无妄卦

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-04-14 20:00:01 责编: 人气:

xuānshèngjiǎng

wàngduìzhīhòu wéizhōuzhī zuìzhòngshàng jīngqiánkūnwéishǒu guàduōsuíqiánkūnbiànfènérlái érkǎnwěizhī zuìmíngzhětàifǒuréngwéiqiánkūnjiāo értóngrényǒushīzhīshǔ wéiqiánkūnkǎnjiāo yáoxiàngjiàndàozhě qiěsuǒjiāoduōchéngwǎngláiguà yǒuyóufènèrzhīxiàng wéiwàngshì fēiwǎnglái bāo wàngchù wéiwǎnglái jīnwàngyánzhě zhèngfēiwǎnglái érzhòngyàoyǒutóngwǎngláiguà gàishàngkūnxiàzhèn érwàngshàngqiánzhèn xiàtóngérshàngwéiduì tóngzhěwéilèi duìzhěwéiǒuhuòchóu wéikūnzhǎngnán wéiqiánzhǎngnán yīnyángshū yòngsuǒyàozàijiāoshànzhī qiānbiàngāngróuzhījiāo éryǒuzhīshù yóubāoérwéifǎn gāngshàngfǎnxià láiyǒu yóuérwàng wéibiàn zhòngyīnbiànyáng jìnyǒu zhězàikūn kūnnénggèn érzhèn zhězàizhèn zhènnénghuàkūn érchéngqián zhènkūnjiāoqián zhènkūnjiāoqián éryáng shìzhènzhīzhì zhìshàozhī chéngqiánzhīdào yuēzhǔruòzhǎng jīnwàngjìngnéngyóukūnérhuàqián shìzhènzhīdàoshēn érqiánzhī kuízhūguàshùyáng wàngwéiyáng zhīyángzàixià wàngshàngxiàyīng éryīnzàizhōng yóuyáoxiàngjiànyángzhīzhǎngqiě ránzhīài éryīngháishēngzhǎng wàngzhījiāozhī érshǎoxiǎozhìchéng yǒuxiānhòuzhī yǒushǐzhōngzhīshū jiēwéiqīnguānzhīdàosuǒ zhīēnshītóng shòu wàng yòngyǒuxiàngzhāngzhīshì qíngyǒuxiàngzhùwéizhīgōng fēiguàzhīguānqiē wàngfēiyòng fēiwàngmǎnzhì érèrguàyòutóngérháng érfènyòng xiàngzhīshènxiàngzhīyīn shíyǒubiéguàzhīfēiwǎngláizhě 

chuányuē wàng jiànwàngyóulái értiānzhī wànzhīzhòng yuántànběn wài zhīyáng néngtuītiānxiàzhīwàng zàiwèizhītiāndào zàishìwèizhīrénxīn tiāndàoběn rénxīnzhì chéngqián érqíngshēng shùbiànwài érxìngmìng wàngzhīyǒuzhēn wàiguàkūnhuàwéiqián érnèiguàbiàndòngérwéizàojìn èryīnzàishàng qiángāngérgāo yángxià gāomíngzhětiāndàozhǐdòngzhěrénshì chūyáozhìyáo gènzhèn zhǐ gènzhǐzhōng zhèndòngxià chéng xùnnéngshùn qiánnéngjiàn sānyáozhìshàngyáo qiánxùn jiànshùn qiánjiànwài xùnshùnzhōng chéngyòng yòngjun1shàn tiānrénxiàngyīng hángérgāomíng xùnqiándòng érzhǐdìng zhèngènān nèiānwài rénxīnzhīsuǒcúnshǒu rénshìsuǒguāng yuēwàng yánzhēnchéngérshì zhènwéiléi érhángtiān tiāndàoxià dàoshàngshēng zhènzhěyángzhījiàn éryīn tiānzhěshēngzhīběn érxià suīyīnyángjun1 érgāngróu yīnnèizhèngwèi yángwàizhèngwèi shàngxiàxiàngpèi érshīzhōngshǒu wèidāngānshǒu ānérzhě yòngzhīquán guàxiàngzhīshàn cóngjìnzhě shīyuǎn shùnzhě lìn dàozhīsuǒguìzhōng zhīsuǒguìjiǔ wàngléihángtiānxià yīngshíérxìng gāngjiāróuyòng shìzhīshēng jiǎzuòwéi érgōngchéng cúntānzhì érmíng nǎiqián éryuánhēngzhēn zhīchōngshíéryǒuguānghuīzhě érnéngzàoshǒuhuà tōngshèngshén yóutuīzhī jìn xuèqiúzhī guīzhìzhèng piānhài értiānxiàtóng huàliàng érwàntónghēng nèiyǒuwéizhēn wàiyǒudàowéiyuán quán érguàmíngzhīchēngwàng wàngzhī wàngzuòwéi chúnrán tiān hòu shēng réntóngzǎi shì jiǔ zàiguìfǎn wàngguìchéng fǎnshēnérchéng hángzhīzhì yuēwàng yóuzhìzhī xiān xuéchéng xiān wàngzhī érwéimíngzhǐshànzhīběn qiējiēzhēn shàngwàngzāi 

wàng yuánhēngzhēn zuìzhèngyǒushěng yǒuyōuwǎng

xuānshèngjiǎng

wàngtuàn míngquánguàyòng wàngguà shàngqiánxiàzhèn léihángtiānxià yángyuèzhīxiàng érzhènzhīyángzàièryīnzhīxià yángyǒusuǒxié yǒusuǒxié gēnnǎishēngzhīshí hángzhīshǐ yuēwàng yánshíérdòng wàngzuòwéi qiěguàwéiyángyīnzhù yīnwéiguì róunéngchénggāng yīngdào wàiérnéngnèi shàngérnéngxiàshēng érnéngchén fēiérnéngqián shìjiāngāomínghòuzhī tiānzhīyòng yuēwàng yánzhìchéng tiānzhīyōujiǔ ruòréndàoyán chéngwéihángběn érzhōng ér gèngwàngzāi tiāndàowéi réndàowàng èrzhě wéiérnéngchéng wàngérjiànyòng xìngzhīzhì huòyuēwàng suǒwàng yīngyǒuzhī ránérzhì wàngérlái wàng zhèngsuǒwàng shìsuǒwàngěr chūnfēngdòng dòngtóngróng tiānwàngzāi  méngjiàn wàngzāi suǒwàngyúnzhě zhèngdàiwàng shèdāngqiūshāzhīshí dōngcángzhīhuìzòngqiúzhī zòngduōwàng shì wàng míngzhīyuēwàng wéizhīshùzhīnéng fánzhī shùzhīnéngzhě érzhīwàngzhī jiēwàng wàngwěi wěixié xiébài wàngzhě wěixié érchéng tiāndào réndào guānguàxiàngérzhīzhī 

