八卦命理:解读十二地支之寅

来源:www.manhao.me 蛮好网 时间:2019-08-08 19:42:01 责编: 人气:

guódewénhuàshìjīngshēnde,chuánchéngleqiānniándewénhuàlèishuōshìfēichángshēnhòudeyùn,menjīngchángnéngtīngdàotiāngànzhīzhè,duìzhīyǒuduōshǎolejiě?zhīdàoměizhīdōudàibiǎozheshēngxiāo,érqiěyǒufēichángnèihánde,wèishìyánjiǎngāi,běnshíèrzhīwéijiěyín 

<rb>八</rb><rt>bā</rt><rb>卦</rb><rt>guà</rt><rb>命</rb><rt>mìng</rt><rb>理</rb><rt>lǐ</rt>:<rb>解</rb><rt>jiě</rt><rb>读</rb><rt>dú</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>支</rb><rt>zhī</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>寅</rb><rt>yín</rt>

yín:

yínwéimèngchūn jiēlìngshìnóngzhèngyuè hángshǔyáng hángyán:绿 

yínwéi广guǎng,zàifāngwèishàngshǔdōngběidegènfāng,gènzàiguàshàngwéishān,yuánshìshēngzhǎngdefāng,zhèyàngjiùyǒu广guǎngdele 

yínsuǒduìyīngdelèixiàng:wéishù shù xiàng qiáoliáng gāolóu shēnshān,yǒu 广guǎng zhīchēng,wéizhīděng 

yínsuǒduìyīngdeshēnwèi:zhī dǎn  shǒu,máo zhǐjiǎděng 

yínsuǒduìyīngdeshù:yīnzàishíèrshēngxiāozhōngpáisān,suǒwéisān,yǐnshēnwéisāntóudeshù
zàishíèryuèzhōngwéizhèngyuè,pái,suǒyínwéitóudeshù

yínshǔgèngōng,gènwéi wéi tóudeshù 

jiǎn:1 3 7 8 

yínxiàng:shù huā cái jiā shénkān tángmiào huìsuǒ lóu zhī zhèngguān wénhuàchǎngsuǒ gāo miào shānlín
rénwéitóu shǒu zhī gāndǎn máo zhǐjiǎ zhǎng jīngluò  jīn shénjīngdòngwéi: bào māo 

yíntiānxiàng:yuánwén:yínzuòlóngshén jiěshuō:yínwéilóngshén,shuōfēngshén 

fèn:yuánwén:yínshǔyōuyàn jiěshuō:yínshǔdōngběi,fènwéidōngběisānshěng,hēilóngjiāng lín liáoníng 

rénpǐn:yínwéigōng zhùshǐ 

zǒnglèi:yuánwén:yínwéi,wéigèn,wéiguān dào qiáoliáng gōngmén gōng guìrén dàoshì zhě zhùshǐ jiàng,wéiqìng xìn bīn,wéibèi dǎn jīn  ,wéiwénshū huǒ shénxiàng xiāng jiàn zhuō shízhù zhī guān shénshù shānlín huā,wéidào,wéi bào māo  

jiěshuō:yínwàngxiàngwéishè wéigōng wéishūshì
xiūqiúwéidào qiáoliáng miào màijiǔjiājiāwéishén,jiāwéidòngzhù,chéngliù,rénwéicónglín yínwàngxiàng,wéichéngxiàng wéijiāzhǎng wéi婿 yínxiūshuāiwéizhě wéidàoshì wéizhù yínchéngqīnglóng liùwéixiùcái,jiāshēnwéidàoshì,chéngxuánjiāwéiliàndāndàorén,chéngzhūquèjiāshēn wéi,chéngtiānhòujiāwèiwéijiàng,chéngtiānhòujiāshēnwéisēng,jiāwéihuànbìngzhīrén 

yínwàngxiàngzàiwéibǎojiàn píngfēng shānlín wénshū zhúxiāng
shuāiwéiguānguǒ wéizhù wéihuācǎoděngchéngtiānkōngwéibàngzhàng,chéngzhūquèwéihuǒ,chéngxuánwéibānwén 

yínwàngxiàngwéishēngqiān wéijiàn wéiqìng
xiūshuāiwéixìn,chéngguìrénwéizhēngzhào,chéngtàichángwéishū,jiāmǎowéiwénzhāng,jiāhàiwéi 

