbèi,zhǐhuò,qiáncái 

(3)

zhī: 

(4)

xiū:měimǎn 

(5)

pín:yòngzuò&ldquo
pín&rdquo,shìzhòuméitóu 

(6)

zhōngháng:zhōng,bàn 

(7)

dūn:cōngmáng, 

(8)

shěng(sheng):zāihuò,guòcuò 

 wén 

guà:hēngtōng wàichūhuíjiāhuìshēngbìng zuànleqiánérméiyǒuzāihuò shàngwǎngfǎnhěnkuài,tiānjiùle yǒuchūmén 

chūjiǔ:méizǒuduōyuǎnjiùfǎnhuíláile,méiyǒuwèn, 

liùèr:wánmǎnérguī, 

liùsān:chóuméiliǎnhuílái,dàolewēixiǎn,quèméiyǒuzāihuò 

liù:rénbànfǎnhuí 

liù:cōngmángfǎnhuí,méiyǒuwèn 

shàngliù:nánfǎn,xiōngxiǎn,yǒuzāinán chūbīngzuòzhàn,jiéguǒjiānghuìbài,bìngliánlèidàoguójun1,xiōngxiǎn shíniándōunénghuīzuòzhànnéng 

 jiě 

 zhōu zàijiǎngdàowàichūháng,gàiyīnwéizhèshìhěnzhòngyào(jīngshāngmàohángjun1zhàngdōuyàowàichū),tóngshíyǒushǎokùnnán:tiānrándezhàngài,shēngbìng,dàozéijié,tóngrénzhījiānde,shīdàofāngxiàng,liǎngshǒukōngkōngérguī&hellip
&hellipzǒngzhī,yǒutàiduōliàozhīwàideyīnwēixiǎn,quánránxiàngjīntiāndefēi huǒchē chē lúnchuánmefāng便biàn kuàijié ānquán shūshì 

réndehángnán(báicéngkǎitànshǔdàonánnánshàngqīngtiān)dǎoràngrénxiǎngrénshēngshìzhèngháng,yǒutàiduōliàozhīwàideǒurányīnchā,fǒujiùhuìyǒu&ldquo
móushìzàirén,chéngshìzàitiān&rdquoshuō yǒuxiēshìshìkòngzhìzuòdàode,yǒuxiēshìchāochūlerénkòngzhìzhīwàiyǒuxiēshìshìliàozhīzhōng ránhuìshēngde,yǒuxiēshìzàiliàozhīwài ǒuránchūxiànyǒuzhèngshìpíngréngǎibiàn,éryǒuxiēshìyàogǎibiànrénběnshēn 

hángdeyōuwéiyǒuhángrénzhī,rénshēngdeyōuzhīyǒukàoyàn yīnér,hángrénshēngdōuyàng,shìzhǒngshíshízàizài zhēnzhēnqiēqiēdeyàn zhòngyàodeshìyàndeguòchéng,érshìjiéguǒ