wàngchùwéifǎnzhèngguà chùqiánzàixià xiàngzhīchù érsuǒnéngchùzhě xiānyǒuchù wàngběnshēngzhīdào yǒuchùzhīgōng érhòufēngbèi zhīfēngbèi yóuchéng chéngzhīsuǒshī wànjiēbèi wàng chéngnǎichéng zhōngyōngzhe tiāndào chéngzhīsuǒjiàn míng zhīwàngyǒutóngrén yǒuxiànglèi wàngwéizhēnchéng dàozhī éryòngzhòngzàinèi nèichōngshíwéizhīshí shíwèizhīzhēn zhēnshí nǎichēngwàng wàngmíng míngshíxiàng nèiwàizhīwèi dàozàifǎn érchū yòngqiúyuǎn gōngqiúér chùyǒuxiàngtōng wàngshàngxià wéizhuàng zhuàngchùxiàngyīng wéichùnéngzhuàng shēnsuǒchù jiāngzhuàng chùchéng zhuàng chéngérhòu érhòuhuà wàngzhīzhuàngyǒuxiàngyīng fánzhūguà shùyǒuxiàng xiàngyǒuxiàngtōng tiāndàowēi rénshìzhèng érshùguà shíwàngwéizōng yóuzhīběn shuǐzhīyuán tiānshàngwéiwàng kuàngxiàzhě wàngzhīyòng dàozhīyòng wàngzhīgōng zhīháng zhèndòngxià tiānmíngshàng chúnmínglěiluò zhìjiàn rénxìn zhìzhī bèiérqiándàoxiàngtóng qiánjiànérzhènzhīdòng yángmíngérxiéyīnzhīróu wàn wàngzhīhòu érchùzhīgōng 

chuányuē wàngzāi rénduōyān gàiwàngwéizhēnchéngdào yīngwéizāi zāizhīsuǒjiā 

yóuwàng wàngzhīzāi fēizāi zhīnǎiwèijiězāizhīwéizāiěr zāihuò huòyóurénzhì zāifēirénzhào zāifēirénsuǒnéngzhīzhìzhī yuētiānzāifēiyǒuzāizhī wéiwéi míngzhītiāněr fánwéizhě duōchēngtiānmíngzhī wèishǔzhīrén shuǐhuǒfēngléidiàn shānbēngchuān zhènhǎi suǒzhōng yānghàisuǒ chóngshòushí guǐguàizhīlèi fēimáizhīsuǒyǒu shùzhīchángjiànzhě míngzhītiānzāi shìyǒubiérénwéizhīhuòjiù ránzāigǎnérjiàn ràngérchú suīfēitiānsuǒwéi shíyǒushénshì zhīsuǒchù hángzhīsuǒzhí hángzhīsuǒzhí ránérránzhě míngyuēwàngzhīzāi wàngzhīzāi nǎifēixúnchángzhīhài wéifēicháng yǒudào dàojiànshìtuànzhōng hòudāngxiángjiǎng suǒdāngxiángjiǎng suǒyīngzhùzhě chuánwénshí zāi èryǒuguān shízāizhèngxiànglèi shízhěmíng zāizhěmíngshén shénxiǎn jiàn érzàirénguānzhī yǒuěr tiāndàozhì shùzhì dàobāoxiézhèng yònggāishànè zāixiángtóngchū shíshízhì ruòzàidōngxuān zàixiàliángzhī nánduōwēn běiduōhán gāoduōqīng duō湿shī yǒuxiàng érzhī fēishíwéizāi zāizhí 

wàngyángnèijiāoyīn gāngéryòng jiànérshì shìdào éryǒuzhīxiàng chuándìng míngnéngzhīzhǐéryǒusuǒdìngěr wàngrán zhōnggènzhǐ xùnshùn shùnzhǐ dàozhīběn qiánjiànwài zhèndòngnèi suǒguògāngérzàojìn jīnshùnzhǐzhīdào shízhōngzhī shàngxiàxiàngxié nèiwàixiànghēng hēngqiě yǒuzāi érchēngzāizhě zhèngguòérkěnjiàngxīn shàngxiàxiàngwéi érgāngyòngnèiwàixiàng érzàojìn shìzāizhīshēng yóurénshìyánzhī shíguāizhōng wéishùnzhǐzhīhángěr gàiwàngérqiúchěng sàngshǒuér suīgāngshì dòngwéi wéizāi  zhīzāizhīwéizāi xiānshěnhángzhǐ退tuìzhīshí zàojiǎhuò zhènnéngsuíshēnghuàzhīgōng érhuǐbào gāngyòng qiánchénggāomíngzhī érbài bào jiēguò fǎnzhōng bèishùnzhǐ  érzāishíshēngyān zāizhīzhǔzhěshén hángzhě érzhīdào chéng chéngzhīsuǒ  yòngshī guàzhīsuǒzhòngzài yuēzāi yǒuxiángzài qiúzhīzhěxiáng qiúzhīérzhěxiáng qiúzài qiúzhīérzhězāi qiúérzhězāi qiúzàiwài shèngrénzhīzhīqiúzhūwài érqiúzhū fǎnshēnérchéngzhī zhīwèi wéizhǐ shǐzhōngchéng érhòuwàngzhī wànglái miǎnzāi réngdāngshī qiánéryòngkūn qiángāngérfǎnkūnróu chúndàoháng gèngzāizhīzāi wàngzhīdàofènnèiwài nèihángwèiwán xiūwàigōngzhīchéng nèihángzhītuīzhǎn wàiyīngzhī dàiqiú nèiruò wàiyīngqiúzhī suǒzhězāi fēisuǒqiú yuēwàngzhīzāi míngfēisuǒzhì 