xìngwéihán  céng qiáo yínmǎoxiàngjiāwéilín,jiāyínwéihuò,jiāyínwéi,chéngtàiyīnwéichéngzhū fánpáng cǎotóu zǒujiǎozhīlèijiēlèituī 

yín:wéiyáng,zàirényuányòngshìnèizhōngcángyǒujiǎbǐng,wéichǒuzhī,wéishēngzhī jiǎwéiyínzhīběnzhōngjiān bǐnghuǒwéiyùnzhī,shìyángnuǎndezhī,shìdeshēngfāngxiàng,zàishízhīyǒuérzhì zàirènshízhīshí,shídejiǎshìxíngzhēnzhìshí,néngpéigēnérshēngzhǎng,huǒyǒuyánzhīshì,wǎngwǎnghǎofèn便biàn,biéshìjiǎshēngzàizhèngyuè,gàntòubǐngyínsuīrányòngshēnghuǒ,dànzàigànyònggēngjīnjiǎhuòyǒumǎozhùshì,yùnnánfāngfāngnéngshūjiǎzhīxìngqíngérrénguì,yīnwéijiǎchùzàiyínzhōng,nèi湿shījiānér,yǐnhuǒxiù,fǎnhuìduōhuǒ zàishízhōngzuìjiàn,zuìchūcuò,shízhīyín,shuǐnéng,huǒnéngshēng(shíjiǎngdemìngzhōngyuánhuǒ),zuìyàoshùnzhīdeqiānyǐn,fāngcáinéngyǐnzhìhuà(suǒwèishùnshìnánfāngyùnzhīhuǒ,shìfǎnshēngzhīdegēng),jiāqiēqiējǐn 

yínzài luòshū chùdegènguàzhīnèi,zàishíèrzhīzhōngpáisānwèi,shǔ  deqiánwèi,wèidōngběifāng,shǔsānyángkāitàizhīshí,yángdàolewèifāngcáizhēnzhèngxíngchéngtàidezhěngjiégòu,yǒu chūnnuǎnhuākāi zhī,zhèshuōmíngcóngyuèyángjìn,chǎnshēngtàizhōngdediǎnyīnzhōngzhīyáng,qiánérjiànxíng,dàochǒuyuèdeèryángjìn,tāiyùndeyángnuǎnzhīérkāishǐhuódòng,zhìzhèngyuèyínwèidesānyángkāitài,yángchéngxíngbìngxíngchéngfāngxiàng,jīngguòleyīnérbàoyángdeguòchéng 

kuàyuèleniánxiàndexiànzhì,érchéngxiàngjiāochādezhuàngtài,shíjiēsuǒshēngdeshígàn,zàixiàngshàngyǒushùnhángdeshì,jiùshìyàojiěchúzhīhuǒshuǐzhīzhuó,cáishìshǒuyàorèn,hánxiàngnuǎn,yóudōngérxiàngnánfāng,yínzhōngdexīngxīngzhīhuǒfāngnénghuī,qiēdōujiānggěiréndàiláishùnzāihuò,zhèzhǒngfāngxiàngshìmìngzhōnghángdeyùnhángzhōngxīnwèn,shìyònggēngjīnjiǎ,shìkāijiǎéryǐnhuǒránshāo,fēishìyòngjīnshēngshuǐérjìnhán,zhèdiǎnjiāzàilùnmìngzhōngzhù,fánshìwéibèihuǒdechéngjun1xiōnglùn,fánshìwéihuǒdezhuǎnhuàjun1yán,zhèjiùshìyíndexìng,shuōmíngdezhuǎnguānguòjiēzhīchùdeshězhī 