rénzhīshēng xìngjìngérqíngdòng qínggǎnérhǎoèshēng yǒuhǎoèérhòuyǒushànè yǒushànèérhòuyǒuxiōnghuò zāixiángzhīzhì qíngzhìshǐ wàngzhòngzhìqíng ér使shǐguīzhōng fánnéngzhōngzhě zàizāixiángzhīwài éryuēwàng zāi shí使shǐrénzhīzāixiángzhīqiúmiǎn xiānzhèngxìngmìngbǎotài qiánzhī qiángāngjiànwéidào érbiànhuàshēngyān zàiqiányǒuzāixiángzhīmíng érshèngrénjiāo xiānjìnzài qiándàobiànhuàzhīxià jiēzhèngxìngmìngbǎotàièr jiànréndàozhīběn fēiwéitiān nǎishùnzhīérzhèng fēishù nǎimíngzhī qiánjiǔsānzhūnzhūncháoqiánzhījiè zhōngyōngxuéjièshènkǒngshènzhītóng jiēwéichéng suíshēngér shìzāi shíhánchuíjièzhī dàoyǒuzhì yǒuwèimíng shànèwèimǐn zāixiángxiāo hòutiānshùzhīyīng suītiānyǒumiǎnzhě wéichúnzhìjìng zhìchéng hún érchùzhēnjìng fāngnéngchāoxiàngwài tuōzāixiángzhīshù jiànxìngzhīdàosuǒzhòng xìngqíng shànènántóng xīnyǒusuǒ fēiwàngniàn chéngzhì zhìzāixiángshízhí shùránérránzhě shìzāixiángrénxīnchéngwàngniàn jiāojiěshuōxiáng rénduōwèi ránwàngzǎojiēshì wéikǒngrénzhīwèigèngzāièr míngzhǐtiāndàozhīzhēn 使shǐjiēleránqiándàngzhījiè zhèngxìngmìngbǎotàizhī érjiàntiānxiàzhīzāi héngwàngxiànglái wànggǒu zāishēng yuēfěizhèngyǒushěng shímíngzhèngzāi zhēnwàng zhēnzhìwàng zhèngzhìzāi érshízàizhīzhǐ wàngzhīzhōng yǒuxùngènèrguàzhīyòng shùntiānérzhǐdòng wàngzhīsuǒchéng érrényóuchá zhèngxùngènèrxiàng yǐnérxiǎn jiàngāngdòngzhīyòng érshīshùnzhǐzhīdào fǎnwéizāi ránchuánwénníngzāi shǔwàng zhīmìng fányuēzhě jiēyuányǒu jiùshì wàngzhèngwàngérmíngzhīěr wàngzhīzāi 

zōngzhǔzhù

shàngjīngsānshíguà duōmíngtiāndào érbāowàngchùguà wéizuìyào bāoèrguà tiāndàochángbiànzhī wàngchùèrguà tiānrénshùnzhī yóuérwàng tiāndàomíng rénxīnzhèng shàngxiàgǎn rénshénhuìtōng dàozhìjīng yònglíng shénérmíngzhīzhīdào rénzhījiàntiānxīn érzhīwàngjiànrénxīn sānjiāoshèngrén tóngjiànzhewéizhìjiāo yuēchéng gōngyuē yòngyuēdìng yuēzhōng jiēwàiwàngèrguàzhīxiàng réndàozàirén tiāndàozàishēng tóng 

érzhènzhǔzhī fǎnwéigèn rénzhīzhōngshǐ gènfǎnwéizhèn zhīshēnghuà zhǐdòng qiánkūn gāngróu bèiyīnyáng èrguàyóuqiánkūn kūnwéijìngérshùn qiánwéigāoérmíng chūgènxiàng shēncángxiǎn nèigōngzhīào wàihángwéiběnwèi chéngzhōngzhě xíngwài yǒu míngyòng yóuérwàng dàojìnyán yǒushí suǒwèiwàimíngmíng nèizhǐzhìshàn guànzhī shì zhěwéishěnzhū 

wàngguà wàngzuòwéizhǐ yǒuzāishěngzhīzhàn ránjīngwēi rénduōwèishěng gàiwàngshàngqiánxiàzhèn zhōnggènguà gènwéiréndàosuǒ zhènwéidàosuǒ yánzhī shìwàngbèitiānrénsānzhězhīdào
érqiánkūngènzhènshùguàzhīyòng héngqīngzhòng wàngyǒuwéi yǒuwéi yǒujìn yǒu退tuì yǒuyǒuxiōng yǒuzāiyǒuxiáng éryánzhī zhǐchéngchéngěr chéng wěiwàng wàngyǒuzāi shìzāiwéitiāndào éryīngzhī wéirénzhīduōwàng érzhǐchéng chéngtōngshén shénzhìzāi zāixiángzhīzhì shénsuǒzhǔchí érwàngnéngxiānzhīzhī zhōngyōngzhìchéngqiánzhīzhī chuánchēngwéizāi zhèngnéngzhīzāizhīsuǒ zāishíduì fǎnshíwéizāi qiúzāi guìshíshí shízhětiān shíshízhězhītiān tiānxìng zhītiānzhīxìng tiānrénguànzhīdào shèngxīnchuán quánzài yuànzhěshēnwèizhī 

hóngjiāozhù

wénwǎnjiěwàngzhīzāizhīzāi shàngwèiwán gàiwàngyuánwàng wàngzhàozāi érwàngzhīzāi nǎizhēnzāi ruòfēiwàng zhǒngguāguāzhī wéiwéizāimíng yīnshǔtiān shǔrén yīnguǒbàoyīng fēitiān nǎirénzhìzhī wéishǔtiān shǐmíngyuēzāi rányǒuzāi yǒurénshì tiānzāiréngjiārén rénmiǎn réngdāngqiúzhīrénshì zhòngzàifǎn wàngguà guāntiānrényīnguǒ xìngmìngxiōngzhīběn fēijǐnwéizhàn zhěshěnzhī 

tuànyuē wàngwàiláiérwéizhǔnèi dòngérjiàngāngzhōngéryīnghēngzhèng tiānzhīmìng 

fěizhèngyǒushěng yǒuyōuwǎng wàngzhīwǎng zhī tiānmìngyòu hángzāi 

xuānshèngjiǎng

shēnmíngtuànzhī érjiànwàngquánguàzhīyòng yǒunèiwàizhīshū wàngshàngqiánxiàzhèn zhènzhīyángqián yángzàixià yóuqiánsuǒlái yuēgāngwàilái érwéizhǔnèi gàiyángshēngyīnjiàng shàngguàzhīqián fǎnérxià yángshì shēngshàng suīyáng wéinèiguàzhīzhǔ zhènchūkūn yángwéiguì  gāngérzàiyīnyáozhīxià bēiérshēngyángzhīshí suǒchēngwéizhǔ jiùguàyán zhōnghángènxùn yángyīnnǎixiàng gāngérkàng shēngérnéngqián dàozàièryīnyáoliánjiē jièshàozhōng zhèndòngérqiánjiàn gāngzàizhōngérshàngxiàxiàngyīng tiānzhī yīnyángzhīxiédào běnkūnshùn érchéngqiánjiàn yīnzhèndòngéryòuxùn láiwǎng nénggāngnéngróu èrzhèngwèi wàinèizhìzhōng dàozhīsuǒtóng zhīsuǒ tiānxiàxiáncóng tiānshénsuǒjuàn yuēhēngzhèng tiānzhīmìng shùwàngyòng bèi hēngwài zhèngnèi hēngzhìhǎi zhēnyuánshàngtiān gōngshí yīnghuà shénzhīsuǒyòu tiānzhīsuǒ yuētiānmìng yàozàihēngzhèng hēnggāiyán zhèngzhēn míngxiétiānxià hēngzhīzhì zhèngxìngtōngguǐshén zhēnzhīzhì dàotiān hángqià shàngxiàshénrén xié shūsuǒwèiguāngbèibiǎo shàngxiàzhě wàngzhīzāi wéichéngzhìzhěnéngzhī wéiyān tiāndàosuǒshī shùnzhī shéngōngsuǒbèi tuīzhīyín néngshì tiānmìngyǒujiàngzhě zàiyóuguàxiàngyán qiánláizhǔnèi zhèngtiānxìngmìngzhīxiàng zhèndòngyīngtiān zhèngshíshùntiāntuīhuàzhīxiàng zhōnghángènxùnduìqiánguà jiànéryǒushǒuháng hángérfǎn zhǐzhūnèi érbèiwài yuèmín érzhēnyīngtiān shìyín xièzhīxiàng tuànchēngzhī zànyòng 

ránwàngzhòngzàichéngzhèng shèwéizhèng chéngguāi chéngzhèngguāi shìwéiwàng yuēfěizhèngyǒushěng chéngzhèng zāishěngzhì hēngzāishěngjiētiānmìng wànghēng wàngzāishěng fǎnzhèng wàngzāishěng fǎnzhèng xiànggǎnyīng zhīshù yǒuzāishěng hàiháng yǒuyōuwǎng shíyóufěizhèngérlái xiàzhòngshìyuē wàngzhīwǎngzhī tiānmìngyòuhángzāi gàimíngyánfěizhèngzhīhài jiāngháng érwàngzhīwǎng rénduōyǒu wéishàngmíngyánwéiwàng yuánhēngzhēn hēngzhèng érxiàyuēwàngzhīwǎng tiānmìngyòu yǒuwèidāng zhīzhīwén rényánwénhéngshì níng níng niànniàn shīniàněr chūnqiūchuánnínggōng jiēguàn réngyǒuzhī wàngzhīwǎng wàngwǎngzhī wàngérwǎng jiāngwǎng wàngérháng bèitiānmìng tiānyòu hángjiāngzhī qiángháng zhōngféngzāishěngér suǒwèiwàngzāi shíhánzāiyóuwàngzhìzhī zāiyīnrénshìérzhì rénxīnzhèng nèishīzhēn wàixiégāng qīngdòngérzào shībēizhīdào shùnzhīqíng suǒzhàozāi qiěguàzhòngzàizhènzhīyáng xiàngshíérdòng chéng yángzàinèi píngqiánzhīshìérwàngháng nǎiběnkūnzhīdàoérxié néngtiān shòutiānmìng shànshùnchéngzhěkūn wàngchū shíkūnsuǒhuà jīnshīshùnzhèngzhīzhǐ érwàngnèizhǔzhī wàngchéngshímèiqián gāngjiàn shīzhèngnèièryáozhīzhèngwèi érgàngāngyīnggāngzhīxián tiānmìngyòu shíyóuwàngdòng wàngdòngzāishěngjiàn zhūléidiàn dòngfēishí wéizāi wàngtóngdòngwéiyòng érshíchéngzāi chùwéizhèngfǎn chùshí wàngwéizāi èrzhěxiàngcān yuēwàng wàngzhī rénqíngdòngwàng wàngérwàng qíngyuēfǎnxìngzhīdào wàngérwàng xìngxùnqíngzhī zhèngfǎn shànè értiānmìngyóudìngyān xuézhěnéng jiēfènèrduàn tiānzhīmìngduàn shìwàngzhīyòng bèi éryǒuchéng duìduàn shìwàngzhīzāi yóuzhèng suíshī érnánháng érgōngzhīshīguīzhītiānmìng zhèngmíngwàngtiāndào wàngwéirénshì tiāndàosuīdìng rénshìguāi hángzhǐsuǒ chéngzhèngwéiběn rénshìjiāozhūnzhūn wéizhànxiōng xuézhīdào yóuzhìchéngzhèng shíběnjiāo cānzhī 

xiàngyuē tiānxiàléiháng wàng xiānwángmàoduìshíwàn 

xuānshèngjiǎng

wàngxiàng míngwàngzhīxiàng shēntuànzhī érshìquánguàzhīyòng wàngqiánzàizhènshàng yǒutiānxiàléihángzhīxiàng léizhāngtiānwēi érrùnwàn zhīshēnghuà yóujiànzhī yuē yánjiēyīnwàngshēngchéngzhě tiānzhīdào shēngchéngwàn tiānēn érwàntóngshēngchéng yuē xiàngzhī wéiránxiàngshēngchéng wéitiānzhīēn léizhī tiānwéigōng wéi zhì érsuǒshī shīzhìdòng érsuǒfèn shí dào tiānshì shìshòu zhì shēngchéng suīzhì tiānzhīwéitiān yuēwàng tiānwàngérēnwēiháng wàngérshēngchéngjiàn tiānxiàléiháng tóngwàngzhīyòng duìtiānyán yuē tiāntóngwàng shīzhěshòuzhězhī ēnwēitóngwàng shēngzhěchéngzhěbiàn tiānguī érwànghuà léihángérchūn méngérróng tiāndàozhìmíng tiānxiàtóngxīn wàngzhīyòngqiántóngérbèi tiāntóngchūn tóngróng rénzhīlíng suǒshùntiānérzhě dàocún yuēzàizhèngjiāozhīháng tiānléihángshí érzhìshēngchéng réndàoshì értiāndàotōng xiānwángtiānyīnshíérshùduìshíwàn tuītiānzhīgōng jìnzhīxìng suízhǎng cáinéng pèitiānēn shìxiānwángzhīzhèngjiāo wàngzhīsuǒchéng érēnwēi wàngzhīsuǒyòng suǒwèishìmínbāo shìtóng shíběntiānzhīdào értuīrénzhīxìng jìnzhīxìng guīchéngér wàngzhīrén guānzāi màoduìshízhě yīnérzhīshí jiànzhīróng zhīshízhīchūn yuēmàoduì zhītiānshí nǎituīshíyòng shízhī zhīshēng yuēshí màoduìzhě yóutiān shízhě yóurén tiān rén  zhìzhī xiānwángzhīwàng tiāndào wénwángzhīdàozhīchún chún tiānréntóngzhìchéng xiānwángértiāntóngwàng dàowàiběnqiánzhī zhèngxìngmìngér màoduìshí jiēduìwànyán shíyóurénfǎntiān yóuchéngxìngěr yánzhī zhǐchéng 