yínzhōngjiǎshìshízhìdexíngtài,yóugāngjīngguòhándōnghòu,érbèicǎixiàláideshù,zàiyòngfāngmiànjiùhuìcǎidàozhìduìzhìdehángguān,fāngnéngyòngzhīdeyōudiǎn,érchūjiāhuòzuòyòng ránjiùshìxiǔgēn,érdiāo fányínzhōngbǐnghuǒshí,pèigēngjīnzhī,xīnjīnnéngzuòyòng,gēngjīnwéi(tóu)nénggòukāihuòkāiyín,érshùchéngxiǎopiànhòu,fāngnéngdiǎnránzhèdiǎnxiǎohuǒ,shíyǒu zuànhuǒ ,jiùshì,érxīnjīnwéizhūshǒushìzhīxiǎojiànjīnshǔpǐn,néngkāishù,fǎnérhuìsǔnhuàijīn,suǒnéngyòngjiǎhuǒzhīshàng fányínzhōngyònghuǒ,jiùshì duàn zhīhuǒ,shùkāifàngjìnzhōng,érhuàchénghēitànzhī,zhèjiùshìle,wéiyǒuyòngzhī,érzhùrényùn,zhèshìyínzhōngsuǒcángdeyǐnhuàdeyuán zàishuōxià,yínzhōngjiǎwéizhì érbǐng wéi,zhèshìrényuándezhìxíngtài,zàilùnduànzhōngnéngfènqīngmendejiégòuyǐnhuàzhī,jiùnéngyòngshùn,fāngnénglùnduànzhǔnquè 

yínshí,xiàngpáng,zhǎnxùn,suǒshǔhuòyuēzuòyínjiǎyuēyuánzhīrén,xíngxiàngkuíwěi,xìngzhíshuǎng,yǒumàoxiǎnjīngshén,wēiyánxìn,gǎnxiǎnggǎngàn,zuòshìyǒushēngyǒu,yǒushànshēndeàoshì 

yínérhuǒ,zhèshìjiǎshùnhángdezhōuxìngfǎnyìng,shìyóudeshízhìzhībèiránshāohòuérhuàwéidegǎiliángguòchéng,shìyóushízhìzhītàihuàwéitàixíngshìdezhǒngbiǎoxiàn,fánzàimìngyùnzhōng,mìngzhǔjiùhuìyǒujiàodebiànhuà,wéishíchéngjiùxué xuéshù guānguì wéishíhuìwēishìshēngmìng,suǒsānyǒuzhībié,guǒshìhuǒ,wéishìfēihuángténg,guǒshìyòngshū,wéibànwéihuò sānshìběidòuxīngdedòubǐng dòukuí dòuhéngchéngsānjiǎoxíngdejiāochāliàng,chúnqīng,xiànghóng,biànhuàxuánmiào,zhīhuìfāngzhī,gèngwéinán,yīnwéishìzhìdezhuǎnhuàshí,xíngtàiduìmìngyǐngxiǎngjiào,zāizhuǎnhuàjiàokuài érfāngchúnzhèng,shìchéngzhěngdeguòchéng,shìsuǒdìng,zàilùnduànzhōngjiàohǎozhǎng,biànhuàxiǎosān sānzhīzhōngyǒugǒng yǒujiā yǒubàn yǒubàn yǒuzhù yǒusuǒ yǒuliánděngxíngshì,zàizhìdejiāoshàngjiùhuìxíngchéngtuōjiēdewèn,zhèjiùhuìbiǎoxiànzàiréndeyùnshíyǒufāngxiàngxínggǎibiàndenéng,suǒmenyàohěnhǎorènshí,cáinéngmìngzhōngzhìdejiāochāzuòyòngdebiànhuà,lùnduàncáihuìsuízhīérbiàn (guānsāndenèizàibiànhuàshēn,zàihòumiànlùnzhōngzàizuòjiǎng)

yínzàimìngshūzhōngwéihài(jiào穿chuān)yǒuèrcéng,shì 穿chuānguòzhìdebiǎocéng,érshānghàinèijiégòu,èrshì liàn,chúnèide,使shǐhuǒzhīchúnzhèng menxiàngwéixiàngxíngne?zhèzhōngjiāndezhìnòngqīngchǔhěnnánjiě,zàilùnduànzhōnghǎode,shíshìyínxiànghòu,yínzhōngbǐnghuǒzàiféngwàngzhī,huǒshūzhǎnkuòchōng,érzhōngsuǒcánggēng bǐng ,zhīyǒugēngjīnzhīyínzhōngjiǎxiàngbèi,wéiyǐncángdegēngjīn使shǐhuǒ,érliǎngzhěxiàngshí,gēngjiùhuìjiǎérzhùbǐnghuǒ,dànbǐnghuǒjiǎzhīshēnghòu,jiùhuìduànliàngēngjīn,dànshídegēngjīnnènzhìhuǒérmiè,jiùxíngchénggēngjīn wánhuǒcu줠 dexiànghàizhuàngkuàng 