wéitiānjiānsuǒshēngchéngzhě shēngchéngzhīdào érmíng tiāndàonánxiǎn qíngjiàn xuézhīdào shǒu yǒuwèi zhīyǒuwèizhì nánchéng xīnnánzhèng chéngzhèngzhīběn yóuzhì wéishèngdàozhìchéng fēiwéi tuīxìngzhī chéngrénchéng tiānzhīdào wèitiānwàn xiānshèngguànxīnchuán wénwángzàn wàngzhīxiàng zhe zhǐshēn gàiwàngzhīdào tiānxìngránzhe értiānwàng shēngchéng rénwàng huà tiānxìngránzhe értiānwàng shēngchéng rénwàng huà shēngchénghuà wéishí shízhětiānzhīlìng zhèngjiāozhěrénzhīlìng màozhěyīnróngshèngzhī shízhě yīnérzhī zāipéizhīzhī màoduìtiānshí shíwàn hánèr yuánshěngshí guānzhīshí érmíngtiāndào guāntiānzhīshí ér广guǎngréndào zhōng tiānshírénshìqíng  jìn chéng érdào wàngyòng sānzhěérmíng chēngxiānwángzhě zhèngjiāowéizhòng zhèngwéishēng jiāochéng jiānzhīshēngchéngjiējiàn xuéjiāoérxiūzhōngyōngxuéértuīyòng shǐzhōng zhèngzhīsuǒ jiāozhīsuǒshī wànxiánhēng érkuàngrén wàngzhīdào tàitóngrénzhīběn qiěyān rényǒutóngzhě qiěhēngyān shìyǒutàizhě shìtiānxiàléihángwàng hánzhìjīng rénduōwèihuìěr léihángzhīshí shēngzhīshèng tiāndàoyán érpǐnhēng tiānzhīwàng yīnqiánérxiǎnyòng rénzhědàitiān shànggāomíng xiàhòu chéngyōujiǔzhī tōngzhīdào xìngmìngzhīběn rénzhìzhīquán zhōngzhībèi fēishèngrén chēngxiānwáng wèidāngérgōngmíng wèidāngzhě gōngyǒunánmíng fēishízhīwéi fēishízhīléiwéiwēi shízhīwèizhīdāng yǒufēiwèiérqiángzhī fēishí jiēshí míngsuǒguì qiěyīnwàngchùwǎngláiyòngzàishí duì zhènzhīduìxùn qiánzhīduìkūn guānshēngèrguàzhīyòng yǒuxiàngtōngzhě zhòngzàiguānshíxiū guānchéng guānguàwéiwàngzhīyòng shǎozhě zhǐguānwéixiūchízhī zhìzhī wéichéngzhèngzhīběn  xiàngzhī wéizhànyán shímíngdàozhīàoqiào zhèngxìngmìngzhījiē xuézhěmínyān 

zōngzhǔzhù

suǒwèi,xiàwàn jiēzhòngzài tiānjiānjiē tiānzhī shēngchéngjiànzhī rénlíng érnéngpèitiān chēngsāncái néngzàntiān érwàn shēngchéng tiāndào rén érrénshēng bèi shēng yǎngrén shēng rénzhīshēngquán rénzhīshēng shìrénxiàngtóngshēngchéng tiānshēngchéngrénwéigōng tiānzhīhòu rényóuhòu rénzhī érzāipéiqīngzhīdàobiéyān shēngchéngwàn shēngchéngrénzhě rényǒuēnyuàn érhuòshēnghuòshā zhīrényǒushì wéishèngrénnéngtóngzhī shēngzhīdàoérshāzhī rénzhīérzhī jiēchéng shēngshātóngshàn wéinéngtiānzhīxīn shíshēngshēng shíshāshā shā réngshēngzhī chūnshēngqiūshā chéngyòng yǒuqiūshā ānyǒuchūnshēng tiānzhīgōng suǒēnyuàn érléishīlìng chūnqiūcáng wéishí yuǎnshízāijiàn léizhīmíngzhèntiānzhīwēi zhōng tiānzhī shìwēiyóu shāzhīyóushēng wēizhīyóuēn tiāndàoèrzhì wéishèngrénnéngzhī wéishēngchéngzhīēn wéishāhàizhīyuàn zhī chéngzhīgōng xīn qíngbèixìng shēngzhīzhèng xìngmìngzhīsuǒ dào tóngwàngér wàngyánzhì wéi yántuī qióngjìn dàosǔn míng wēi yòng xuéshǐ érzhōngpíngtiānxià běnwèinèiwàiguànzhī míngyòng suǒwèimàoduìshíwàn zhèngjiāoér zhěshànhuìyān 

chūjiǔ wàngwǎng 

xuānshèngjiǎng

wàngchūjiǔyáo chūjiǔwéizhènxiàyáo qiánzhīwàiláiwéizhǔnèizhīyáo suīwèizàixià shíwéiquánguàzhǔyàozhīyáo gàiwàngzhīdào chéngnèigāng gāng yǒugāng xìnggāng érqíngwéiróu nèigāngzhě zhōngchéng wéisuǒdòng értiāntōng shàngjiēqiányuán shēnzhǔzhēnyáng chéngshíérdòng xiàngzhōngzhīshēng dàishíwéichūn chūjiǔzhīyáng shíwàngzhīběn wàngzhīyòng shíháng hēngzhèng tiānhēng shíháng zhànwǎng nèiérwài yóujìnéryuǎn yuēwǎng zhōngchéng yòushízhī suǒzhàn yáoyán chūyáozàièryīnzhīxià érshàngguàquányáng nèiyǒusuǒ wàiyǒusuǒ zhōngchéngéryòng nèigāngérnéngróu wéiyīnsuǒ érwàidàiyángzhīshèng érānqiánxià dòngdào érsuǒwǎng yóuyáozhèngzhī jiàntuànzhīyǒuyōuwǎngzhě zhèngwàngérfěizhèng chūyáonèigāng wàng jiànjìnérjiāyīn shīgāng érguāizhèng suíyǒuwàngzhīxián yǒuwàngháng rénzhīchéngzhě wéisuǒ ānxiàzhě yóunéngbǎogāojiézhīcāo wéiyǒushèshìjiǔ jìnshēn měihǎoxuàněr xīnzhì héngshīcāo zhīwàng tiānzhēnzhīnánbǎo érzhī chángrénzhīqíngyǒufēi wéizhīzhě zǒngyóunèigānghéng jìng xìnglíng wàngniànnǎishēng guàwàngmíng shìwàngjǐngzhī shíchíqiánzhījiè xiānchéng wàngwàng biànwǎngzhī xiōnghài shízhàozhī míng zhōngsuǒwèiwǎngwǎng tóngzhīchù lerán 

xiàngyuē wàngzhīwǎng zhì 

xuānshèngjiǎng

shēnyáozhī zhìzhě zhōngchéng zhìwàng suǒháng suǒwéichéng rénzhīshī héngshù érshùzhī zàidào zhèngshànxiéè chéngān wěiwēi wàngzhīzhìzhèng érsuǒshǒushīgāng chéngérsuǒwǎngwéishí yuàncháng dàiqiúér dàimóuérchéng dàozhīsuǒháng wǎngér zhīyánzhì jiēběnguàyáoxiàng fēirénzhīsuǒzhìshìsuǒ zhìxīn chū dàozhěwéizhèngzhì dàozhěwéiwàngniàn chéngyóuzhì suǒxùnqíng suǒxiǎngchūdào shǐwéizhèngzhì luóhàndàoshǐxìn zhèngháo nǎiháowàngniàn suǒyúncóngxīnsuǒyáozhě ěr zhìzuìyào xuéérhòunéngxiàngtóngchù gàidàozhīzhì nǎiwéi dàozhě shī yúnzhì shízhìzhīdāng tiānzhīmìng fēirénsuǒwéi wàngzhīwǎng tiāndào běnxìngmìng  shùzhīdāngrán zhì hángzhīdāngrán zhōngyōngsuǒwèiérzhōng érzhě guàzhīchēngshī yòuwēi tiānrénzhībié zàizhìzhīxiānhòu wéizhīzhèngxié xiānyǒusuǒ shìshè yǒuzhèng shìwéimìng qiándàozhòngzàizhèngxìngmìng wàngchūjiǔshíběn hángqiánjiànér shǐéryǒuzhōng dàozhìxuán zhìchéng wéiérwéi xìngmìngjiējìn réntóngchéng érjiēwàngèrshìshǒuchù yóuxuéchéngzhāng sānwéishǐ ránshǐzhōngběnwèi shíguànzhī chūjiǔshì shàngjiǔrán wéi suítóngtiāndào suǒwèiwéièr shēng wàngzhīyòng xuézhěwàngguà nèizhìdào wàijìn dāng  rénduōwèishēnzhī 

liùèr gēnghuò shē yǒuyōuwǎng 

xuānshèngjiǎng

wàngliùèryáo wàngguàyòng nèiwàizhèngwèi érjiànqiánkūnzhīxiàng xiàguàzhènkūnchū hángyīn yángzàinèi èryīnzàishàng liùèrwéinèiguàzhèngwèi kūnzhīliùèr shàngjiǔyīng gāngróuxiàng nèiwàixiàng éryīnzhìcóngyáng nèizhìzàiwài liùèrzhīyòng jiǔchéngzhī jiǔliùèrchùnèi érhòujiǔzhīyáng yōujiǔ shēnghuàzhīgōng liùèryáo shíwàngyàowèi quánguàshēngchéngzhī fēichūjiǔnéngběn fēiliùèrnéngshì yángyīnchéng zhīwèi yáozhòngzàiyòng nóngshāngwéi nóngzhòng shāngzhòngháng èrzhě érliùèrjiānzhī wéinóngwéishāng jiētóng shìsuǒwéiěr gàiliùèrběnzhènzhīzhōngyáo érgènzhīchūyáo zhèndònggènzhǐ yǒusuǒ nóngshǒu gènzhǐzhī shāngháng zhèndòngzhī gēnghuòshē nóngzhī yánzhī cónggēngérhuò jīngérshē suīwèizhōu shíshùsuǒxiāndìng shìgēngérhuò érshēzhě ránnǎizhuàngzhīyōu tiānshízhīshèng zàiláoérhuòchóubào tiānzhīsuǒhòu fēirénwéizhī qiěnóngzhīgēngzhìzàihuò tiánzhīzhìzàishē jīnhuògēng shēyóu shìshòutiānzhī yǒuchángrén wàngzhīsuǒchéng tuàntiānmìngzhīsuǒ érréngběnchūjiǔzhìzhīzhàn ránnóngzhěhéngshǒuwéi zhīzhě héngduōqiú wéizhījiǔzhě héngqiān hángzhīshùnzhě héngyuǎn suīyǒufēngshōuzhī shànghuòwèikuàixīn duōjiāérwàiyóu nóngérwéishāngzhě gàiyīnwèimǎnsuǒ gèngtān érzhèndòngzhī yǒunánzhōnggènzhǐ yáogēnghuòshē yǒuyōuwǎng míngzhǐháng liùèrzhǐhángjiē zhànyǒuyōuwǎng zhīliùèrzhīzhìwài éryīnzhīqíngyáng jiāsānyáoxùn xùnzhǔháng fēnghángtiānxiàwéigòu gòu yǒusuǒ shǒuérháng hángérháng yáoxiàngzhīběnběn éryáozhīsuǒshì bāoèr zhǐérnónggēng hángérsuǒwǎng ānzhǐ háng yóugēngyún érwéishāng shìgēnghuòsān shíhánèr hòurénshìzhīduōwèijìn 

xiàngyuē gēnghuò wèidāng 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī érjiànliùèrzhīyòng mǎnzhī xīnmǎn gèngqiú suīyǒu érwéikuàizhì suītiānxiàhòu éryóuduōgèngduō zhīsuǒ yīnyáozhīyīnérzhe xìngwàngzhī zhèngwèizhī yīntānféngzāi qiěyuánshíchéng zhōngmiàoyòng qiánhòuyáocānzhī 