érgēngjīnsuīránzàizhōngchùzhǎngshēngzhuàngtài,suīyǒuérzhìshìgēnběnlejiǎde,fǎnéryǒushāngdewēixiǎn,suǒzàilùnduànzhōng,fángēngjīnguǐshuǐwéiyòngdeháng,jiùhuìbèiyínxiàng穿chuānérhuàigēn,cóngérshēngguānzāi jiàngzhí xiàgǎng sǔnshāng bìngděngyīngyàn lìngfāngmiàn,fánshìgēngguǐwéishéndemìng,huìjiāohǎoyùn,shēng jìncái bānqiānzǒudòngděng,denèizàijiùshìjīnshuǐyuán,huǒchāngkuáng érzàixiànghàizhōngyínnèijiǎchùzhuàngtàine?

jiǎchùzàibèixièdechùjìngzhōng,guǒjiǎwéidemìng,huìshùn,érshēngchūshìfēi xiǎorén,hǎodediàodòng fǎnyìnggèngduōdeshìshēnsǔnshāng bìngzāizhīyōuděng guǒjiǎwéide,fǎnjiànshì,duōguìrénzhīzhùwénshàngjiàn ,wéishìshàngdehǎoshìgōngzuòbiàndòng,chūyuǎnménzhīlèi,wéide,shēnluèyǒushì,bānjiāérdònggōngzuò,yīnwéizhōngyāng,shíjiē(yínwéi,érérdòng),zhèshìdòngéryōudexuéyuán 

yínhàixiàng,zhèshìyínguīyuán,hàishìyínzhōngjiǎdezhǎngshēngzhī,hǎojiǎdejiāshì, guīyuán jiùshìguīhuíběnjiā,érjiāzhōngxiōngzhīzhù,shìzēngjiāshìdebiǎoxiàn,jiǎzàishí,shìzhìgòngzhǎng,cóngérhuīchūchúnzhèngdejiǎdōngfāngdeào 

yínshēnxiàngchōng,zhèshìguàxiàngduìzhìdeyuán,shēnjīnyínjun1chéngyǒuzhìzhī,liǎngliǎngxiàngxiàngràng,jīnyàojiǎérxiǎng,dāngránshǒuxiānshòudàoshānghàideshìyín,duōbànxiànzàiréndezhīshàngshòudàosǔnshāng,gēngjīnwéi,érqiězàimìngyùnzhōngchùruòshìshí,xiànzàiguānzāifāngmiàn,yīnyíngēngwéishàzhī,gēngqiángjiǎruò,yòuwéishì,chūményuǎnménzǒudòng,shēngděng yínwéizàimìngyùnzhōngchùqiángshì,biǎoshìgōnggāogàizhǔ,zuòshìléifēngháng,yínchùruòshì,shòuzhì chēhuò jiàděng hángyuán,zàiqiángruò pèixiàngchù,lùnxiōngkànzhōngjiāndiàojiězhī,shìfǒuzhōngzhèngyǐnhuàmìngzhōngzhī,néngliútōngxiàngānshì,xiūjiùxīnquánzài 

yínshēnsānzhěxiànghuìzàishūzhōngchēngwéi ēnsānxíng ,wéi?zhèshìsānjiǎoguān,shǒuxiānyínshēnxiàngchōngliǎngxiàngduìxiàngràng,éryínběnláixiànghài,zhōnggēngjīnshòushāng,yínxiànghàihòuhuǒwàngxiàng,cónghuǒjiǎoláishuō,yínwéijiāzhī shēnxiàng,shēnzhōngrénshuǐhàizhōngbǐnghuǒ,érchéngjīn,liàngxiàngkànghuǒ,zhèzhōngjiāndeguānjiànjiùzàideqīngfāng,mìngjīnwéi,érmìngyùnzhōngzhīhángzhùhuǒ,huìshēngguānzāishìfēi,luòzhíxiàláo mìngyùnzhōngzhùjīnshuǐ,fǎnshēngshēng,chūguózhīyīng guǒmìngyùnzhōngzhùhuǒ,sǔnshāngxuèguāngbìngděng mìngyùnzhōng,shuǐxiàngshénzhǔ,huǒjīnshāng,rénxiàngānshì,luèjiànbēn bānqiānzǒudòng,luòkōngwáng,píngzhīnián suǒxiànghàidexiōngshūniǔquánzài线xiànzhījiān,mìngzhějiū