liùsān wàngzhīzāi huòzhīniú hángrénzhī rénzhīzāi 

xuānshèngjiǎng

wàngliùsānyáo liùsānyīnyáo chéngliùèrérlái zàizhōngyáoshīzhèngwèi wéizāi érwàngběnfēiyǒuzāizhě tānérshīzhèng érxùn míng bǎoxìng wéizāi fēiwàngzhīzāi wàngzhīzāi nǎizāiérwéizāi wàngérshòuhài zhōngyīnguǒ yóutiānmìngzhīchà érwàirénshìzhīguāizhèng gàitiānmìnghéngrénshìérzhe qiánhòuyīnguǒ shíduànzhī liùsānzhīzāi liùèrzhītānwài zàiliùèryīnzhèngwèi wéizāi zhìliùsānzhìfàng hángnánchí xúnsuǒwéi zāi suīzhīyǒuyīn érdāngqiánshěng fǎnwéitiāndàoyǒu huòcháng míngzhīwàngzhīzāi jiěshù chéngqiánhòu zhèngyīnguǒ shuōsānshìzhīxiàngtōng fēizōngjiāorén shítiāndàowǎngsuǒmiǎnzhě xiànzàiyán wéiwàngzhīzāi gǒuzhīguò réngshǔfěizhèngzhīshěng shèngréntiāndàonánjìnglùn shǐchēngtiānmìng shì宿xiǔmìngzhī suīzhēngxìn érshìshíchánggòu shìjiāyīnguǒzhīshuō chūfēiguàidànzhī érrénshéndàozhījiāo yǒujīngwēizhī 

liùsānyáo qián shìwéi huòzhīniú rénfēihàirén hángrénzhī rénfēiyǒuláiqiè rénzhīzāi gèngfēirénzhīguò érniúshī zhěháng rénshòuguò shìyǒunéng suǒwéiwàngzhīzāi suīshì shìwèirán értiānxiàlèizhě shíyǒu rénzhīzāi suīyuān ránwéijìnniúzhī xiánsuǒjiě guātiánxià  zòngwéidào érsuǒchùwèi hángrénniú érrénshòuzāihài míngrénzhīchùdāngshèn rénchùwèishèn nǎigàndàoniúzhīxián jun1fángwèirán zhīzhěshěnxiān míngtiāndào shíshíjièshèn shìliùsānzhī shíguānrénxiūshēnzhīdào gǒuyǒuwèishěn zāihuòsuízhī kuàngèzhě ránshìlùnzhī rénshíwǎng gǒupíngliángshàn xiánzhì zòngnánbiàn línwéipōumíng shìzhōngwéizāizhě zhèngyóuqiánfěizhèng jun1èxiàliú érrén zhōngxìnzhī hángyuǎn tānzhīduō qīn liùsānrényáo réndàosuǒ shèngrénwèntiāndào yōutiānmìng xiānxiūshēn zhèngxīn běnqiánjiǔsānqiánzhījiè érzhèngxìngmìngzhījiāo nǎinéngmiǎnwàngzhīzāi 

xiàngyuē hángrénniú rénzāi 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī míngzhīzhīhài niúrén érhàisuízhī zhěyǒu zhěfǎnshòuhài suīfènmíng érxiàngwéiyīnguǒ  zhīyào xuézhīsuǒshǐ zhědāngwèizhī 

hóngjiāozhù

liùsānyáo wàngzhīzāi wàngyuánwàng wàngshīzhèng shīzhèngyǒuzāi liùsānyáo yīnzhèng yīnchéngyáng zhànyǒuzāi huòzhědìngzhī yánrènrénsuǒ zhòngzàiniúzhīshī guānniúzhǔ chēnghuò érrénfēizhǐquánzhīrén nǎizhǐniúchùzhīmín rényóuzhǔ fēizhǔ hángrénnǎiguò fēirén fēizhǔ shìyáosuǒ yǒusānzhǒngrén wéishīzhǔ zhīyuánzhǔ èrwéizhǔ hángzhīrén sānwéizhǔ niúzhīchùmín érdàishòuguòzhīrén sānrén érguānniúzhīshī niú  sānrénjiēyuánéryǒushìfēi fènhuò zàiyánzhī niúzhǔsuīshīniú wènzuìrén cháng shìfēizhēnshī hángrénniú chūǒuzhí shìxìng rénduānshòulèi fāngwéizhēnzāi shìwàngzhīzāi shízhǐrényán ránwéiyuán shīxiànglián ānzhīhángrénzhī wéizhīhài érrénzhīshī zāoshìzhīxiáng rényǒuwēngshīzhī guòwéishī wéiwéixiáng jiēshǔ érshēngxīn xīnshīwéi怀huái zhīshīyòujiào chǔgōngchǔzhīshuō xīnzāixiángwéiniàn shìzhīshìfēiyòuzhēng yāoyóurénxìngzhīshuō liùsānyáo shímíngtiāndàozhīzhēn xīnniànjiàntiānmìngzhīyǐn jīngshēn qiǎnxiǎn zhùzhěduōwèinéngchǎnzhīěr 

jiǔ zhēn jiù 

xuānshèngjiǎng

wàngjiǔyáo wàngqiánzàishàng guāngmínggāngjiàn wài duìzhènchūkūn dòngéryǒujiē zhèngnèidào nǎinéngchéng érmíngxìngmìng jiǔwéiqiányáo gènzhīshàngyáo xùnzhīzhōngyáo gènzhǐxùn yòngzàinèi qiěèrtónggōng liùèrzàixià yángjiùyīn yòuchūjiǔyīng gāngzhōngnéngyǎng yuēzhēn yánzhìxiàngnèizhēn běnyáosuīyáng qíngdòngwài dòngyǒujiù zhànchēngjiùzhě nénggènxùnzhī yīnxiàng érfǎnqiúzhūzhōng bǎojiēcāo suímiǎnjiùěr zhēnzhězhèng dāngzhēn guànèizhēnwàihuǐ zhēnfǎnzhī jiǔréndào rénběn yòngkūnzhī zhēnzhěkūnzhīzhìháng zhēn běn suītuīzhìtiānxià shéyuèzhī zhànjiù yánsuīzàiwài wàngshǒu suīzhìdòng wéijìng chéngwàngzhīdào tiān 

xiàngyuē zhēnjiù yǒuzhī 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī zhēn yǒushī yánshīzhēnzhīběn érchōngyōujiǔzhī shùnchéngtiānmìng wéixìngdào yáowèisuīzhèng érzhōngmiǎnjiù jiǔzhīyòng shíréndàozhīsuǒzhe 

jiǔ wàngzhī yàoyǒu 

xuānshèngjiǎng

wàngjiǔyáo jiǔwéiwàiguàzhèngwèi quánguàzhǔwèi qiánjiǔyáo wàngzhīyòngsuǒcún wàngwéi shùnrán chúntiānmìng ruòzhīhài éryánwàngzhīzhě tiāndàoyíngxiāo shùzhì suìyǒudōng yǒu hòutiānzhīyùn yīnyángbìngháng shànèbìngjiàn yǒushēngyǒu yǒuyǒuhuò yīnguǒxiàngchéng wǎng wàngzhī zhèngshèngshíérzhì yóuzhōngyuèmǎnkuīzhīchángshù yáoxiàngyán qiánzhīzhōngyáo xùnzhīshàng qiánzhīgòu èrgāngróu tàiguò fǎnwéidào wéigòuxiǎochùzhīxiàng érjiēfēnghángtiānshàngxià nèijīngyún fēngzhě bǎibìngzhīzhǎng yǒubìngzhīzhàn fēnghángshànbiàn shànèfāngbié yǒufēngzhīmíng gǎnérwéibìngzhīyīn shuǐhuǒfēngchēng yóunéngshēnghuàwàn wéiqiēgēnyuán qiějiǔqiánhòujiēgāng suīxiàyǒuliùèrzhīdiào érshì gāngshèngshé shēngshèngmiè wàngzhī zhèngwèichéngshí wàngzàizhōngzhīyòng guòzhīhài fāngnéngmiǎnhuòzhīmén qiú hàixiāo qiúxiáng zāijué jièzàoyīn zhèngwéishàn è qiúshēng  èrzhěxúnhuán dàn  wàngzhīguì érchāoshùmìngzhějīnjiǔzhèngwèi dāngshèngshí suītiānmìngzhībiàn érzāoshízhīzāi wéishēnzhī réngjiàozhī zhìchéngzhīgōng zhīzhīláiyǒuyīn shēngxīn yíngzhì érqiúyào shēntīng yàoguān  wàngzhī réngwàngzhìzhī yuēyàoyǒu  yǒusān yòngyàoér wéi èryàozhīnéngzhì wéi sānyào  wéi gàimíngzhīqíng xìngmìngzhīyuàn leshēngzhī mǐnjiànbìngzhīxiàng shíwéigāngjiànzhīshēn yōujiǔzhīzāi tiānsuīyǒubiàn mìngsuī shùsuīduōxiàng suīsuígǎn érxīnyǒngèr wàngzhīzhēn zhìchéngzhīdào shèngrénsuǒzhìzhě 

xiàngyuēwàngzhīyào shì 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī yányàoyǒu zhèngyàozhīqīngshìěr gǒuwàng jiǎyào yào zhī wàng shètānzhōngshòuhài, rénquán piān piānpiān nǎimíngyuēyào gǒuquán dàiyào èr yàozhě zhèngqīngshìzhī 

shàngjiǔ wàng hángyǒushěng yōu 

xuānshèngjiǎng

wàngshàngjiǔyáo shàngjiǔchùwèi dāngqióngshí fǎn qióngbiàn tōng wàngquánguà jiēháng zhìshàngjiǔfǎn quánguàjiē zhìshàngjiǔyǒushěng shùzhìzhě gàiwàngjiēnèichéngwéiyòng shàngjiǔzàiwài yòugāngzhī yángzhīkàng néngxià qiánzhīshàngjiǔ kàngéryǒuhuǐ nǎishí使shǐrán qiàtuànfěizhèngshēng érxiàyīngliùsān yǒuwàngzhīzāi suǒfēi nèi wàijìn shì shífěizhèngzhīsuǒtóng fěizhèngzhīsuǒtóng fěizhèngwàngérshòuzāi shàngjiǔshīzhèngéryǒushěng shīzhèngwàngéryǒushěng shīzhèngwàng gāowèi fēishí退tuì wàng miǎnzāi  quánguàwéiliùsānyǒuzāi yóushīzhèngmíng yòngzhī shàngjiǔwéishīzhèngzhēnshēn běnzhī liùsānguāiyòng zāiyóumiǎn gǒuzhōngshǐwàng réngnéngbǎo shàngjiǔwéiběn shěng shīsuǒshǒu shìshàngjiǔwàng yǒumíng zhēngshí yáowàngjǐngzhī zǎo gāowèibēi línshí fǎnběn qióngyóuyǒucáng érhángsuī shěnghuòxìngmiǎn yáowàngèr shíchuíjièzhīshēn fēiguàmíng wàngzhòngzàiwàng wàngzhīrén zhì qínghǎo使shǐzhī jiǔzhīzhèngwèichéngshí yóumiǎnyǒu jiànwàngzhīnán nánzàiyòng yòngzhīnán nánzàimíng yǒuwèimíng yòng yòngyǒuwèidāng běnzhěxìngzhōng yòngzhěqíng  zhìzhōng zhèngxìngqíng xiān zhīzhì érhòuréndàoshǐ tiāndàoshǐtōng shèngrénchuíjiāo xiānshìdào xiàngsuǒwèitiānxiàléiháng wàng jiànzhīwàngsuǒguān xuézhěshēnqiúzhī 

xiàngyuēwàngzhīháng qióngzhīzāi 

xuānshèngjiǎng

shēnshìyáozhī wàngzhīháng wàngháng qiánjiǎngguò shàngjiǔshùqióng hángfǎnchū chūjiǔwéiwǎng érwéiyǒushěng hòurénwèiwàngzhīháng wéizāi jiāngjiěchūjiǔzhīwǎngzāi qiěquánguàbèi hēng liùèrjiǔ jiēmíngzheyòng zhēnwàngháng tuànfènnèiwàiyán zhī fěizhèng quánguàfǒu zàizhèngbiànzhī érshàngjiǔzhīzāi yòujǐnfěizhèng wèishízhīdāng shízhàozāi shìwényuē qióngzhīzāi shèngzhīzhīshì miǎnzāi xiānqiúqióng gàiguòér suǒwèiérzhōngjiēwéi zhōngjiēzhǐ guò wàngguò gèngcānxiǎoguòguàguānzhī 

zōngzhǔzhù

wàngguà yǒu tuànyǒuyōuwǎng éryáoduōwǎng fēituànyáotóng nǎituànbāoquán zhě zhǐfěizhèngyán wàngzhīfǎnzhě zhǐzhèngyòngyán wàngzhīzhèng zhèngfǎn guàzhīnèiwài rénxīnzhīxìngxiàng xìngshànérqíngyǒuè tǒngxīn guàéryǒuzhīzhàn suīzàituàn éryuánhēngzhēn zàituàn jiàn shíyòngzhīěr qiěyōuwǎng zhǐnéngháng hēngfǎn hángtōng jiēyóuyòngzhīshīzhèng shīzhèngshīdāng shīdāngfǎn érhēngzhewài suǒshīzàiwài yáoyáoshàng sānyáoxiàzhī